(LIKVIDEERIMISEL)
Aitamaks hinnata ettevõtjate seisundit kriisiolukorras ning anda olulist sisendit riigipoolsete abimeetmete välja töötamiseks on Maakondlikud Arenduskeskused kogunud 16.- 25.03 andmeid Eesti sh Lääne-Virumaa ettevõtete olukorrast kriisisituatsioonis.

Küsitluse tulemusena selgus, et Eestis tervikuna:

  • 52,43% vastanud ettevõtjatest usub, et neil tuleb lähiajal töötajaid koondada sh kõige enam on oodata koondamisi toitlustuse valdkonnas, kõige vähem finants- ja administreerimisteenuste valdkonnas.
  • 74,38% vastanud ettevõtjatest hindavad lähinädalate käibelanguseks 51-100% võrreldes möödunud aasta 6 kuu keskmisega.
  • Palga maksmise võimekus vähemalt järgmiseks 3 kuuks on 9,61% vastanud ettevõtetest.

Lääne-Virumaal vastas küsitlusele 79 ettevõtet kokku 526 töötajaga: Rakvere linnast 30, Vinni vallast 13, Haljala vallast 11, Tapa vallast 9, Rakvere vallast 5, Viru-Nigula ja VäikeMaarja vallast mõlemast 4 ja Kadrina vallast 3 ettevõtet.

Kõige suurem probleem on vastanute hulgas logistika ja transpordiga tegelevatel ettevõtjatel – 28% vastanutest. Otseselt kriisiga seotud mured on autojuhtide piiriületused ja reiside ärajätmised. Kriisiga kaasnevad ka kaudsed tagajärjed, näiteks laekumiste venimine ja liinivedude tellimuste kahanemine. Teine tugevalt kannatav valdkond on turismisektor – 20% vastanud ettevõtetest. Probleemid on sarnased ka toitlustusega tegelevates ettevõtetes, tellimusi pole või tühistatakse, sündmusi ei lubata korraldada. Pooled küsitluses osalenud ettevõtetest prognoosivad lähinädalatel müügitulu langust 91-100%. Samas iseloomustab maakonna ettevõtjaid küsitluse järgi väike laenu- ja liisingukoormus ning seisvate kaupade madal osakaal. Kõige suurem mure on maksude tasumise, püsikulude katmise ja palkade väljamaksmistega ja kahjuks eeldavad küsitluses osalenud ettevõtjad 139 inimese koondamist seoses tulude kahanemisega.

Tähelepanuks, et enamik ettevõtteid on küsimustiku täitnud enne riigipoolsete abimeetmete paketi kinnitamist.

Platvormi kaudu kogutud sisend süstematiseeriti ja esitati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning see on aluseks Maakondlike Arenduskeskuste poolsete ettevõtjatele suunatud teenuste uuendamisele. Vastav aruanne vt SIIT.