Haridusprogramm Ettevõtlik kool
Programmiga liitunud õppeasutused
Kvaliteedistandardiga haridusasutused
Üle-eestiline edulugude konkurss
Lääne-Virumaa edulood 2021
Lääne-Virumaa edulood 2020
Lääne-Virumaa edulood 2019

Haridusprogramm "ETTEVÕTLIK KOOL“

Peame oluliseks noorte ettevõtliku hoiaku kujundamist meie maakonnas. Seetõttu toetame koole ja lasteaedu sellega, et aitame neil haridusprogrammi  „Ettevõtlik kool“ oma õppeasutuses tööle panna. Liitusime „Ettevõtliku kooli“ võrgustikuga 2013. aastal ning selle aja jooksul on mitmed Lääne-Virumaa koolid ja lasteaiad saanud programmiga tutvuda ning koolitustel osaleda.

Ettevõtlik kool“ on haridusprogramm, mis on loodud koolidele ja lasteaedadele. Noorte ettevõtlikkust on kõige tulemuslikum kujundada keskkonnas, kus nad veedavad suurema osa oma ajast. Oluline on, et inimesed, kes noortes seda hoiakut kujundavad, oleksid ka ise ettevõtlikud. Mainimata ei saa ka jätta kohaliku kogukonna toetuse ja panuse vajalikkust, et muuta õppeprotsessi huvitavamaks ja elulisemaks. Programmi eesmärk on aidata õppeasutusel tervikuna muutuda ettevõtlikumaks, kaasates selleks erinevaid partnereid ja huvigruppe.

Alates 2016. aastast rakendatakse programmi „Ettevõtlik kool“ Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel elluviidava programmi "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel" raames e. ettevõtlusprogramm "Edu&Tegu". See tähendab, et „Ettevõtlik kool“ võrgustikku kuuluvate koolide arvu suurendatakse kõigis maakondades.

Haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“, edulugude ja uudistega saab lähemalt tutvuda www.evkool.ee või „Ettevõtliku kooli“ Facebook´i fännilehel.

Lääne-Viru Arenduskeskus levitab maakonna koolide hulgas programmialast teavet, koordineerib koolituste korraldamist ning liitumist võrgustikuga. Kui soovite teada, millised on teie kooli võimalused võrgustikuga liitumiseks või tunnete programmi vastu üldisemat huvi, siis võtke ühendust Lääne-Viru Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse programmi juhiga (anu@arenduskeskus.ee) või 5881 1639.

 

2018. astaks on Lääne-Virumaal ettevõtlike koolide võrgustikuga liitunud järgmised õppeasutused:

Rakvere Põhikool

Rakvere Gümnaasium

Uhtna Põhikool

Haljala Gümnaasium

Tamsalu Gümnaasium

Vajangu Põhikool

Kunda Ühisgümnaasium

Väike-Maarja Gümnaasium

Rakke kool

Vasta kool

Aseri kool

Sõmeru Põhikool

Veltsi algkool

Ettevõtliku kooli programmiga liitunud maakonna lasteaiad (lasteaedade koolitusi rahastatakse PATEE programmi noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi toel. Loe rohkem siit):

Rakvere Rohuaia lasteaed

Veltsi lasteaed

Tapa Lasteaed Pisipõnn

Vasta lasteaed

Aseri lasteaed

Kunda lasteaed kool

Rakvere Lasteaed Triin

Baastaseme standardi saavutanud õppeasutused maakonnas

Lääne-Virumaa haridusprogrammiga Ettevõtlik kool liitunud haridusasutustest saavutasid 2018. aastal Ettevõtliku kooli baastaseme:

Rakvere Gümnaasium

Haljala kool

Tamsalu Gümnaasium

Väike-Maarja Gümnaasium

Rakke kool

Rakvere Rohuaia lasteaed

Tapa Pisipõnni lasteaed

Fotod Haridusfestival 2018 Paides on leitavad siin.

2019. aastal saavutasid baastaseme:

Kunda Ühisgümnaasium

Uhtna kool

Vasta kool

Kunda lasteaed Kelluke

Vasta lasteaed Mõmmik

Fotod Haridusfestivalist 2019 Paides on leitavad siin

 

2020. aastal saavutas hõbetaseme

Sõmeru Põhikool

Baastaseme saavutasid 

Rakvere Triinu lasteaed

Aseri kool

Koolid ja lasteaiad on täis lugusid, kus õppekava on tihedalt seotud päriseluga. Need on lood, kus küsides "mida õpiti?", peab selguma hoopis vastus küsimusele "kuidas õpiti?".

Selleks, et just need lood kõige parematest ettevõtlikest tundidest, projektidest, sündmustest, koolitustest, õppepäevadest või muudest tegevustest saaksid suuremale hulgale huvilistele jutustatud, toimub Maakondlike Arenduskeskuste eestvedamisel haridusprogrammi Ettevõtlik kool raames igal aastal üleeestiline edulugude konkurss “Õppimine on põnev!”, mille eesmärgiks on väärtustada ettevõtlikku hoiakut.

Konkursi raames tunnustatakse õpilugusid järgmistes kategooriates:

 • Parim heategu kogukonnale
 • Parim koostöö partneriga
 • Põnevaim tund
 • Parim noorte/laste algatus
 • Ettevõtlik lasteaed

Ettevõtliku kooli edulugude konkurss 2021

Lääne-Virumaa edulood

2021. aasta kevadel väljakuulutatud edulugude konkursile laekus üle Eesti kokku 101 edulugu. Neist 21 lugu olid esitanud Lääne-Virumaa koolid ja lasteaiad. 

Maakondlikust voorust pääsesid üle-eestilise žürii hindamisele 4 edulugu (sulgudes vastavad kategooriad):

Rakvere Rohuaia lasteaed "Kuhu kõik mänguasjad kadusid?" (Parimad praktikad TULEMi rakendamisel)

Rakvere Rohuaia lasteaed (lapsevanema esitatud lugu): "Oksast onnini" (Noorte algatus)

Kunda Ühisgümnaasium: "Arette suur jõulu(e-)viktoriin" (Noorte algatus)

Rakvere Põhikool: "Eesti Vabariik 103 Rakvere Põhikoolis" (Parim koostöötegu)

 

Üle-eestilise žürii töö tulemusena jõudsid finaali 2 Lääne-Virumaa edulugu: 

Rakvere Rohuaia lasteaed "Kuhu kõik mänguasjad kadusid?" (Parimad praktikad TULEMi rakendamisel)

Rakvere Rohuaia lasteaed (lapsevanema esitatud lugu): "Oksast onnini" (Noorte algatus)

Täpsem auhinnaline koht kuulutatakse välja üle-eestilisel Haridusfestivalil 4. novembril. 

 

 

 

Ettevõtliku kooli edulugude konkurss 2020.

Lääne-Virumaa maakondliku vooru edulood

2020. aasta kevadel väljakuulutatud edulugude konkursile laekus üle Eesti kokku 111 edulugu. Neist 19 lugu olid esitanud Lääne-Virumaa koolid ja lasteaiad. Allpool on toodud kõigi esitatud lugude lühikokkuvõtted.

Maakondlikust voorust pääsesid üle-eestilise žürii hindamisele kolm edulugu:

Rakvere Rohuaia lasteaed Rohuaia kaubatänav

Rakke kooli Üllatusi täis sünnipäev isadega

Rakvere Gümnaasiumi Rakvere Gümnaasiumi Filmifestival

Üle-eestilise žürii hinnete põhjal jõudsid lõppfinaali 12 edulugu, nende hulgas ka Lääne-Viru maakonna kaks lugu: Rakvere Rohuaia lasteaia edulugu ning Rakvere Gümnaasiumi edulugu. 5. novembril Tartus, Eesti Rahva Muuseumis toimunud hariduskonverentsil "Ennastjuhtiv noor ei ole imeloom" kuulutati välja finalistide lõplik järjestus. 

Rakvere Gümnaasiumi edulugu "Rakvere Gümnaasiumi Filmifestival" saavutas kategoorias "Parim koostöötegu" I koha.

