KOV KTG tegevussuund:

Lääne-Viru 1 koostöögrupp, kuhu kuuluvad Laekvere vald, Vinni vald, Rägavere vald, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Rakke vald ja Aseri vald, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine”. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2-aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus ja maksuvus:

10.04.2017 kuni 31.12.2018, 154 850 EUR..

Tulemus:

Rohkem Laekvere, Vinni, Rägavere, Kunda, Viru-Nigula, Aseri ja Rakke omavalitsuste noori on kaasatud noorsootöösse.

Lisainfo

Anu Oja, projekti koordinaator
telefon: 588 11639
anu@arenduskeskus.ee

Peamised tegevused:

Olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu. Planeeritavalt luuakse piirkonna noortele ühtekokku juurde 17 uut võimalust ja kaasatakse tegevustesse uusi noori ca 10% võrra senisest rohkem.

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Aseri vald Kunda linn Laekvere vald Rakke vald Rägavere vald Viru-Nigula vald Vinni vald

Aseri valla eesmärgiks on luua toimivad noorsootööstruktuurid. Selleks luuakse noortekeskus ning võetakse tööle noorsootöötaja.1) Noortekeskuse loomisega pannakse vallas alus avatud noorsootöö teenuse loomisele. Noortekeskuses viiakse läbi noorte huvidest ja vajadustest lähtuvat ja mõtestatud tegevusi, soetatakse keskuse töö jaoks vajalikke vahendeid. Sihtrühmaks on 7-26-aastased noored, kaasata soovitakse 20 noort. Noortekeskus töötab viiel päeval nädalas alates kella 14.00.
2) Noorsootöötaja töölerakendamine – noorsootöötaja tööülesandeks jääb noorte vaba aja tegevuste koordineerimine, omavahelise suurem sotsialiseerimine ning eestvedaja abil mõtestatud tegevuste läbiviimine. Sihtrühmaks on 7-18-aastased noored.

Kunda linn toetab projekti käigus noorte osaluse- ja algatusvõimet läbi noorte kodanike mentorprogrammi läbiviimise. Eesmärgiks on toetada noorte omaalgatust ja osalust kogukonnas. Tegevus koosneb kahest osast. Esimeses osas töötatakse välaj koolituskava, mille eesmärgiks on noorte kasvatamine aktiivseks kodanikuks. Märksõnadeks: piirkonna ajalugu, kodanikuühiskonna alused, KOV krraldus, väitluse alused, eelarvestamise alused, IT-hügieen, avalik esinemine jne. Kava on suunaga Kunda piirkonnale, kuid kohandatav ka teistele piirkondadele. Teises osas viiakse kohalike spetsialistide eestvedamisel ellu 6-kuuline koolitusprogramm vähemalt 25 kohalikule noorele, mis algab ideede kaardistamisega, programmi käigus ideid täiendatakse, selleks tagatakse jooksev tugi ning projekt lõppeb ideede avaliku esitlemise ja kaitsmisega KOV volikogu ees. Mentorprogrammi viiakse läbi 2 korda kuus, kokku 16 korral. Sihtrühmaks on 14-26-aastased noored.Lisaks soovib Kunda linn toetada noori aktiivse kogukonna liikmeks kujunemisel ning algatab Mere sõprade klubi, mille eesmärgiks on kohliku keskkonna ja võimaluste väärtustamine läbi loodushariduse, toetades noorte minapilid kujundmist läbi enda huvide avastamise ja poetntsiaali rakendamise. Klubi tegevuse teemadeks on kalandus, mere- ja loodusharidus, merepääste, kokandus jne. Kaasata soovitakse 30 noort. Klubi käib koos 2 korda kuus. Sihtrühmaks on 7-18-aastased noored.

