(LIKVIDEERIMISEL)
Töötukassa toetusmeetmeid saaks kasutada töötajate palkamisel ja arendamisel

  • Palgatoetus on tööandjale töötu tööle rakendamiseks makstav toetus, mida makstakse nii tähtajatu kui tähtajalise töösuhte korral. Toetuse suurus on 50% töötaja palgakulust (brutotasu), kuid mitte rohkem, kui 50% palgatoetuse maksmiseks sõlmitavas halduslepingus sätestatud töötaja ühe kuu eeldatavast töötasust ega rohkem, kui töötasu alammäär.
  • „Minu esimene töökoht“ on toetus vähese töökogemusega 16 – 29 aastase töötu noore tööle aitamiseks.  Palgatoetust makstakse tööandjale 50% töötaja ühe kuu töötasust (mitte rohkem kui kahekordne alampalk) mitte kauem 12 kuu eest. Hüvitatakse ka tööandjale noore tööalase koolituse kulu kuni 2500 eurot kahe aasta jooksul noore tööle asumisest.
  • Alaealise töötamise toetust saavad taotleda tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele. Toetuse suurus on iga 13–16-aastase töötaja kohta 30% tema brutotöötasust eelmisel kalendriaastal, kui tööandja on eelmise kalendriaasta jooksul tasunud 13–16aastastele töötajatele brutotöötasudena kokku vähemalt 1000 eurot.
  • Koolitustoetus uute töötajate värbamiseks, töötajate koolitamiseks muutuste olukorras, enne tööleasumist vähemalt 12 kuud järjest töötuna arvel olnud töötaja koolitamiseks, töötajate eesti keele oskuse arendamiseks. Koolituste kogumaht peab olema vähemalt 80 akadeemilist tundi ja kestus kuni üks aasta. Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu, koolitusel osalemisega seotud sõidukulu ning palgakulu tunnitöötasu alammääras aja eest, mil töötaja osales koolitusel. Hüvitatakse koolituskulude kogusummast kuni 50% (kuid mitte rohkem kui 1250 eurot töötaja kohta), üle 50-aastaste, erialase hariduseta, ebapiisava eesti keele oskusega või terviseprobleemidega töötajate puhul kuni 80% (kuid mitte rohkem kui 2000 eurot töötaja kohta).
  • Proovitöö kestab ühe päeva. Tööandjale annab proovitöö enne töölepingu sõlmimist kinnituse, et kandidaat sobib teie pakutavale töökohale. Proovitöö eest ei tohi maksta töötasu, töötukassa võib maksta proovitöö tegijale sõidutoetust.
  • Tööpraktika eesmärk on anda tööotsijale tööle saamiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada tööandja juures oma ametialaseid oskuseid ja teadmisi. Tööpraktikal saab osaleda  registreeritud töötu, koondamisteatega tööotsija, mittetöötav pensioniealine. Tööpraktika kestab kuni neli kuud. Praktika ajal makstakse tööandjale juhendamistasu esimesel kuul 27,84, teisel 20,88 ning kolmandal ja neljandal 13,92 eurot päevas. Praktikandiga ei tohi sõlmida töölepingut ega maksta talle töötasu.
  • Abi erivajadusega inimese tööle võtmisel sh. tööruumide ja -vahendite kohandamise ning ümber- või täiendõppe kulude hüvitamine, töötamiseks vajaliku abivahendi kasutada andmine (tasuta) ja tugiisiku töö tasustamine.

Töötajate otsinguks, aga koolituste toetamise võimaluste määratlemiseks võiks pöörduda Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna (Laada 22, 44310, Rakvere, e-post: laaneviru@tootukassa.ee, tel.: 326 0330) poole.