Rakvere Rohuaia lasteaia edulugu "Rohuaia kaubatänav" sai kategoorias "Parimad praktikad" samuti I koha.

Edulugude videosid saab näha siit:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_PdJil3zW7E" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

Uhtna kool. Õppida põnevalt ja loovalt ka distantsõppes

Vastavalt Uhtna Põhikooli õppekavas sätestatule koostavad ja esitavad 3. klassi õpilased I kooliastme lõpus oma kunstiteemalisi loovtöid. Kuigi käesoleva märtsi keskpaigast jäime distantsõppele, ei andnud õpetajad ega õpilased alla ning püstitatud eesmärk - koostada ja esitada 3. klassi lõpus loovtöö - sai saavutatud.
Distantsõppe ajal oli olulise tähtsusega suunata ja juhendada õpilasi nii iseseisvuse kui ka tõhusa koostöö suunas. Nimetatud pädevused said väga hästi saavutatud – õpilased said hakkama enesejuhtimisega, olid motiveeritud ning töötasid eesmärgipäraselt. Koostöö laste ja õpetajate ning lastevanemate vahel toimis samuti hästi.
Loovtöö koostamisega alustati õppeaasta algul, kuid umbes pool sellest tööst jäi distantsõppe perioodi, lisaks veel tööde vormistamine ühiseks powerpoint-esitluseks. Distantsõppe ajal teostatud loovtööde märksõnadeks said loovus, taaskasutus ja avastusõpe. Õpilased pidid olema leidlikud - milliseid materjale, milliste tehnikatega ning millistel eesmärkidel kasutada. Nii leidsidki taaskasutamist WC-paberirullid, foolium, pesukäsnad jne. Läbi katsetamise avastas iga õpilane talle
sobiva tehnika (maalimine, 3D- tehnika, rebimine, joonistamine, voltimine jne) või tegevuse (kokkamine, pildistamine, liikumine, varjudega mängimine jne). Õpilased pidid tulema toime ka erinevate digiseadmete, - programmide ja –keskkondadega. Antud tegevus õpetas lapsi looma seoseid looduse ja inimese vahel, õppima tundma maailmajagusid, kujundama ilumeelt ning olema teadlikud, töökad ja abivalmid koostööpartnerid. Õpiti tundma oma tugevaid ja nõrki külgi ning pöörati suuremat
tähelepanu valikute tegemise oskusele ning sellele, kuidas eesmärke seada ning oma ideid ellu viia. Distantsõppe ajal oli väga oluline osata oma aega planeerida ning jagada seda teiste õppeainete vahel. Õpilased omandasid nii iseseisva kui meeskonnatöö oskusi ning arenesid digipädevuste omandamise valdkonnas.
Teeb rõõmu, et loovtööde koostamise ja esitlusega saadi väga hästi hakkama. Võttes arvesse tegevuse läbiviimist distantsõppe perioodil, on meie õpetajatel suur rõõm jagada oma teadmisi ja kogemusi
Lähemalt SIIT

Tamsalu kool. Mihklilaadalt rahatargaks

Septembris lõpus toimus Tamsalu Gümnaasiumis mihklilaat, kust 2.b klassi õpilased otsustasid koos õpetajaga osa võtta. Küll aga mitte üksinda nagu varasemalt, vaid terve klassiga ühtse meeskonnana.

Rahatarkus ja ettevõtlusteadmised ei küsi vanust- juba algklasside õpilalastele on oluline anda infot ümbritseva majanduskeskkonna kohta, et oleks aru saada, kuidas raha tekib, kasvab, kulub ja kuidas seda teenida. Nii valmiski 2.b klassi kohvik „Tigula“. Laat on fun, kui vanemate tehtud küpsetisi müüa ja saadud tasu eest kommi osta. Laat on aga suur kogemus ja õppetund, kui lastega koos planeerida eelarve, toota ise kaubad ja eraldada müügist teenitud rahast kulud, tulud ja kasum ning teenistusega üheskoos midagi vahvat ette võtta. Kuna laat oli ka heategevuslik, annetati osa teenitud kasumist.

Pikemalt ajalehes:

Tamsalu kool. Virtuaalne teatripäev

1.aprillil pidi Tamsalu Gümnaasiumis toimuma igaaastane teatripäeva tähistamine. 2.b klass hakkas selleks juba varakult valmistuma- valiti välja näidend, jagati tegelased, hakati valmistama dekoratsioone. Jõuti ka juba natukene riietuse peale mõelda ja hakata õppima näidendi lõputantsu. Kuid siis tuli teade, et kõik koolid lähevad distansõppele. Õpilased olid kõik väga kurvad ja „Mis meie näidendist niimoodi saab?“ oli nende esimene küsimus. Siis ei jäänudki muud üle, kui seda kodustes tingimustes teha. Õpilased valmistasid endale oma tegelaste maskid ning joonistasid pildid video vaheklippidesse. Lapsevanemad aitasid filmimisel ning õpetaja Maris monteeris kõik jupid kokku ning luges peale jutustaja osa. Kokkuvõttes tuli väga vahva video ning kõik olid rahul, et said selles osaleda.

 

Sõmeru kool. Õpetavad ettevõtjad – praktiseerivad õpilased

Sõmeru kooli juubelihõngulisel ettevõtlusnädalal olid õpetamisel abiks kohalikud ettevõtjad. Oma kaasahaarava loo, valikute tegemiste tagamaad, julgustavad ideed, igapäevase töö mured ja rõõmud tõid õpilasteni ettevõtjad Rando Pajula, Merje Poom ning Andre Pronin. Kuuldud lood innustasid paljusid osalema „Samm Sinu unistusteni“ omaloominguliste tööde konkursil, kuhu laekus väga erilisi joonistusi, toredaid jutte ja luuletusi. Nädalasse mahtus veel 4. klassi korraldatud koolipuhvet ja õppekäik ettevõttesse „Päts“.

Meediakajastused:

„Ettevõtlikud sammud Sõmeru koolis“ Rakvere Valla Sõnumid

„Ettevõtliku kooli ettevõtlik nädal“, postitatud 14. okt. 2019

 

Rakvere Põhikool. Käitumishinded distantsõppel

Eriolukorras distantsõppele suundunud koolid sattusid õppeaasta lõpul ootamatu väljakutse ette – kuidas hinnata laste käitumist? Veebikeskkondades läbi viidud tunnid ei andnud ilmselgelt ülevaadet, et teha vettpidavaid hinnanguid. Rakvere Põhikool on alati pidanud oluliseks koostööd lapsevanematega ning seeläbi otsustati selles küsimuses just neid kaasata. Kokkuvõttes olid kodused need, kes nägid kõrvalt lapse õpikäitumise õnnestumisi ja murekohti.

Nii palusid klassijuhatajad lapsevanematel anda hinnang oma lapse käitumisele distantsõppe perioodil. Antud hinne kajastus hiljem ka lapse tunnistusel kolmanda trimestri käitumishindena. Positiivse üllatusena võeti palvet tõsiselt ning analüüsiti perekeskis lapse käitumist, hoolsust, ja enesejuhtimist distantsõppe perioodil. Valdavalt saadeti õpetajale ka arutlus ja põhjendus, miks lapsele just selline hinne kujunes 

Lihtne hinne, millele tõenäoliselt tunnistusel tavaliselt väga tähelepanu ei pööratagi, sai sel korral hoopis teise tähenduse.

Jäneda kool. Madrilaat

Sel korral pidasime Madrilaata 21.novembril Musta Täku Tallis. Kauplemas oli nii koolipere kui ka kogukond. Kauplemise vahele sai kuulata õpilaste laule, tantse ja pillimängu ning lõbustada end rahvamängudega. Madrilaadal on heategevuslik eesmärk, mille heaks raha kogutakse, ning selle määravad õpilased. Oleme saadud tuluga toetanud kevadist kogu koolipere eksursiooni, ostnud koolile Xboxi ja annetanud Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile diabeedihaigete laste raviks.

