(LIKVIDEERIMISEL)

 

NUTIKAS meede aitab kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.

Toetus aitab tõsta ka teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Rakendusuuringud on originaalsed teadusuuringud, mis aitavad leida suhteliselt lühikese aja jooksul lahendusi praktilistele probleemidele. Need on uuringud või kriitilised uuringud uute teadmiste ja oskuste hankimiseks, mida saaks kasutada uute toodete, protsesside või teenuste arendamisel. Samuti võib neist olla kasu, et täiustada märkimisväärselt juba olemasolevaid tooteid, protsesse või teenuseid.
Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise (IKT, tervisetehnoloogiad ja ressursside tõhusam kasutamine).
Meetme rakendaja on SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga.

Toetus aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte.

Toetuse summa ühe projekti kohta jääb vahemikku 20 000 kuni 2 miljonit eurot. Vähemalt 60% peab sellest moodustama teadusasutuselt tellitav rakendusuuring või tootearendus. Kuni 40% saab kasutadaprojektiga otseselt seotud tegevuskuludele, personalikuludele nõustamisteenusele.

NUTIKAS toetuse määr on 25-70% projekti abikõlbulike kulude maksumusest. Täpne ulatus sõltub ettevõtte suurusest ja sellest, kas tellitav projekt on rakendusuuring või tootearendus. Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted.
Ettevõte võib kaasata tellijate ringi ka teisi ettevõtluspartnereid, kellega koos rakendusuuringust või tootearendusprojektist saadud uut teavet kasutada.

Taotlemine toimub elektrooniliselt struktuuritoetuse registri e-Toetuse infosüsteemis. Taotlusvoor on avatud 20. veebruarist 2019 kuni 30. septembrini 2020.

Lisainfo:

SA Archimedese kodulehel – Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud