SA asutaja Lääne-Viru Omavalitsusliidu otsuse (25.11.2022.a) alusel on SA Nõukogu otsustanud ette valmistada SA Lääne-Viru Arenduskeskus likvideerimine ja anda teenused maakonna parema arengukoostöö nimel üle MTÜ Lääne-Viru Omavalitsusliidule. 

SA Lääne-Viru Arenduskeskus kuulub Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustikku. Maakondlikud arenduskeskused (MAKid) asutati Vabariigi Valitsuse kinnitatud kontseptsiooni alusel 2003. aastal. Maakondlike arenduskeskuste loomise
põhieesmärgiks oli luua riiklik tugistruktuur, mis toetab ettevõtete, kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste tegutsemisvõimekuse arendamist ja struktuurifondide tulemuslikku kasutamist. MAK-võrgustiku-strateegia-2017_2025 on kinnitatud MAK võrgustiku juhatajate üldkoosolekul 24.mail 2017.aastal. 

SA Lääne Viru Arenduskeskuse Privaatsustingimused ja Päringususteemidest kliendiandmete_kasutamise_uldtingimused

Aarne Leisalu
JUHATAJA
Tel: +372 58811639, 5044102
aarne@arenduskeskus.ee
info@arenduskeskus.ee

NÕUKOGU

Indrek Kesküla Väike-Maarja vallavanem, nõukogu esimees
Aarne Laas Kadrina valla abivallavanem
Ivar Lilleberg
Raido Tetto Viru-Nigula valla abivallavanem
Toomas Varek AS Rakvere Haigla nõukogu esimees
Kivipüramiid

MISSIOON

Lääne-Viru Arenduskeskuse missiooniks on toetada piirkondlikku arengut ning ettevõtlike ja uuenduslike algatuste rakendamist Lääne-Virumaa konkurentsivõime tugevdamiseks.

Missiooni täitmiseks:
• pakume professionaalset nõustamisteenust era-, mittetulundus- ja avaliku sektori organisatsioonidele
• planeerime ja viime läbi sihtgruppide ja maakonna vajadustest lähtuvaid tegevusi
• osaleme koostöövõrgustikes ja maakondlikes arendusprojektides.

VISIOON

Lääne-Viru Arenduskeskus on tunnustatud, usaldusväärne, lahendustele orienteeritud, koostöövõrgustikke ühendav professionaalne maakondlik arenduskeskus.

Sihtgrupid

-ettevõtlikud inimesed – potentsiaalsed ettevõtjad
-alustavad ettevõtted (kuni 3 a tegutsenud)
-tegutsevad ettevõtted

-potentsiaalsed MTÜd
-alustavad MTÜd (kuni 1 a tegutsenud)
-tegutsevad MTÜd

Olemasolevad ja tulevased investorid ning neid esindavad organisatsioonid

-Lääne–Virumaa kohalikud omavalitsused

-Lääne–Viru põhikooli- ja gümnaasiumitaseme noored

Põhiteenused ja tegevusvaldkonnad

Eesmärgid, tegevused ja mõju

-arendada välja prioriteetsed maakondlikud arendustegevuste valdkonnad (piirkondlik konkurentsivõime,  noorte ettevõtlikkus, koostöövõrgustikud, maakonna elanike ettevõtlikkus)
-saavutada prioriteetsetes valdkondades maakondlik mõju

-regionaalne ettevõtlusalane nõustamine, koolituseks ja regionaalse ettevõtluse arendamiseks eraldatud riiklike ja muude vahendite sihipärase kasutamise korraldamine Lääne-Viru maakonnas

-kolmanda ja avaliku sektori nõustamine maakondliku arendustegevuse edendamisel ja kohalikku arengut toetavate projektide algatamisel, planeerimisel ning elluviimisel
-tugevdada ja hoida LVAK mainet

Infoteenus:

-info kogumine, töötlemine, avalikustamine ja jagamine

Nõustamisteenus:

-raamatupidamine ja maksundus
-müük ja turundus
-äriplaneerimine ja juhtimine
-finantseerimisallikad

Koolitus- ja arendustegevus:

-valdkondlikud koolitused
-osalemine maakondlikes arendusprojektides

Väärtused

 

• Kompetentsus
• Lahendustele orienteeritus
• Loovus ja avatus
• Usaldusväärsus
• Õppimisvõime ja professionaalne areng
• Koostöövalmidus
• Meeskondlikkus

mimi-thian-737635-unsplash

Tegevuse eesmärkide elluviimiseks kohustume järgima järgmisi juhtimispõhimõtteid:
• Juhtimissüsteemi pideva parendamise kaudu tagame pakutavate teenuste asjakohasuse ja kvaliteedi ning hoiame organisatsiooni maine kõrgel;
• Oleme asutajatele ja lepingupartneritele lojaalsed ja usaldusväärsed, arenduskeskused tegutsevad maakondlikul printsiibil;
• Tagame klientide rahulolu, pakkudes neile professionaalseid ja kvaliteetseid teenuseid, arenduskeskused ei konkureeri omavahel: kliendid võivad pöörduda neile kõige paremini sobivasse arenduskeskusesse;
• Oleme klientidele kindlaks koostööpartneriks, keda iseloomustab paindlikkus, avatud suhtlemine ja kokkulepetest kinnipidamine, maakondlikud arenduskeskused on iseseisvad sihtasutused, tegutsevad järjepidevalt ja võrgustikuna;
• Võimaldame töötajatele koolitusi ja organisatsiooni arengut
• Kindlustame töötajad heade töötingimuste ning kaasaegsete töövahenditega
• Moodustame ühtse, ausa, kohusetundliku ja kõrgete erialaste oskustega meeskonna
• Tagame kaasaegsete juhtimisvõtete rakendamise ja juhtkonna isikliku eeskujuga organisatsioonis kõrge töökultuuri
• Järgima tegevusega seotud õigus- ja normdokumentide nõudeid.