Kohatasu, loterii ja vabatahtlik osa müügitulust (ca 152 eurot) läks käesoleval õppeaastal kooli õueatraktsioonide soetamise omaosaluseks.

Kunda Ühisgümnaasium. Jõulukohvik, -laat

Kunda koolis juba traditsiooniks saanud Jõulukohvik ja -laat toimus sel õppeaastal 7. detsembril. Alustasime hoogsalt juba keskpäeval ning huvilisi jätkus laada viimaste minutiteni välja. Müüjatel oli tuju hea ja kauplemiseks vaim valmis.

Külastajad said nautida Natalie Neigla juhendatud kooliteatri vahvaid lavastusi, kuulata, kui kenasti meie laululapsed laulavad ja vaadata ära põnevad tantsukavad Esteetika -ja Tantsukooli ning JJ-Street Tantsukooli poolt. Kõike seda ostlemis-sagina vahele. Kohvikutes sai kohapeal maitsta ja kaasa osta õpetajate, lastevanemate ning ka õpilaste endi valmistatud kooke, pirukaid, vahvleid ning palju

muid hõrgutisi. Pakuti nii teed kui kohvi, vett kui morssi. Ei puudunud laadalt ka tublid käsitöö müüjaid, kel oli pakkuda kaupa soojadest villasokkidest kuni piparkoogimajadeni välja. Lisaks oli külastajatele välja pandud vahvad pildistamisseinad, sai osta õnneloosi, lasta teha endale ja sõbrale näomaalinguid või käia ja tutvuda vahvate õpilastöödega. Jõulukohvikust teenitud tulu toetab Kunda ÜG õpilasesinduse ettevõtmisi ja erinevate kooliürituste korraldamist järgmise õppeaastani välja.

Rakke kool. Rakke kooli kõrvitsasalat

Juba teine sügis algab koolis suuremahulise kõrvitsa projektiga. Kui eelmisel aastal viisime ca 100 kõrvitsat Tallinna Loomaaiale, siis sel aastal otsustasime sügisannid oma tarbeks ära kasutada. Toreda ideega tuli kohe kaasa käsitööõpetaja Tatjana Tihhonova, kelle õpetuse järgi said 6.-8. klassi tütarlapsed kõrvitsasalati protsessis kaasa lüüa. Küsides õpilastelt, kui paljud on ise teinud või kelle kodus tehakse marineeritud kõrvitsaid, siis noogutas vastuseks mõni üksik. Salati tegu algas kõrvitsa koorimisest ja lõikumisest. See oli omamoodi tore avastusretk toidutegemise juurte juurde, sest on üsna tüüpiline mõtlemine tänapäeva noorte poolt, et kõike saab osta poest. Peale viljaliha puhastamist algas suur hakkimine ja kui esialgu neiud kõrvitsat maitsta ei tahtnud, leidis lõpuks paljude kõrvitsakuubikute tee poti asemel hoopis suhu. Maitsev ja vitamiinirikas amps! Igaühel oli oma ülesanne: kes pesi purke, kes hakkis, kes segas maitseaineid marinaadi jaoks kokku, kes valvas purkide kuumutamist. Marinaadiks kasutasime klassikalist retsepti, kuhu kuulusid äädikas, suhkur, nelk, kaneel ja sool. Valminud salat sai kolme klassi ühistööna purki ja kaanetatud. Purkide kaantele sai graveeritud õpetaja Leelo Ambose juhendamisel kooli logo ning kaela vahvalt kujundatud vineerist kõrvitsakujulised sildid (tööks kasutatud laserlõikepinki). Kõrvitsalati said õppeaasta jooksul kingiks kõik kooli külalised. Suur aitäh 9. klassi õpilasele Joosep Veelmaale, kes aitas meie tegemised filmile püüda. Suur-suur tänu kõrvitsate eest Margot Mitt ja Leonoore Meerja. Oleme ettevõtlikud ja teeme vahvaid asju!

Rakke kool. Ohutusest raudteel

Koostöös Operation Lifesaver Estonia meeskonnaga kutsus Rakke kooli 6. klass detsembris 2019 üles kõiki inimesi rohkem tähelepanu pöörama asjaolule, et raudteed ületades tuleb alati veenduda selle ohutuses. Õpetliku video eesmärgiks oli jõulueelses saginas kogukonnale ja kogu Eestile meelde tuletada, et olles ise raudteed ületades tähelepanelik jõuavad kõik õnnelikult koju oma lähedate juurde.

Elades alevis, mida läbib neljarööpmeline raudtee, kipume sageli unustama põhitõdesid, sest oleme harjunud sõitma raudteelt üle jalgrattaga siis, kui juba punased tuled vilguvad või kandma raudteed ületades peas kõrvaklappe, mõtlemata asjaolule, et lähenevat rongi nii kuulda ei pruugi. Loodame, et iga inimene teab peale videot põhitõdesid ohutult liiklemisest raudteel ja selle lähedal. Rakke Kooli 6. klass teab, et rong tuleb alati läbi lasta, sest nende vanemad ootavad neid koju!

Palun tea sina ka!

http://www.rakke.edu.ee/2019/12/raudteeohutus/

 

Rakke kool. Üllatusi täis sünnipäev isadega

Nagu ikka novembrikuul tähistasime ka 2019.aastal Rakke Kooli aastapäeva. Juba uue õppeaasta alguses arutlesime kooliperega mõtte üle kaasata kogukonna liikmeid õppetöösse ja kuna sünnipäevaga ühte aega jääb ka isadepäev, otsustasime ühendada need kaks tähtpäeva. Läbirääkimised käisid umbes paarikümne isa ja vanaisaga ning lõpuks oli hea meel, et üksteist uut meesõpetajat olid nõus end proovile panema õpetajana koolitunnis. Lisaks oli meie päevaga nõus oma kiiret töögraafikut ühildama vallavanem. Palju elevust oli majas tunda kohe hommikul, kui õpetajate tuba hakkas täituma uute kolleegidega. Mõnigi isa oli esimest korda õpetajate toas just õpetajana, sest lausa kaheksa neist on ka ise meie koolis õppinud ning polnud varem õpilasena õpetajate tuppa sattunud. Meenutati kooli aega ja õpetajaid. Ärevus tundmatu ees, mis koos kellahelinaga hinge puges, oli isegi kõrvaltvaatajatele näha ja tunda. Kolm ainetundi läksid väga kiiresti, mõnigi jõudis lisaks tunnimaterjalile rääkida ka oma noorusajast koolis ja seiklustest näiteks Venemaal. Valdavalt on koolides õpetajaskond naissoost, seetõttu olid õpilased meie koolis vaimustuses klassi ees askeldavatest isadest ja nii mõnigi tunnistas, et tavapärast korrarikkumist ei toimunud. Kooli personali ja isade vestlusringis tõdeti, et õpetaja on nagu kunstnik – lausa mustkunstnik, ja seda kunsti ei valda igaüks ning lisaks lepiti kokku, et ka edaspidi võime rakendada lapsevanemate abi tundide asendamisel. õppimisega seoses koolis.

Vaata lisaks siit

Rakvere Gümnaasium. Rakvere Gümnaasiumi Filmifestival

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival on iga-aastane meeliköitev noorte poolt korraldatav sündmus, mille ajalugu viib tagasi 2000ndate aastate algusesse. Koolisisene miniatuurne festival on aastate jooksul kasvanud vabariiklikult tuntud omanäoliseks elamuste nädalaks. Lisaks külastajatele elab igal aastal otseülekande vahendusel kaasa tuhatkond filmisõpra siin- ja sealpool merd. Festivalist osavõtjad jaotuvad kahte kategooriasse: õpilased (kuni 19-aastased) ja tudengid (20-26-aastased). Andekate noorte ponnistusi hindab mainekas kahetasandiline žürii, mille koosseisu on varasemalt kuulunud Mark Soosaar, Toomas Hussar, Tambet Tasuja, Ivo Felt, Maria Avdjuško, Märt Avandi, Rea Lest-Liik ja lisaks veel teisi näitlejaid ning lavastajaid erinevatest teatritest; režissööre, operaatoreid, stsenariste; filmikriitikuid ja –huvilisi. Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalil osales seekord 29 filmi, millest 18 õpilaskategoorias ja 11 tudengikategoorias. Kuigi osalejate arv oli mullusega võrreldes väiksem, oli tudengifilme pea kaks korda rohkem kui eelmisel aastal. Kvaliteeditase tõuseb iga aastaga ja eelžüriil oli keeruline langetada otsus, kes pääsevad finaali. Žanriliselt oli valikut kõikidele filmisõpradele, festivalil linastus nii dokumentaal-, mängu- kui ka loodusfilme.

