(LIKVIDEERIMISEL)

 

Tootmisettevõtja! Osale tootmise juhtimise arenguprogrammis “Tootmisprotsesside optimeerimine ja digitaliseerimine”

 

Hindamaks ettevõtte tootmisressursside kasutuse efektiivsust ja tootmisprotsessi  digitaliseerituse olukorda pakub SA Lääne-Viru Arenduskeskus tootmisettevõtetele võimalust osaleda ettevõtte tootmise juhtimise ja digitaliseerimise arenguprogrammis, mille kaudu saada teemakohaseid uusi teadmisi, juhiseid tootmisprotsesside optimeerimiseks ja digitaliseerimiseks, saada tootmisprotsessi korralduse ja digitaliseerimise süstematiseeritud võrdleva ülevaate ning saada tootmisprotsessi korralduse kogemusi nii ettevõtete külastustest kui kohtumistest teiste ettevõtete juhtide ning spetsialistidega.

Arenguprogrammis osalemise tulemusena

  • laieneb silmaring ettevõtte tootmisprotsesside efektiiv sema korralduse ning digitaliseerimise võimaluste ja kasude osas ning omandatakse oskused vastavate vajaduste väljaselgitamiseks ettevõttes,
  • määratletakse ettevõtte tootmisprotsesside korralduse ja digitaliseerituse seisund ning prioriteetsed arengusuundumused,
  • omandatakse teadmised ja oskused tootmise korralduse arendustegevuste (digitaliseerimisprojektide) edukaks elluviimiseks,
  • programmis osalemine loob eeldused tootmisprotsessi efektiviseerimise plaani koostamiseks ja elluviimiseks.

Arenguprogrammi tegevused on kavandatud järgnevates etappides: 

  1. Sissejuhatav seminar “Ettevõtte tootmisprotsesside juhtimine ja digitaliseerimine, 11. mai 2020Registreerimine: https://forms.gle/Curs7mAJ2mkUbFL5A.
  2. Ettevõtte Tootmisprotsessi, Operatsioonide juhtimise ja Digitaliseerimise siseanalüüs

2.1. Siseanalüüs viiakse läbi kahe analüüsivahendi abil:

2.1.1.   Ettevõtte tootmisprotsessi ja operatsioonide juhtimise taseme enesehindamine toimub ettevõtte „Opstar Profit“ tootmisprotsessi juhtimise mudeli veebipõhise küsimustiku abil. Eneseanalüüsi kaudu on võimalik saada ülevaate olulistest tootmise süsteemse juhtimise aspektidest ning vihjed tootmiskorralduse ja operatsioonide tugevamatest ja nõrgematest valdkondadest. Tulemuse alusel on võimalik koostada ja rakendada tegevusplaan tootmiskorralduse ja operatsioonide juhtimise parendamiseks ettevõttes.

2.1.2.   Ettevõtte tootmisprotsessi digitaliseerituse/automatiseerituse taseme määratlemiseks  kasutatakse IMECCi internetipõhist eneseanalüüsi vahendit. See võimaldab ettevõtte poolt digitaalselt täidetud küsimustiku alusel määratleda ettevõtte digitaliseerimise taseme, selle vajaduspõhisuse ning teha järeldusi ettevõtte tootlikkuse, automatiseerimise taseme, klastripõhise majandamise võimalikkuse, ettevõttesiseste kitsaskohtade jms kohta. Küsimustik hõlmab ettevõtte väärtusahelat iseloomustavaid tegevusi (protsesse) ja digitaaltehniliste vahendite (ka infotehnoloogiliste) kasutamise ulatust nende tegevuste (protsesside) teostamisel ettevõttes.

3. Arenguprogrammi lõpuseminar, 17.06. Seminaril käsitletakse tööstuse ja operatsioonide juhtimist maailmas ning maakonna ettevõtete praktilisi kogemusi, tootmisprotsesside ja operatsioonide juhtimise ning digitaliseerituse enesehindamise tulemuste, tugevuste ja kitsaskohtade üldistavat kokkuvõtet ning antakse üldistavad arengusoovitused. Individuaalkonsulatsioonid, arutelud ja võrgustumine. 

 

Kontakt: Rasmus Lindmaa, mob. 5819 1490, e-post Rasmus@arenduskeskus.ee 

 

Seminaril osalemisega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja arvestatakse ettevõtte osaleja kohta kuni 500 eur ulatuses Vähese Tähtsusega Riigiabina (VTA)