"Lääne-Virumaa PATEE programm 2020-2023"

Lääne-Viru PATEE 2020-2023 programmi fookus jaguneb kaheks- Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtluse edendamise projektideks. 

Noorte ettevõtlikkuse programmi eesmärgiks on tõsta õppeasutuste ettevõtlushariduse kvaliteeti, noorte ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusi tagades seeläbi noorte konkurentsivõime kasv tööjõuturul ning takistades väljavoolu maakonnast.

Ettevõtluse edendamise projekt keskendub kolmele olulisele suunale: ettevõtete ühenduste tugimine, ringmajanduse sisseviimine maakonna ettevõtlusesse ning digitaliseerimise ja automatiseerimise tugimine.

Ettevõtluskeskkonna edendamine eesmärgiks on maakonna ettevõtete majandusliku aktiivsuse parandamine, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks, innovaatiliste toodete/teenuste väljaarendamiseks, mis omakorda annab võimaluse ettevõttel kasvada ja areneda ning pakkuda rohkematele tööd.

Tegevuste käigus omandavad ettevõtjad teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, mida kasutades suureneb ettevõtete ringmajanduse, turunduse, tootearenduse, uute sihtturgude ja ekspordi valdkondades. Ettevõtjatel paraneb arusaam oma ettevõtte arengupotentsiaalist ja  info/koostöö leidmise võimalustest ettevõtte arendamiseks.

Luuakse eeldused uute töökohtade loomiseks, uute toodete arendamiseks, uute eksportturgude leidmiseks, ettevõtte uute arengusuundade leidmiseks ning ressurssi ja toorme tõhusamaks kasutamiseks järgides ringmajandus põhimõtteid.

Ühiste tegevuste käigus arendatakse ja tugevdatakse programmi kuuluvate maakonna ettevõtete võrgustikku ning luuakse võimalusi ettevõtete ühingute loomiseks (nii maakondlikult, kui ka maakonna üleselt). Ettevõtete omavaheline koostöö muutub aktiivsemaks, kuna ollakse teadlikumad maakonna ettevõtluskeskkonnast ja koostöövõimalustest teiste ettevõtetega ja isikutega nii maakonnast, kui teistest regioonidest.

Soome Hüpe

Soome Hüpe

Soome Hüpe on Lääne-Virumaa turismivaldkonna võimaluste tutvustamine Soome turule. 

Meediakajastus: 

https://www.laanevirumaauudised.ee/uudised/2022/10/21/kaks-virumaad-teevad-koos-huppe-soomeet-pohjanaabrid-siia-meelitada 

Hanke „Virumaa turismivideod Soome turule“ komisjoni koosseis

Komisjoni esimees:  Karin Reinberg (LVAK)

Komisjoni liikmed:

  • Meelis Kuusk (IVEK)
  • Ingrid Kuligina (IVEK)
  • Timo Raussi (Projekt)
  • Kaarin Vask (VIROL)

Hanke dokumendid: 

1.Kinnitus seoses sanktsioonidega

2.Volikiri

3.Hinnapakkumus

4.Kinnitus nõuetele vastavus

5.Teave arisaladuse kohta

6.Tegevuskava

7.Pakkumise kutse_Lisa 1

8.Lepingu näidis

Pakkumise kutse_2206

Hanke „Fotod Virumaa turismiobjektidest“ komisjoni koosseis

Komisjoni esimees:  Karin Reinberg (LVAK)

Komisjoni liikmed:

  • Meelis Kuusk (IVEK)
  • Ingrid Kuligina (IVEK)
  • Timo Raussi (Projekt)
  • Kaarin Vask (VIROL)

Hanke dokumendid: 

1.Korvaldamise aluste kinnitused

2.Volikiri

3.Hinnapakkumus

4.Kinnitus nõuetele vastavus

5.Teave arisaladuse kohta

6.Tegevuskava

7.Pakkumise kutse_Lisa 1

8.Pakkumise kutse_Lisa 2

9.Lepingu näidis

 

Projekti kaasati 20 ettevõtet ja üle 50 objekti Lääne-Virust. Lisaks kaasati samas mahus koostööna Ida-Viru Turismiklaster.

Tegevuste kirjeldus.

Etapp I:     Tootearendus. Lähtepositsioon oli omavahelise kogemuse ja kokkupuutepunktide vähesus (tuginedes projektile eelnenud uuringutele, külastuste statistika soomlasest sihtklientide seas tulemustele ning küsitlustele ja aruteludele kohalike turismiettevõtjatega).

Sellest tulenevalt olid esmasteks eesmärkideks ja tegevusteks:

1) projektiga kavandatud ja Soome turule suunatud Virumaa kui terviksihtkoha turismiettevõtete ehk Lääne- ja Ida- Virumaa ettevõtjate omavahelise sidususe ja usalduse loomine, millega seoses toimusid õppereisid mõlemas maakonnas, ühisseminarid (kokku 2 õppereisi, 30 osavõtjat kokku mõlemast maakonnast, 3 seminari);


2) ettevõtjate ettevalmistamine Soome kliendiga kohtumiseks ehk külalislahke ja soomlase jaoks harjumuspärasel tasemel teenuse pakkumiseks. Teostati täpselt sihitud uuring sihtrühmade seas ning Soome õppereis ja -seminarid, koos Soome ettevõtjate kohtumistega (kokku teostati 1 uuring+1 seminar, 2 õppereisi+2 seminari, 26 osavõtjat kokku mõlemast maakonnast, 5 kohtumist Soome ettevõtjatega);


3) külastajateekonna arendamiseks toimusid konsultatsioonid ettevõtjatele nende turundusmaterjalide, eelkõige kodulehtede ja muu sisu arendamiseks (konsultatsioonid toimusid jooksvalt ja vajaduspõhiselt jooksvalt: personaalsed kohtumised ettevõtetes (projekti koordinaator ja/või turundusjuht), zoom kohtumised, meilivahetus – kõik soovijad;

Etapp II

Ühisturundustegevused, sh. turundusmaterjalide ja -kanalite loomine ning olemasolevate rakendamine, kliendibaasi laiendamine:

1) loodi soomekeelne sihtkohaveeb virumaa.fi, kus kajastatakse kõiki projekti kaasatud ettevõtjaid ja objekte (vt.Näitajad), lisaks teemakohaseid inspiratsiooniartikleid Virumaa kultuurist, loodusest, toiidukultuurist ja muust;


2) toimus Virumaad kui uut Eesti sihtkohta ning virumaa.fi veebilehte tutvustav pressikonverents Soome ajakirjanikele Eesti saatkonnas Helsingis; 


3) regulaarselt on ellu viidud 10 erineva fookusteema (minikampaania) tutvustamine Soome sihtrühmadele erinevates sotsiaalmeedia- ja muudes kanalites;


3) on tutvustatud ja turundatud piirkonda erinevate sisuturundusartiklite vahendusel teemaväljaannetes (TopTaste ja Baltic Guide);


4) Virumaa kui uue turismisihtkoha launch lõpptarbijale Helsingi Mardilaadal, kus osalesid ka projekti kaasatud turismiettevõtjad (6 Lääne-Virust) oma stendidega Virumaa ühisalal + mida toetas messi pealaval toimuv Virumaa kultuuriprogramm meie esinejatega (3 Lääne-Virust). Üks messil osalemise olulisemaid eesmärke oli klientide kontaktibaasi loomine Virumaa.fi turismialase uudiskirja levitamiseks (eesmärk 500 uut kontakti– saavutati ligi 800 kontakti).
5) alustati Virumaa.fi uudiskirjaga.