Koostöös Rockstick Productioniga oli otseülekanne finaalõhtust vaatajatele nähtav Delfi TV ja Postimehe vahendusel, mida jälgis tuhatkond inimest nii kodu- kui ka välismaal. Sel aastal oli otseülekanne professionaalsem kui varasemalt, mis meeskonna jaoks on suur edasiminek.

Festivali finaal oli välja müüdud: külastajaid oli kokku 212. Kolme eellinastuse asemel oli sel aastal kaks ning mõlemal õhtul sai nautida lisaks filmidele ka imelist muusikat.

Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 

Virumaa Teataja

Reporter

Eesti uudised

TV3 saade “Duubel”

Raadio KUKU (05:42-07:40)

Vikerraadio

Raadio Elmar

Rakvere Gümnaasium. Jõulurõõm Vinni lasteaeda

Suured heateod algavad väikestest heategudest ja märkamistest. Rakvere Gümnaasiumi 4.c klassi tüdrukutel tuli mõte jagada enda tugevat jõulutunnet väiksematele lastele. Nad otsustasid küpsetada piparkooke koos lasteaialastega. 

Peagi oli selge, et lihtne mõte vajab siiski põhjalikku planeerimist. Klassijuhataja Kristiina Leppiku suunamisel tegid tüdrukud nimekirja vajalikest vahenditest, koostasid eelarve, tutvustasid oma mõtet RG õppealajuhatajale, käisid oma ideed tutvustamas Vinni lasteaia direktorile ja kasvatajatele, algatasid taarakogumise, et vajalike vahendite ostmiseks raha saada ja ostsid vajalikud vahendid. Siis tuli asuda kasvataja/õpetaja rolli. 3. detsembril läksid viis tüdrukut Vinni lasteaeda, kus jõuluootuse meeleolus meisterdati üheskoos lasteaialastega piparkooke. Rõõmu jagus nii suurtele kui väikestele. 

Tüdrukud analüüsisid enda tegevust projekti lõpus ja leidsid, et neil oli väga tore ja lasteaialastele samuti meeldis. Enda projektile tagasi vaadates leidsid tüdrukud, mida järgmine kord teisiti teha. Omavahel tuleb töö ära jagada ja kindlad kokkulepped sõlmida, et kiireks ei läheks. Tuli välja, et õpetajad peavad väga tähelepanelikud olema. Juhtus, et noored õpetajad ei jõudnud veel kõike märgata ja mõned lapsed jäid tähelepanuta. Tüdrukud panid kõrva taha, et väiksemate laste puhul (1,5 a) ei ole vaja nii palju rääkida, vaid pigem anda neile piparkoogitainast maitsta ja katsuda ning neile tegevusi rohkem ette näidata. Nad ise veel ei oska ja võivad isegi veidi karta. Parim õppimine käib ikka läbi ise tegemise ja proovimise. 

Head mõtted sünnitavad uusi häid mõtteid. Esialgu  tekkis tüdrukutel mõte müüa piparkooke kooli jõululaadal. Jõululaadani aga oli veel mitu nädalat aega ja nii otsustati hoopis klassikaaslasi piparkookidega rõõmustada. Piparkookide müümise idee aga jääb ootama järgmist kooli jõululaata.

Rakvere Gümnaasium. Meie kool 107

Rakvere Gümnaasium lõpetab  lähiaastatel seoses riigigümnaasiumi tekkimisega eksisteerimise ning praegusel kujul kooli ajaloo säilitamine on oluline nendele õpilastele, kes hetkel Rakvere Gümnaasiumis õpivad. Rakvere Gümnaasiumi 5.b klassi õpilased tähistasid oma kooli 107. sünnipäeva meeldejäävalt. Õpilased tahtsid teistele klassidele pakkuda avastamisrõõmu ja samas tutvustada RG ajalugu. Tunnis toimunud ajurünnaku tulemusel tekkis õpilastes suur tahe ja soov enda pakutud lennukaid ideid ellu viia. Ühiselt otsustati koostada küsimused RG ajaloo kohta koolikaaslastele lahendamiseks, koostati küsimuste juurde QR koodidega vastused ja tehti küsimustest Quizizze test. Õpilased soovisid teha intervjuu direktor Aivar Pardiga ja õpilasesinduse esindajaga. Enne valmistasid nad ette küsimused ja pärast monteerisid video kokku. Palju põnevust ja nalja pakkus vana aja koolitunni lavastamine.  Õpilased tegid selleks eeltööd: uurisid enda vanemate ja vanavanemate käest köitvaid lugusid nende kooliajast ja lugesid Tiia Toometi raamatut „Vana aja koolilood“. Üks õpilane kirjutas stsenaariumi, koos lavastati ja võeti videosse üks katkend vana aja koolitunnist. Tegevuste käigus olid klassijuhataja Marina Liiker ja ajalooõpetaja Inga Heinaste õpilaste toetajad ja suunajad. Pärast projektile tagasi vaadates leidsid õpilased, et nad said uusi teadmisi IT valdkonnas, said rohkem teada oma kooli ajaloost, õppisid tegema QR koode ja Quizizz teste, printima ja lõikuriga lõikama, õppisid suhtlema lugupeetud koolitöötajatega ning aega ja tegevusi planeerima. Õpilased olid rõõmsad, et tegid omavahel head koostööd

Triinu Lasteaed. Agarad pagarid

Lasteaias tutvustatakse lastele erinevaid ameteid. Vahel on need tuttavad, vahel vähem tuttavad. Muumi rühma Laura rääkis oma emale, et tahaks kangesti tema ametit ja töökohta teistele rühmakaaslastele tutvustada. Laura emal on vahva amet- ta õpetab tulevasi pagareid- kondiitreid. Mis saaks veel parem olla, kui tutvuda pagariametiga õppeköögis erialaõpetaja juhendamisel. Rakvere Ametikool oli rõõmuga nõus väiksed huvilised vastu võtma ja nii toimuski väikestel Muumidel üks vahva ja õpetlik päev.

Lisainfo

Ravere Rohuaia lasteaed. Hapukapsad

Rakvere Rohuaia lasteaia Päikesejänkude rühm on mitmel aastal soolanud kurke. Sel korral tekkis mõte hapendada kapsaid. Hapukapsad on traditsiooniline jõuluroog ja seega sobisid suurepäraselt jõululaadale müügiks. Kapsategu õnnestus hästi ja nii valmisid väga maitsvad hapukapsad. Nõudlus hapukapsaste järele oli suur ja kogu toodang müüdi maha. Saadud raha paigutati nukumaja ostmise fondi. Nukumaja telliti kohaliku väikeettevõtja Andre Kaurla käest. Praeguseks on nukumaja rühmas oma koha leidnud ja lapsed mängivad seal aktiivselt.

Lisainfo

Rakvere Rohuaia LA Rohuaia kaubatänav

Rahatarkust õpitakse juba varakult ja rahaasjade põhitõdede selgitamine võiks alata lasteaias. Vähemalt Rohuaia lasteaed teeb omalt poolt kõik, et meie kasvandikud oskaksid tulevikus rahaasjades targemaid valikuid teha. Kõik see sai alguse siis, kui kaks Rohuaia lasteaia ettevõtliku meeskonna liiget käisid ettevõtluskülas tutvumas õppeprogrammiga „Minu raha“ ja tänu Lääne-Viru Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse programmile saime lasteaeda „Minu raha“ mängukomplekti.

