MTÜ-d ja Sihtasutused Lääne-Virumaal

Lääne-Virumaal on kaheksa omavalitsust- üks linn ja seitse valda.

MTÜ’de ja SA’de (ei sisalda korteriühistuid) arv omavalitsustes on 15.05.2019 seisuga järgmine:

Omavalitsus             Registreeritud MTÜ’de arv                 Registreeritud SA’de arv
Haljala vald                                     111                                                      5
Kadrina vald                                    64                                                       2
Rakvere linn                                   308                                                     10
Rakvere vald                                    76
Tapa vald                                        136
Vinni vald                                        99
Viru-Nigula vald                              85                                                       2
Väike-Maarja vald                           81
KOKKU                                          960                                                      19

MTÜ’de ja SA’de arv maakonnas on väikeses tõusutrendis, asutatakse rohkem kui likvideeritakse.
Äriregister jälgib MTÜ’de majandusaasta aruande esitamist, kui aruanne on aastaid esitamata, saadetakse ühingule kustutamishoiatuse teade. Majandusaasta aruanne tuleb igal juhul esitada, ka siis kui ühingus sisulist tegevust ei toimu.

Ajakohase info MTÜ’de ja SA’de kohta leiab Äriregistrist.

MTÜ ja SA asutamis-, toimimis- ja lõpetamisinfo leiab veebiportaalist vabaühendustele www.mtyabi.ee

 

Kohalike omavalitsuste vabaühenduste rahastamise analüüs 2020–2021:  haldusreformi järgsed rahastamise praktikad kohalikes omavalitsustes

 

Uuringu taust

2013. aastal töötati siseministeeriumi eestvedamisel välja „Ühenduste rahastamise juhendmaterjal“, millega loodi eeldused kodanikuühendusi puudutavate siseriiklike rahastamistavade ja –põhimõtete ühtlustamiseks. Samas on puudunud selge ülevaade KOV-ide rahastamispraktikatest. 2016. a. tehti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) tellimusel maakondades analüüs, millega saadi esmane ülevaade kodanikuühenduste rahastamisest kohalikes omavalitsustes. Haldusreformi järgselt on nüüd vajalik koguda analoogilist infot, et näha, milline on hetkeolukord ning millised on olulisemad muutused võrreldes olukorraga enne haldusreformi.

Uuringu eesmärk

Uuringu eesmärgiks on kohalikes omavalitsustes vabaühenduste rahastamise praktikate analüüs, mida on vaja nii tellijal (KÜSK) kui riigil kodanikuühiskonna valdkondlikul arendamisel. Samas on selle tulemused töövahendiks kodanikuühenduste konsultantidele maakondlikes arenduskeskustes (MAK-id) ja kohalikele omavalitsustele.

Kodanikuühenduste konsultandid maakondades saavad uuringu läbiviimise tulemusel vajalikku infot vabaühenduste rahastamise korraldamise soovitusteks KOVides, vabaühenduste nõustamiseks, kohalike omavalitsuste tunnustamiseks. Uuringu raportist saavad kohalikud omavalitsused ühtlasi parema ülevaate erinevates Eesti piirkondades kasutatavatest praktikatest, sh headest näidetest, mida soovi korral üle võtta. Samuti põhjalikuma teadmise, millised on võimalikud kitsaskohad ja kuidas neid parandada – näiteks kodulehel vabaühenduste toetusi puudutava info paremaks esitamiseks jms.

Uuringu viivad kohalikes omavalitsustes läbi maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid. Analüüsi teostab Tallinna Ülikool (TLÜ), uuringu tellija on Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Uuringu raport valmib 2021. aasta alguses.

 

 

 


Kaoke Kärdi
MTÜ KONSULTANT
Tel: +372 58501250
mty@arenduskeskus.ee