PATEE projekti ettevõtluse arendamisele suunatud tegevuste eesmärgiks on kujundada maakonna võtmesektorite (puidu-, toidu- ja metallitöötlemise ning transpordi-logistika sektorite) koostöövõrgustikke, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks, innovaatiliste toodete/teenuste väljaarendamiseks, innovatsiooni ja ekspordivõimekuse ning konkurentsivõime parandamiseks.

2019.aasta tegevused on suunatud ettevõtete innovatsiooni- ja ekspordivõimekuse kasvule ja maakonna ettevõtete omavahelise koostöö tugevdamisele. Tegevusi on planeeritud kõigile neljale võtmesektorile.

2019.a on plaanis läbi viia koolituspäevad tootearenduse, turunduse, ekspordi valdkondades. Lisaks toimuvad infopäevad ning erinevate teadusasutuse ja ettevõtete külastused.

Ettevõtluse arendamise programmi läbiviimseks on 2019.a planeeritud 71 207,34 eurot. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Epp Orgmets
ETTEVÕTLUSKONSULTANT
Tel: +372 5836 7617
evk@arenduskeskus.ee
Skype epp.orgmets1

Programmi tegevuste eesmärgiks on luua eeldused, mis aitavad kaasa maakonna ettevõtete koostöövõrgustike loomisele, uute teadmiste ja kogemuste omandamisele, misläbi ettevõtted loovad uudsete lahendustega tooteid/teenuseid, kasvab ettevõtte innovatsiooni-, tootearendus-, ekspordi- ja turundusvõimekus ning töökohtade lisandväärtus.

Ettevõtluse arendamise programm on üks kahest Lääne-Viru piirkondlike algatuste tugiprogrammi tegevustest, mida viiakse ellu meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (lüh. PATEE) raames. Meetme eesmärgiks on kasvatada piirkondade majandusaktiivsust, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsust väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Tugiprogramm on täienduseks üleriigilistele tugimeetmetele arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi.

Meede "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" kuulub prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ alla.