„Minu raha“ mängimiseks sisustasime ettevõtliku meeskonna eestvedamisel lasteaias ühe tühja ruumi Rohuaia kaubatänavaks. Kuna peame tähtsaks rohelist mõtteviisi, siis kasutasime kaubatänava sisustamisel vana mööblit, nt leidsime lasteaiast vanad arhiiviriiulid, kontorilaua, platega koolilauad. Mõned reklaamriiulid saime lapsevanemalt, kes töötab kaubanduses. Kaubatänava äridesse kauba kogumiseks tegi ettevõtlik meeskond üleskutse kolleegidele, kes kõik hakkasid usinalt tühja taarat ja muid pakendeid koguma. Kodus vaadati ringi pilguga, kas leidub midagi, mida endal vaja ei ole, aga mänguäridesse passiks tuua. Nii täituski kaubatänav üsna kiiresti – vana föön ja lokirullid leidsid koha ilusalongis, vererõhuaparaat ja köharohukarp apteegiriiulil, vana peegel ilmestab riidepoodi, trennitarvikud sobisid hästi spordipoodi jne. Rohuaia kaubatänaval on kokku kuus poodi: toidu-, spordi-, riide-, tööriista-, mänguasja- ja raamatupood. Lisaks apteek koos arsti vastuvõtuga, ilusalong, kohvik ja pank. Kõik lasteaia 11 rühma said ülesande ühistööna kujundada ühe äri reklaamsilt (10 silti) ja üks rühm kujundas Rohuaia kaubatänava sildi. Kui kaubatänav valmis sai, kutsus ettevõtlik meeskond kõiki lasteaia töötajaid rahamängu mängima. Eesmärk oli promoda õppeprogrammi ja mängukeskeskkonda kõigepealt lasteaiasiseselt, et innustada õpetajaid kasutama seda õppetöös. Oli tõeliselt lõbus ja tuline kauplemishommik. Nelja rühma õpetajad jõudsidki enne koroonaviiruse puhangut lastega rahamängu mängida. Teised rühmad saavad seda teha järgmisel

õppeaastal. Lastele meeldis olla nii müüja kui ostja rollis. Loomulikult oli tüdrukute seas ilusalongi teenindaja roll kõrgelt hinnas, kuid poisid jooksid tormi spordi- ja toidupoodi. Kõige tõsisemad olid mängijad siis, kui tuli seista pangakontoris järjekorras ja võtta välja palk või viia panka teenitud tulu. Rahaasjades tuli olla täpne ja kordagi ei aetud sassi isiklikku rahakotti ettevõtte omaga. Olenemata mängijate vanusest käis vilgas äritegevus kõikides poodides ja ettevõtetes. Lapsed olid väga leidlikud, nt osutus kõige populaarsemaks ja tulusamaks lõhnastamisteenus. Ilusalongi teenindaja soovitas kõikidele klientidele, et miks osta terve pudel parfüümi, kui saab väiksema tasu eest end lõhnastada lasta. Sellise teenusega kogus ilusalong alati kopsaka kassa. Spordipoes tekkis olukord, kus müüja soovis ostjale müüa ühe tossu ühe raha eest. St kui hinnasildi järgi maksid spordijalanõud üks raha, siis müüja tahtis need kliendile müüa kahe kupüüri eest. Ostja ei nõustunud sellega ja tegi müüjale selgeks, et jalanõusid müüakse ikka paari kaupa. Nii suutsidki 4-5aastased mängijad tekkinud probleemi ise lahendada. Samuti pakkusid poodnikud klientidele alati asenduskaupa, kui soovitud kaupa ei olnud, või soovitati külastada teist äri. Mängijatele meeldisid endi sõnul ka õpetaja juhitud tagasisideringid, kus tuli näidata ja rääkida, mida osteti, jagada muljeid, anda tagasisidet nii müüjatele kui ostjatele. Alguses juhtus sageli, et mõni ostja kulutas raha ära ja ostunimekirja kaubad jäidki ostmata. Samas õpiti kiiresti, et järgmises mängus on mõistlik osta ostunimekirja asjad ehk vajalikud kaubad kohe ära ja kui aega ning raha üle jääb, saab seda kulutada meelelahutusele. Lapsed kasutasid mängus nii õppeprogrammis olevaid ostunimekirju kui meisterdasid omal algatusel enda ostunimekirju. Kõige suurema külastatavusega oli kaubatänaval kohvik nendel päevadel, kui sealt sai osta päris jäätist või kooki. Iga päev ei olnud kohvik nii rikkalik, kuid kui Rohuaia kaubatänval levis kuuldus, et täna saab kohvikust osta head-paremat, siis säästeti hoolega, et kohviku külastamiseks ikka raha jääks. Lapsed õppisid ruttu raha kokku hoidma. Samas kui mängisid Kuukiirte rühma lapsevanemad, siis paljudel neist enam kohviku jaoks raha ei jätkunudki. Siinkohal tuli appi pangapreili, kes andis pisut laenu, mis tuli hiljem tööga tagasi teenida. Igal juhul on nüüd paljud Rohuaia lapsed pisut rahatarkust omandanud ja oskavad rahaasjades valikuid teha. Peagi ootame Rohuaia kaubatänavale mängima ka kõiki teisi Rakvere linna õpetajaid ja lasteaialapsi, et nemadki saaksid osa lõbusast, kuid samas väga õpetlikust ja elulisest õppeprogrammist. Edulugu oleme jaganud nii lasteaia kui rühmade Facebooki lehel ja lisaks kasutab MTÜ Ettevõtlusküla õppeprogrammi „Minu raha“ reklaamimiseks meie lasteaia videot.

Rakvere Rohuaia Lasteaed Rakvere linna lasteaedade esimene robootika päev „Rakvere tulevikutegijad 2020“

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) avab igal kevadel haridusasutustele seadmete soetamise toetuse taotlusvooru. Selle abil on toetust saanud kõik Rakvere linna munitsipaallasteaiad. 2019 kevadel, kui oli taaskord taotlusvoorus osalemise aeg, tekkis Rohuaia lasteaia õppealajuhatajal mõte korraldada koostöös Rakvere Triinu ja Kungla lasteaedadega ühine robootikapäev. Kõik osapooled olid koheselt nõus kaasa lööma. Samal aastal said kõik kolm lasteaeda toetust soovitud seadmete soetamiseks. Täienenud robootikavahendite hulk võimaldas korraldada suure ürituse paljudele lastele.Päeva sisu ja korralduse planeerimine algas 2020 jaanuaris, kui kutsuti kokku iga lasteaeda esindav aktiivgrupp. Ühiselt otsustati, kui palju ja millised töötoad peaksid olema, arutati läbi kõigi asutuste olemasolevate vahendite efektiivne kasutamine ja pandi paika töötubade ajaline ja ruumiline jaotus. Juba esimesest korraldamise koosolekust alates oli kõigile osapooltele selge, et esimene üritus ei jää viimaseks ja seetõttu vajab üritus oma tunnust, mis võiks olla mõne lapse kujundatud. Kõige sobivamaks tunnistati Rohuaia lasteaia Lenna joonistus. Valminud logo kasutati ürituse reklaamis, korraldajate- läbiviijate särkidel, töötubade siltidel ja kõigi osalejate tänukirjadel. Kokku oli üritusel 15 töötuba: Blue- Bot-, Bee- Bot-, Sphero-, Ozobot-, Dash ja Dot robotid, Qobo robotigu, Matatalab komplekt, Quiver nutirakendus ja seadmeta programeerimine. Neis kõigis planeeriti sellised tegevused, mis ei eeldanud eelteadmisi ega kogemusi vahendite kasutamisega. Iga osalenud laps sai päeva jooskul tegutseda viies erinevas töötoas.

