Kohalike omavalitsuste vabaühenduste rahastamise analüüs 2020–2021:  haldusreformi järgsed rahastamise praktikad kohalikes omavalitsustes

 

Uuringu taust

2013. aastal töötati siseministeeriumi eestvedamisel välja „Ühenduste rahastamise juhendmaterjal“, millega loodi eeldused kodanikuühendusi puudutavate siseriiklike rahastamistavade ja –põhimõtete ühtlustamiseks. Samas on puudunud selge ülevaade KOV-ide rahastamispraktikatest. 2016. a. tehti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) tellimusel maakondades analüüs, millega saadi esmane ülevaade kodanikuühenduste rahastamisest kohalikes omavalitsustes. Haldusreformi järgselt on nüüd vajalik koguda analoogilist infot, et näha, milline on hetkeolukord ning millised on olulisemad muutused võrreldes olukorraga enne haldusreformi.

Uuringu eesmärk

Uuringu eesmärgiks on kohalikes omavalitsustes vabaühenduste rahastamise praktikate analüüs, mida on vaja nii tellijal (KÜSK) kui riigil kodanikuühiskonna valdkondlikul arendamisel. Samas on selle tulemused töövahendiks kodanikuühenduste konsultantidele maakondlikes arenduskeskustes (MAK-id) ja kohalikele omavalitsustele.

Kodanikuühenduste konsultandid maakondades saavad uuringu läbiviimise tulemusel vajalikku infot vabaühenduste rahastamise korraldamise soovitusteks KOVides, vabaühenduste nõustamiseks, kohalike omavalitsuste tunnustamiseks. Uuringu raportist saavad kohalikud omavalitsused ühtlasi parema ülevaate erinevates Eesti piirkondades kasutatavatest praktikatest, sh headest näidetest, mida soovi korral üle võtta. Samuti põhjalikuma teadmise, millised on võimalikud kitsaskohad ja kuidas neid parandada – näiteks kodulehel vabaühenduste toetusi puudutava info paremaks esitamiseks jms.

Uuringu viivad kohalikes omavalitsustes läbi maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid. Analüüsi teostab Tallinna Ülikool (TLÜ), uuringu tellija on Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Uuringu raport valmib 2021. aasta alguses.

 

Kuidas tegutseda MTÜ’s?

Vastused leiad maakondlike arenduskeskuste infoportaalist https://www.mtyabi.ee/

  • Infomaterjal ja juhendid nii alustavale kui tegutsevale ühendusele
  • Toetusprogrammide tähtajad, koolituste ja infopäevade toimumisajad
  • Põnevat lugemist nii vabaühendusele kui kodanikuühiskonnast huvitatule

 

Kuidas saada tulumaksusoodustusega MTÜ’ks?

Vastuse annab Eesti Maksu- ja Tolliamet oma veebilehel

 

Vabaühendustele olulisi materjale leiad:

Toetusvõimalused : MTYABI
Dokumentide näidised : EAS
Projektitaotluse koostamise juhend : KÜSK
Siseministeeriumi veebileht : SiM
Vabaühenduste eetikakoodeks : Hea Kodanik
Mittetulundusühingute seadus : Riigi Teataja
Sihtasutuse seadus : Riigi Teataja
Tulumaksuseadus : Riigi Teataja
Võlaõigusseadus : Riigi Teataja

Kaoke Kärdi
MTÜ KONSULTANT
Tel: +372 58501250
mty@arenduskeskus.ee