PATEE noorte ettevõtlikkuse tugiprogrammiga soovitakse muuhulgas tugevdada ka maakonnas olemasolevat praktikasüsteemi, et tagada maakonna ettevõtjatele võimalus leida tulevikus maakonna noorte hulgast kompetentseid töötajad ning siduda noori rohkem kodumaakonnaga ning takistada tööalast väljarännet. Praktikasüsteeemi parendamise eesmärgil soovitakse välja selgitada maakonna ettevõtete ja praktikabaaside hulgas olemasolevate ja potentsiaalsete praktikajuhendajate koolitusvajadused ja –huvid ning vastavalt neile vajadustele koostada ja läbi viia vastav koolitusprogramm, mis seoks omavahel paremini koolid ja praktikaasutused.

Selle eesmärgiga on SA Lääne-Viru Arenduskeskuse koordineerimisel ja maakonna kutse- ja kõrgharidusasutuste koostöös läbi viidud kaardistus koolide olemasolevate ja potentsiaalsete praktikabaaside seas selgitamaks praktikajuhendajate ootusi ja vajadusi praktikantide vastuvõtul ja nendega töötamisel. Kaardistusega saab tutvuda siin.

  1. ja 4. mail 2016 viidi läbi fookusgrupi intervjuud kõigi koolide poolt väljavalitud praktikabaasides töötavate juhendajate seas. Intervjuude põhjal valmis kaardistustöö, mis saab olema sisendiks maakondliku praktikajuhendajate jaoks koostatavale koolitusprogrammile, et siduda paremini omavahel koolid ja praktikaasutused. Samuti luuakse programmi toel eeldused maakonna praktikasüsteemi ühtlustamiseks ja laotakse alus edaspidise arendustöö edendamiseks nimetatud valdkonnas ka tulevikus.

Vastavalt kaardistustööst saadud sisendile on valminud praktikajuhendajatele suunatud koolitusprogramm, mille eesmärgiks on luua maakonna ettevõtetes ja asutustes praktikante vastuvõtvate lähijuhendajate seas eeldused õppepraktika tulemuslikuks juhendamiseks kaasaegsete ja praktiliste oskuste omandamise kaudu.

Pilootkoolitusprogrammi teemad ja ajakava:

26.10. - Ajaplaneerimine (koolitaja: Kaisa Linnamägi, TLÜ karjäärinõustaja). Delikaatsete isikuandmete käsitlemine (koolitaja: Eero Johannes, TÜ õigusteaduskond)

04.11. - Täiskasvanud õppija eripärad ja juhendamine praktikal (koolitaja: Kadri Koha, MA, andragoog/koolitaja)

07.12. - Suhtlemisoskused (koolitaja: Pille Murrik, MD, TLÜ Rakvere Kolledži lektor)

 

Töösse on olnud kaasatud kõik maakonna kõrg- ja kutseharidusasutused –
Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, Lääne-Viru Rakenduslik Kõrgkool, Rakvere Ametikool ja Väike-Maarja Õppekeskus.