Laekvere vald panustab huvitegevuse kättesaadavuse suurendamisse läbi sportlike huvitegevusvõimaluste laiendamise. Selleks luuakse valla noortele kaks uut huviringi võimalust:1) Pannakse alus ujumistreeningutele, mis on suunatud 10 – 20-aastastele noortele, et kinnistada riikliku ujumise algõpetuse käigus omandatud oskusi ning neid edasi arendada. Läbi regulaarse huvitegevuse suureneb noorte vastutustunne ja osalemisharjumus, et tulevikus soovi korral jätkata samas huviringis või tegeleda mõne muu huvitegevusega. Ujumistreeringud toimuvad kord nädalas alates oktoobrist 2017.2) Pannakse alus laskmis- ja ohtusringile, mis on suunatud 15-26-aastastele noortele, et kujundada noorte eneseteadlikust ja vastutustunnet ning ka füüsilisi võimeid. Aktiivse ühistegevuse raames tõuseb noorte kuuluvustunne, mis loob eeldused kohaliku noorteorganisatsiooni arenemiseks. Ringitegevusena viiakse läbi 20 tndi esmaabi- ja 20 tundi ohutuskoolitust nign 10 tundi laskmisõppuseid ja 300 tundi laskmist. Ringitegevus viiakse läbi 2 x nädalas alates oktoobrist 2017.

Rakke valla eesmärgiks on suurendada huvitegevuse kättesaadavust läbi sportlike huvitegevuste mitmekesistamise ning läbi huvitegevuste laiendamise tehnikavaldkonnas. 1) Ujumistreeningud – eesmärgiks on võimaldada sügisest kevadeni noortele ujumistreeningutel osalemist, et võimaldada noortel, kes on läbinud riikliku ujumise algõppe, oma teadmisi ja oskusi kinnistada ja edasi arendada. Ujumisringid toimuvad alates oktoobrist 2017 kord nädalas ning tegevusse kaasatakse projekti esimesel aastal 15 noort ning teisel aastal samuti 15 noort. 2) Tehnikavaldkonna huviriing – eesmärgiks on luua uutele noortele võimalusi robootikaga tegelemiseks, õpilaste loovuse arendamiseks nign digitaalse kirjaoskuse andmiseks. Selleks soetatakse digivahendid, käivitatakse 3D modelleerimise ring ja arendatakse juba toimivat robootikaringi ja pakutakse töötubasid. Selleks soetatakse lisavahendeid. Robootikute baasil luuakse õpilasfirma, kes pakub töötubasid ja koolitusi koostöögrupi omavalitsuste noortele. Tegevus on suunatud 7-16-aastastele noortele, ringitöö toimub kahel korral nädalas. Kaasatakse 20 noort esimesel ja 20 noort teisel aastal.3) Samuti soovitakse toetada noorte osaluse- ja algatusvõimet läbi noorte arenguprogrammile aluse panemise. Noorte arenguprogrammi eesmärgiks on kasvatada noorte teadlikkust ja vastutustunnet, toetada noorte omaalgatust ja osalust kogukonnas. Loodav arenguprogramm annab võimaluse korraldada väljasõite osaluskohvikutesse, mille tulemusel tekkinud uusi mõtteid ja ideid on võimalik oma kogukonna noorte hulgas ellu viia. Viiakse läbi sotsiaalsete oskuste arendamiseks mõeldud koolitusi, mmille tulemusena suurenevad noorte eneseväljendamise- ja suhtlemisoskused. Noorte arvamustele tuginedes kutsutakse noortele esinema inspireerivaid esinejaid ja korraldatakse huvipakkuvaid ühistegevusi. Sihtrühmaks on 7-26-aastased noored. Arenguprogrammi tegevusi viiakse läbi kord kuus alates 2017. aasta sügisest ning tegevusse kaasatakse mõlemal projekti läbiviimise aastal 20 noort. 4) Lisaks toetatakse noori aktiivseks kogukonna liikmeks kujunemisel läbi rahvusvahelise noorsootöö. Selleks korraldatakse 2017. aasta suvel merenduse suvepäevad Valgevene ja Eesti noortele, mis põhinevad Rakke valla heale kultuurialasele koostööle Mostõ rajooniga. Noortele antakse võimalus arendada silmaringi, õppida tundma teiser riigi kultuuri ning arendada sõprussuhteid kahe riigi noorte vahel. Noortele õpetatakse purjetamist, võrkudega kalapüüdmist, kala fileerimist ja kalatoitude valmistamist. 2018. aastal toimub rahvusvaheline noortelaager Valgevenes. Suvepäevade pikkuseks on 5 päeva ning osalejateks on 16 valla noort.