Kajastus lasteaia Facebooki lehel

Virumaa Teataja

Rohuaia lasteaed. Müstiliselt hea moos

Eestlased on omavalmistatud hoidiste usku. Mõtlesime meiegi, et lastega koos on hea moosi keeta ja samal ajal uusi oskusi harjutada ning laadal selle müügiga rühmale natuke raha teenida. Pärast endalegi ootamatut ideed osaleda ETV Terevisiooni “Maitsva moosi konkursil” algas ootamise aeg. Jälgisime septembris Terevisiooni, aga ei kippu ega kõppu. 5. oktoobril saabus meie päev. Saates hinnati hiiretipsude rühma valmistatud moos kümne punkti vääriliseks. Saatejuht leidis, et moos pole magus, pole vedel ja maitseb imehästi ning laadal peaks see olema minev kaup. Konkursi lõppedes leidis hiiretipsude moos Terevisioonis veelkord ära märkimist. Nii et kaks korda televisioonis! Parimat reklaami ei oska tahtagi! Järgnevatel päevadel saime palju kiidusõnu nii kolleegidelt kui ka lastevanematelt. Vaatasime koos lastega saatelõiku, kus meie keedist degusteeriti ja kiideti. Rõõmu jagus kõigile, aga mitte moosi. Nigulapäeva laadal sai “Müstiliselt hea moos” kiiresti otsa.

Kajastus ETV saates “Terevisioon”

Kauri lasteaed. Maakodu keset linna

Peale Rohelise Kooli programmiga ühinemist on meie töö muutunud sihipärasemaks. Kogu haridusasutus ja koostööpartnerid on teadlikud keskkonnapõhimõtete olemasolust töökoosolekute materjalide põhjal, teadete tahvlilt, FB-s, lasteaia kodulehelt. Oleme saanud seminaridelt palju uusi teadmisi, võimaluse kuulata huvitavaid ettekandeid ja vahetada kogemusi, suurenenud on keskkonnateadlikkus. Juba enne programmiga ühinemist tegid meie õpetajad sihipärast tööd õuesõppe-ja loodusõppe alal. Pikemat aega toimub õppetöö üldõpetuse alusel ja meie tegevused on kõik tihedalt seotud, lähtudes õppekavast. Ühistegevustesse on kaasatud kõik lapsed, tegevused toimuvad vastavalt vanusele ja võimetele. Rohelise Kooli programmi raames on meie töö muutunud huvitavamaks- koostasime õpperaja, sildistasime toataimed, ühistöö tulemusena ostsime lasteaiale kasvuhoone, kus lapsed saavad tegutseda, õuealal on lastevanemate abiga meisterdatud poriköögid, komposteerimiskastid, valmimas on peenrakastid, selle aasta taimemüügi rahast ostsime rühmadele pesakiiged. Paranenud on jäätmete sorteerimine ja kogumine-lastele on see tehtud arusaadavaks. Koostöö lastevanematega on tõhustunud. Lapsevanematele meeldib, et lapsed saavad teha päris asju ja teadmisi igapäevaelust. Tänu projektides osalemisele, oleme saanud personalile tasuta keskkonnahariduslikke koolitusi, lastele tööriistu jne. Alati on huvitavad ja harivad Rohelise Kooli seminarid, millest võtavad  võimalusel osa peale meeskonnaliikmete ka teised töötajad. 16-24.11.2019 osalesime lasteaiaga Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala tegevustes. Personal ja lapsevanemad tegid papirullidele kasutatud kardinajäätmetest, lõngast jne ingleid. Inglitega kaunistasime pühadeks maja aknaid. 2019. august-Haridusprogramm Ettevõtlik Kool edulugude konkurss, edulugu Kanad lasteaias. Selle programmiga meie ole liitunud, vaid soovisime oma kogemusi jagada ja osaleda konkursil. Vt kodulehel videod ja pildid-Kanad lasteaias. 2019 sügis-Rohelise Kooli programm Suur taimejaht 5-6a . Sügisesel pildimaterjaliga tutvumisel selgus, et paljud lapsed ei tunne paljusid linde, lilli. Kevadine kokkuvõte jääb ära seoses eriolukorraga. 14.03.2020 Sõprustera- Räpina Aianduskooli projekt. Lapsed panid herned potti ja jälgisid nende kasvamist. Iga nädal mõõdetakse teimed kõrgust, millal tekkis esimene õis, esimene vili ja kõik dokumenteeritakse. Nüüd on osa taimed juba kasvuhoonesse istutatud. 2020 jaanuaris ühinesime Rakvere linna lasteaedade ühiprojektiga Roherännak, kus iga lasteaed valmistab ette ühe keskkonnaharidusliku ürituse. Meil on väike maja ja seega hea info liikumine. Kõik huvigrupid on teadlikud ja võimalusel löövad kaasa ja toetavad meie igapäevategevusi.

Lasteaia õuealal ja ruumides täieneb pidevalt ohutu ja turvaline keskkond. Oma tegevuse tulemusena saavutasime ökomärgise ROHELINE LIPP mis on rahvusvahelise programmi Roheline Kool tunnustus, et oleme teinud oma tööd loodussõbralikult ja keskkonnasäästlikult. Isetegemine toimub uuriva, kogeva ja leiutava õppimise kaudu. Teadmekirjanduse uurimine, katsete tegemine ja vaatlused on lastele põnev ja huvitav tegevus. Kasvatame tomati ja lilletaimi, korraldame laada, saadud raha eest ostsime eelmisel kevadel kasvuhoone, sellel kevadel said lapsed taimemüügist saadud tulust lasteaeda pesakiiged. KIK programmist taotlesime raha, et muretseda materjal kompostikasti ja taimekastide jaoks. Sellest rahastusest saime osta ka erinevaid tööriistu (kastekannud, labidad, rehad, kühvlid ja töökindad laste jaoks). Suvel hoolitseme taimede eest, kastame, rohime. Suvel- sügisel korjame saaki ja valmistame toitu. Kõik taimsed jäägid kompostime ja saame rammusat mulda uute taimede kasvatamiseks.

Lääne-Virumaa edulood 2019. aastal

2019. aastal jõudsid Lääne-Virumaaüle-eestilise edulugude konkursi finaali 3 lugu. Finaal toimus 17.oktoobril Paide Muusika- ja Teatrimajas, kus otsustajaks oli publik. Publiku hääletuse ja žürii tulemuste kokkuvõttes oli nende lugude lõppjärjestus erinevates kategooriates järgmine:

Rakke kool - (Rakke kool CADroboticsil)- II koht kategoorias Põnevaim tund

Rakvere Reaalgümnaasium (Läbikukkunud suvi Kunda kandis). I koht kategoorias Noorte algatus

Eralasteaed Kaur - (Kanad lasteaias). I koht kategoorias Ettevõtlik lasteaed

Allapoole on koondatud kõik 2019. aastal edulugude konkursile esitatud koolide ja lasteaedade lood, mis võivad anda ideid ja inspiratsiooni ka kõigile teistele tegutsemiseks või oma ideede edasiarendamiseks.

Koolide edulood

 • Haljala kool - Koolilõpu laulupidu.

2019 aastal möödub esimesest laulupeost 150 aastat ning 85-aastane tantsupidu toimub 20. korda. Käimas on Eesti laulu- ja tantsu juubeliaasta, millele Haljala Koolgi soovis kogu kooliperega puudutuse lisada. Nagu 2017 korraldasid noored spontaanselt tantsupeo Vabaduse väljakul, võtsid Haljala kooli noored ette hoogsa laulupeo korraldamise oma koduvallas. 10. juunil kutsuti kokku oma kooli, Võsu kooli ning Veltsi kooli noored, et üheskoos nii väiksemate kui suuremate kooridena korraldada rongkäik, süüa peosuppi, laulda vahvaid suvelaule ja kutsuda kohale suvevaheaeg!

