Noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi 2015-2016 tegevused

Koostöös maakondlike partneritega viiakse PATEE-kava noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmis perioodil 2015-2016 ellu järgmised tegevused:

-          Ettevõtliku õppeasutuse baas-, standardi- ja rakenduskoolitus (Koolituste läbiviimisest Tapa lasteaias Pisipõnn, saad lugeda siit. Haridusprogrammi Ettevõtlik kool kohta üldisemalt loe siit või programmi kodulehelt)

-          Õppeekskursioonide korraldamine maakonna ettevõtetesse tutvumaks reaalsete töökohtade ja organisatsioonide/ettevõtete igapäevatööga. 

-          Edulugude konkursi tegevuste kohapealne korraldamine maakonna lasteaedadele (Ettevõtliku kooli edulugude kohta saad rohkem teavet siit)

-          Õpilasfirmade juhendajate koolitamine eesmärgiga tõsta maakonna õpilasfirmade juhendajate teadmisi õpilasfirmade juhendamisel, suurendada vajalikku väljaõppe saanud õpetajate arvu ning soodustada õpilasfirmade arvu kasvu maakonnas (Rohkem infot õpilasfirmade üleüldise toimimise ja reeglite kohta leiad Junior Achievement Eesti kodulehelt)

-          Ekspertide kaasamine praktikaettevõtete vajaduste kaardistamiseks ja maakondliku praktikajuhendajate koolitusprogrammi koostamiseks eesmärgiga parendada praktikasüsteemi maakonnas läbi ettevõtetes töötavate praktikajuhendajate juhendamisalase kompetentsi ja teadmiste tõstmise. Koolitusprogrammi ja selle koostamiseks vajaliku kaardistustöö valmimise kohta loe siit.

-          Maakonna erinevate ettevõtlikkusalaste projektide ja sündmuste toetamine (Inspiratsioonilabor, CADrina, Ettevõtlusteater, Ideede laat, Ideede laager).

-          Tehnoloogiliste lahenduste tehnikaringide ettevalmistamine ja läbiviimine, juhendajate koolitamine eesmärgiga tõsta noorte huvi tehnoloogia valdkonna vastu ning siduda noorte ettevõtlikkust maakonna kompetentsikeskusega.

Noorte ettevõtlikkuse programmi 2016. aasta tegevuste eelarve on 63 305 EUR. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt elluviidav noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi (PATEE-kava) tegevuste planeerimise aluseks on on olnud maakonna erinevate sidusrühmade esindajate tihe koostöö maakonna kitsaskohtade kaardistamise ja neile probleemkohtadele tulemuslike lahenduste väljapakkumise näol. Programmi raames elluviidud tegevuste eesmärgiks on suurendada Lääne-Virumaa noorte ettevõtlikkust ja suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi.

SA Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt läbiviidava PATEE kava noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi partneriteks on Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (kaasrahastaja, omafinantseeringu tagaja), kohalikud omavalitsused ja üldhariduskoolid, Lääne-Viru Maavalitsus, SA Virumaa Kompetentsikeskus, TLÜ Rakvere Kolledž, MTÜ Paik, Rakvere Ametikool, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Rajaleidja.  

2016.aastal algatab Lääne-Viru Arenduskeskus koostöös partneritega programmi järgmise perioodi tegevuste planeerimise.

Lisateave: Anu Oja, noorte ettevõtlikkuse programmi juht, e-post: nep@arenduskeskus.ee, tel: 5881 1639