(LIKVIDEERIMISEL)
Enamusel ettevõtetel on saabumas aeg 2020 majandusaastale „joone allatõmbamiseks“ ja juhatusel majandusaasta aruande üldkoosolekule arutamisele/kinnitamisele esitamiseks. Samas võib üldkoosoleku füüsiline kokkusaamine olla praegusel koroonaajastul keerukas ja lausa mittesoovitav. Teema on aktuaalne paljude osanike/aktsionäridega äriühingute puhul ja nt ühisrahastuse kaasamise kaudu paljude väikeomanikega ettevõtete korral. Allpool mõningad juhised üldkoosoleku läbiviimiseks.

  • Riigikogu otsus 18. maist 2020) võimaldab füüsilisele koosolekul osalemisele lisaks osaleda koosolekul ka elektroonilisi lahendusi kasutades. See kehtib kõigi juriidiliste isikute kõigile organitele vaatamata sellele, kas ühingu põhikiri seda ette näeb või mitte. Teine olukord on, kui ühingu põhikiri sätestab selgesõnaliselt vaid füüsilise kokkusaamise.
  • Kõik juriidilise isiku organi koosolekut reguleerivad sätted jäävad kehtima nii koosoleku kokkukutsumise, päevakorra, hääletamise kui ka kõik muud koosoleku pidamise osas st lähtuda tuleb Äriseaduses  VI osa pt 20 §170 – 179 määratletust.
  • Koosoleku kokku kutsuja otsustab, millisel viisil koosolekul saab osaleda, arvestades seejuures ühingu liikmete soove ja võimalusi. Koosoleku läbiviimise e-lahenduste kasutamine on lisavõimalus, mitte kohustus või osaleja õigus seda nõuda.
  • Ühing saab ise põhikirjas ja ka koosoleku kutses ette näha, millisel viisil ja vormis on võimalik enne koosolekut hääletada. Ainsaks tingimuseks on, et hääl peab olema antud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Seda eeldusel, et Ühingu põhikiri ei sätesta teisiti – siis tuleb järgida põhikirjas määratletut.
  • Otsuse, kuidas ja millises vormis koosolek läbi viia, teeb see isik, kelle pädevuses koosoleku korraldamine on. Ta peab tagama, et kõigil omanikel on põhikirjas ettenähtud viisil osalemine võimalik.
  • Koosoleku korraldaja valib koosoleku läbiviimise ja hääletamise vormi, teavitab kõiki osalejaid, aga ei pea küsima vormi osas nende nõusolekut. Kuid, kui keegi nõuab füüsilist kohalolekut või mõnes muus vormis hääletamise võimalust, siis tuleb talle see võimaldada.
  • Kui ühingu põhikirja kohaselt peab mõni hääletus olema läbi viidud salaja, siis kehtib see nõue ka juhul, kui koosolekul osaletakse elektroonselt. Kui koosoleku korraldajal ei ole võimalik salajast hääletamist võimaldavat tehnilist lahendust kasutada, siis tuleb koosolek füüsiliselt kokku kutsuda.

Täpsemalt vt. SIIT