 • Haljala kool - Väikesed looduskaitsjad

Projekti eesmärgiks oli panna koolipere liikmeid enam mõtlema keskkonna ja
jätkusuutliku arengu peale. Haljala kooli 5. klassi õpilased said tõuke emakeeleõpetaja näidatud videost. Õppurid kogunesid rühmadesse, valisid endale ühe väljasuremisohus liigi ning tegid sellest vabalt valitud kohta koolimajas näituse ja tegema lisaülesandena oma teemast ka esitluse oma klassile kui ka ühele algklassiklassile. Rohkem püüti teada saada ka ploggingust nii teoorias kui praktikas - kokku ploggiti ühe kehalise kasvatuse tunni raames 230 liitrit prügi! Koostööd tehti vallas tegutseva firmaga Trendsetter Europe OÜ, kus saadi rohkem teada, mida ettevõte igapäevaselt keskkonna säästmiseks ära teeb.  Lähtudest kõigest teada saanust on õpilased hakanud mõtlema murekohtadele koolis - kuidas vähendada elektri tarbimist, kuidas suunata kooliperet prügi õigesse kohta viima, kuidas vähendada puhvetist tuleva plastiku hulka... 

 • Jäneda kool - Draamaõpe võõrkeeletundides

Kool lõimib edukalt draamaõpet võõrkeeletundidesse. Näidendid esitatakse kooliüritustel, kus osalevad ka vanemad. Draamaprojektide käigus on avaldunud paljude õpilaste näitlejaandekus, õpilased on vilunumad esinejad, julgevad oma ideedega välja tulla, oskavad tundeid riivamata kaaslastele hinnangut anda. Algklasside õpilased jälgivad huviga vanema kooliastme tegevust ning ootavad põnevusega võõrkeele tunde. 

 • Kunda Ühisgümnaasium - Tervislik toit on vaimse ja füüsilise tervise alustala

Sellise nimega oli Kunda Ühisgümnaasiumi 5. klassiga läbi viidud projekt, mille eesmärkideks oli õpilastele läbi praktiliste tegevuste õpetada koostama hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi menüüd järgides tervisliku ja tasakaalustatud toidu põhimõtteid. Anda teadmisi eelarve koostamisest, poest toiduainete valimisest ning rahaga toime tulemisest. Õpilaste lemmiktegevus oli projekti jooksul muidugi praktiline toidu valmistamine. Kahe kuu jooksul said õpilased teha toorsalateid, magustoite, salateid, suppe, hautiseid, lahtiseid pirukaid ja küpsetisi. Hõrgutisi said maitsta nii õpetajad, kui ka
õpilasesinduse liikmed. Õpilased olid projekti jooksul jaotatud gruppideks. Iga grupp sai projekti jooksul vähemalt ühe korra reaalselt ise poest toidu valmistamiseks vajalikud koostisosad osta, süüa teha, infot koguda ja töödelda, projekti jaoks reklaamplakateid teha ning toidu valmimise etappe pildistada. Lisaks veel toitu serveerida ja esitleda.

 • Rakke kool  - CADroboticsi töötoad

CAD Robotics on Kadrina Keskkoolis traditsiooniliseks saanud CADrina „väike
sugulane“. Noored soovisid teistele pakkuda võimalust tutvuda robootikamaailmaga. Õpetati programmeerimist, animatsiooni, erinevate robotite kontrollimist ning mehaanikat ehk robotimudelite ehitust. Kogu festivali korraldustöö tegid õpilased. Ka töötubade läbiviijad olid õpilased. Festivali töötubades oli osalejaid lasteaiast põhikooli lõpuni, sh ka venekeelseid rühmi. CAD Robotics on festival noortele noortelt. Pakutakse erinevaid robootika ja infotehnoloogia alaseid töötubasid paralleelselt toimuva CADrina võistlusega.

 • Rakke kool - Meie kodukant

Tegevuste eesmärgiks oli õpilastele tutvustada meie piirkonna ajaloolisi paiku ja tuntud ning tunnustatud inimesi. Vaja oli liikuda (matkapäev, orienteerumine), olla loov (plakatite, meenete ja laulu loomine), teha meeskonnatööd ning mõelda majanduslikult (oma meene tuli valla komisjonile „maha müüa“). Harjutati esinemise oskust ja see tõesti paranes nädala jooksul silmnähtavalt. Meenete tegemiseks kasutati ka erinevaid digitehnoloogilisi vahendeid nagu tikkimismasin, Crikuti ja lasergraveerija.

 • Rakvere Gümnaasium - Elu enne internetti

2018. aasta oli Euroopa kultuuripärandi aasta. Rakvere Gümnaasium
otsustas otsida oma koolist kultuuri ja kultuuripärandit ning seda tutvustada eTwinningu võimalusi kasutades ka teiste riikide koolidele. Samas soovisime ka teiste riikide kultuurist rohkem teada saada. Nii sündiski eTwinningu projekt “Elu enne Internetti”/”Life before Internet”. Oma koolist leidsime rahvuslikud mustrid ja käsitöö, vanad laulu- ja tantsumängud, rahvakalendri pühad, rahvatantsud, meie emakeele ilu ja võlu. Kõike seda saime teada ka partnerriikide, Poola ja Hispaania kohta. Viimasel koolipäeval juunis toimusid algklassidele projektitunnid, kus 5. klasside õpilased koostasid ning esitasid selle pikaajalise ja mahuka projekti kokkuvõtte kõigile õpilastele.

 • Rakvere Gümnaasium - Kevad tiibadesse

Kahel järjestikusel õppeaastal on RG õpilased vaadelnud röövikute arenemist liblikaks ning hiljem üheskoos liblikad lendu lasknud. Kuna vaatlus ja liblikate eest hoolitsemine lastele meeldib, otsustati liblikaröövikud kooli tellida ka kolmandat korda. Seekord aga kasvas projekt suuremaks kui varem. Kaasatud olid loodusteadlased, lasteaed ning osaliselt ka mõned Rakvere ettevõtted. Õppeaasta alguses tuli ühelt õpetajalt idee rajada koolihoovi putukahotell. Seejärel tekkis mõte seostada putukahotelli rajamine liblikavaatlusega ning lumepall hakkas veerema. Projekti lisandus tegevusi ning koostöövõimalusi.

 • Rakvere Gümnaasium - Suvelõpu rannapidu ja suvealguse mängupidu

Kui tavaliselt öeldakse kooli algul: „Tere, sügis!“, siis Rakvere Gümnaasiumi 8.c ja 9.c klass arvasid, et saabuva sügise puhul võiks koolihoovis läbi viia ühe toreda suvelõpu rannapeo ning valida mängud ja muusika, mis toovad koolimaja hoovi rannameeleolu. 8.c ja 9.c klass on vene õppekeelega klassid ja mängude ettevalmistusega kaasnes nende puhul keeleline aspekt – nad pidid hoolega läbi mõtlema, kuidas mänge eesti keeles noorematele õpilastele selgitada. Mängupäev oli neile eestvedajatena väga hea keelepraktika, samuti õppisid nad organiseerima, vastutama ja said võimaluse olla eeskujuks ning juhendada nooremaid koolikaaslasi. Tänu sügisele heale kogemusele mängupeo läbiviimisel otsustati õppeaasta lõpul puhul korraldada ka suvealguse mängupidu, kus taas olid eestvedajateks 8.-9. kl õpilased. 

 • Rakvere Reaalgümnaasium - Raamat "Läbikukkunud suvi Kunda kandis"

Karmeni loovtöö lugu jutustab meile, kuidas soovist teha midagi suursugust ja originaalset saab suure jõupingutuse tulemusena raamat. Autor ise ütleb: „Oma viieteistkümne eluaasta jooksul olen kohtunud igasugu põnevate inimestega ja sattunud paljudesse naljakalt totratesse seiklustesse. Suurt hulka oma kogemusi proovisin sokutada ka nende kaante vahele, kuid eks mul jäi neid veel varuks.“ Nii viibki raamat „„Läbikukkunud“ suvi Kunda kandis“ lugeja mõnusasse, sõbralikku keskkonda, milles on põnevat avastamist linnalapsele, kellel maavanaema, -vanaisa pole. Tänapäeva arvutimängudest ja filmidest inspireeritud fantaasiarohkes maailmas on tänuväärne, kui leidub üks tüdruk, kes jutustab põnevast ja emotsioonirohkest elust päris maailmas päris inimestega.