Rägavere vald soovib suurendada huvitegevuse kättesaadavust läbi tehnikaalase huvitegevuse arendamise ja näite- ja muusikaringi loomise. Selleks luuakse huviringid:1) Tehnikahuviliste noorte huviringis õpivad noored tehniliselt tundma ja parandama rollereid, mootorrattaid ja sõiduautosid. Läbi praktika arendatakse oskusi, noortel on võimalik on loovust ja tehnilisi teadmisi rakendada ning arendada kasutades selleks tegevuseks ettenähtud tööriistu juhendaja abil. Regulaarse kooskäimise tulemusena õpivad noored meeskonnatööd, tehnilisi teadmisi keevitamisest, mootorite tööpõhimõtteid, vajalike tööriistade kasutamist, omaalgatust ja loovust. Paraneb noorte tehniline teadlikkus, areneb kutseoskus, mis tulevikus tööalaselt ja isiklikus elus kasuks tuleb. Tegevuse sihtrühm on 16-26-aastased noored, kaasata soovitakse 10 noort. Huviringi viiakse läbi kord nädalas.2) Näite- ja muusikaringis kasutatakse foorumteatrit probleemide mõtestamiseks ja lahtiseletamiseks, kasutatakse muusikateraapia elemente loovtegevuses, musitseeritakse ühiselt. Läbi tegevuste areneb enesetunnetamise oskus, kasvab julgus ja enesekindlust, arenevad väljendus- ja suhtlemisoskused ning enesekehtestamise ja meeskonna töö oskused. Huviringi viiakse läbi kord nädalas, sihtrühmaks on 16-26-aastased noored. Kaasatakse 10 valla noort.3) Projekti käigus loob Rägavere vald toimiva noorsoostruktuuri läbi noorsootöö kättesaadavamaks muutmise hajaasustusega vallas. Selleks rakendatakse mobiilset noorsootööd, et jõuda valla väiksemates külades elavate noorteni. Sihtrühmaks on 7-26-aastased noored, tegevust viiakse läbi 3 korral nädalas ja kaasata soovitakse 10 noort.

Viru-Nigula valla eesmärgiks on luua toimivad noorsootööstruktuurid. Selleks luuakse noortekeskus ning võetakse tööle noorsootöötaja.1) Noortekeskuse loomisega pannakse vallas alus avatud noorsootöö teenuse loomisele. Noortekeskuses viiakse läbi noorte huvidest ja vajadustest lähtuvat ja mõtestatud tegevusi, soetatakse keskuse töö jaoks vajalikke vahendeid. Sihtrühmaks on 7-26-aastased noored, kaasata soovitakse 20 noort. Noortekeskus töötab viiel päeval nädalas alates kella 14.00.2) Noorsootöötaja töölerakendamine – noorsootöötaja tööülesandeks jääb noorsootöö valdkonna koordineerimine vallas, avatud noorsootööst lähtuv eesmärgistatud tegevuste pakkumine, valla noorte omavahelise suhtluse suurendamine. Sihtrühmaks on 7-18-aastased noored.

Vinni vald panustab piirkonna noortesse läbi huvitegevuse kättesaadavuse suurendamise laiendades sportlike huvitegevuste võimalusi ning tehnikaalase huvitegevuse võimaluste laiendamise. 1) Ujumistreeringud – eesmärgiks on võimaldada sügisest kevadeni ujumistreeringutel osalemist, mis võimaldab noortel oma algõppes omandatud oskusi kinnistada ja edasi arendada. Sihtrühmaks on 7-26-aastased noored ja ujumistreeringud toimuvad kord nädalas. Kaasatakse 30 noort.2) Suusatamise huviring – hakkavad toimuma huviringid, mis võimaldavad kõigil valla lastel osaleda suusatamise trennides ja võistlustel väljaspool kooli. Selleks soetatakse suusad. Suuski on võimalik kasutada ka väljaspool trenni vastavalt kokkuleppele. Sihtrühmaks on 7-19-aastased noored ja suusaringid hakkavad toimuma 5 korda nädalas. Kaasatakse 25 noort.3) Robootikaringi laiendaine ja arendamine – pakutakse osalemisvõimalust uutele noortele. Projekti käigus soetatakse juurde ringi tööks vajalikke vahendeid. Kaasata soovitakse 50 noort, sihtrühmaks on 7-19-aastased noored. Robootikaring hakkab toimuma 2 korral nädalas.

Planeeritavalt luuakse piirkonna noortele ühtekokku juurde 17 uut võimalust ja kaasatakse tegevustesse uusi noori ca 10% võrra senisest rohkem.

neonbrand-646143-unsplash

Tegevust toetab:

entk_logo2 0_haridusmin_3lovi_est_520x208 EL_Sotsiaalfond_520x275