 • Sõmeru Põhikool - Ettevõtluspuhvet - õpime, teeme, hoolime

Möödunud õppeaasta jooksul korraldasid Sõmeru kooli õpilased lausa neli ettevõtluspuhvetit, mille tulu annetati Tallinna Loomaaias elava manuli toetuseks. Seeläbi said heategijateks kõik puhvetit külastanud õpilased ja õpetajad ning ettevalmistusi teha aidanud vanemad. Meie hoolealune manul elab Tallinna Loomaaias ja on umbes kodukassi suurune haruldane ning inimpelglik kaslane, kellel on jässakas kehaehitus ja armas uuriv nägu.

 • Tamsalu Gümnaasium - Õiglase kaubanduse kohvik "Õiglane amps"

Õiglase kaubanduse kohvikute läbiviimisega sooviti tõsta kaasõpilaste teadlikkust õiglasest kaubandusest, selle märgisest ja eesmärgist ning ühtlasi suunata neid oma igapäevases elus tegema teadlikumaid valikuid. Noored hakkasid õiglase kaubanduse kohvikuid korraldama, sest sooviti reaalselt ise midagi parema maailma nimel korda saata ja olla nii eeskujuks teistele õpilastele. Lisaks sellele taheti näidata, et ka pisikese kodulinna tingimustes on võimalik teha nn õiglaseid valikuid.

 • Väike-Maarja Gümnaasium - Õpilasesinduse toiduabi kogumine

Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilasesinduse noored tulid mõttele aidata oma kogukonna abivajajaid toiduabiga. Mõttest vaimustunud noored tegid koostööettepaneku vallavalitsusele, kes kohe oli nõus noorte mõttega kaasa tulema. Õpilased soovisid ise kohalikes poodides kohapeal teha inimestele selgitustööd ning ise toiduabi koguda. Koostöökokkulepe saavutati kahe kauplusega, kus noortel oli võimalik toiduabi koguda. Noored soovisid kaasata ka teisi piirkonna koole ning koostööd oli valmis tegema Simuna Kooli õpilasesindus. Õpilaste ettepanekul ja poe nõusolekul viidi korjanduskastid ka Rakke poodi. Toetajate informeerimiseks koostasid õpilased ka väikesed sedelid, millel oli soovituslik nimekiri. Toiduabi koguti neljal korral 2018. aasta detsembris. Kogutud toiduabi toimetati kohaliku omavalitsuse sotisaalosakonda, kust toiduabi jõudis sihtrühmani.  Kokku sai abi 80 abivajajat. Projektis osales aktiivselt toiduabi kogujatena 16 noort.

 • Uhtna kool - Käsitöölisest virtuaalseks ettevõtjaks

Õpitegevuse eesmärgiks oli õppida tundma Eesti, Läti, Itaalia ja Hispaania traditsioonilisi käsitöökunste, valmistada käsitööesemeid ja müüa neid e-poes. Tegevus sündis koostöös Erasmus+ projekti partneritega sooviga muuta õpilased ettevõtlikumaks, õppetöö põnevamaks ja elulähedasemaks ning õpetada noori nägema iidsete käsitöökunstide kasutamise võimalust tuleviku tööelus. Tegevus toimus mitme aine (informaatika, kodundus, käsitöö, tehnoloogiaõpetus, füüsika, keemia, matemaatika, kunstiõpetus, ajalugu, inglise keel) lõiminguna. Õpiti kasutama toiduretsepte, saadi teavet erinevate materjalide ja nende omaduste kohta, õpiti kujundama hinda, omandati teadmisi partnerriikide ajaloost ja kultuurist, suheldi inglise keeles, õpiti internetiturundust ja praktiseeriti e-poe loomist ning omandati uusi töövõtteid. Tegevus hõlmas endas iidsete käsitöökunstide turundamist kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite abil.

Lasteaedade edulood

 • Aseri lasteaed - Isadepäeva nädal 2018

Igal aastal novembrikuu teisel pühapäeval tähistatakse Eestis isadepäeva. See päev on isade ja perede ühine tähtpäev, mille tähistamise eesmärgiks on süvendada isade ja laste suhteid ning tähtsustada isade rolli peres. Meie isadepäeva nädala eesmärk oli tutvustada lastele elukutseid ja anda võimalus isadel ja lastel koos olla.

 • Kadrina lasteaed - Lõunamaal on palav, palav

Lasteaia õppekavas on loetletud tuntumad lõunamaa loomad. Nädala jooksul toimunud õppetegevused ja reedene kokkuvõte viktoriinina olid eeltööks õppekäigule Tallinna Loomaaeda. Õppetegevuste käigus uurisid lapsed piltidelt loomade väljanägemist, toitumist ja elupaiku. Kuulati õpetaja vahendusel naljakaid fakte õpitavate loomade kohta, maaliti ja meisterdati. Lapsed teadsid, et nende õpitud teadmisi läheb reedesel põneval tegevusel vaja, sest õpetajaabi koostas õppetegevustes läbivõetu kohta viktoriini küsimusi ja testis laste oskusi tahvelarvuti kasutamises.

 • Kadrina lasteaed - Sipsikute tuluõhtu

3.mail 2019 kell 19:00 toimus Kadrina Lasteaed Sipsik hoolekogu eestvedamisel heategevuslik tuluõhtu, ainulaadne ettevõtmine siinses kogukonnas, et aidata sisustada lasteaia mänguväljakuid. Kadrina maja õueala on renoveeritud, kuid vanemate laste mängualal asuvad vaid varjualused ja liivakastid. Hulja maja õueala mänguvahendid vajavad täiendamist. Tuluõhtul koguti oksjoni tulu ja annetustega kokku 4259€. KOV väärtustas lasteaia hoolekogu ettevõtmist, leidis lisaraha lasteaia toetamiseks ja korraldas hanke mänguväljakute sisustamiseks. Kadrina lasteaia õuealal saab olema õpisõbralik mängukeskkond, kus saab korraldada erinevaid õppetegevusi, seikluslikke liikumistegevusi ja ka pereüritusi. Hulja maja õuealale lisandub põnev ronila, mille kasutamisel arenevad laste füüsilised võimed. Sündmus mõjus kogukonda ühendavalt ja leidis laialdast positiivset vastukaja nii meedias kui ka kuluaarides.

 • Kauri lasteaed - Kanad lasteaias

Nädala jagu enne ülestõusmispühi tõime Suuretüki talust lasteaeda tagasi oma hautud munadest koorunud tibudest kasvatatud neli kana, et pühadeks ikka värvilisi mune saada. Kopsisime /saagisime kuudi valmis ja sõitsimegi bussiga maale. Igal hommikul nüüd lasteaeda tulles saab keegi lastest ise pesast “tuliseid “ mune otsimas käia ja kanadega suhelda. Tasuks munade eest kostitavad lapsed kanu naadisalati ja ussikestega. Sel perel kelle kord on nädalavahetusel kanu söötma tulla pole pikka magamist. Lapsed ajavad vanemad varakult üles ning kodust tuuakse kaasa leivakoorikuid ja muud paremat. Kanad jäävad lastele hoolitsemiseks lasteaia hoovile sügisekülmade tulekuni.

 • Rakvere Kungla lasteaed - 100 kodu linnukestele

Üheskoos lasteavanemate ja partneritega valmisid lasteaiapere poolt Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul 100 linnupesakasti.

 • Rakvere Rohuaia lasteaed - 100 õhku puhastavat taime

Rakvere Rohuaia lasteaed on liitunud Rohelise kooli programmiga. Lasteaiapere püüdleb selle poole, et meie igapäevased harjumused oleksid kooskõlas loodushoidlike põhimõtetega. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul algatasime projekti , mille käigus kinkisime oma sõpradele, koostööpartneritele ja lasteaia lõpetajatele tavaliste lillede asemel õhku puhastavaid toataimi. Aasta möödudes tõdesime, et sada lille ongi kingitud! Nüüdseks on harjumuseks saanud, et ka lillepoodi minnes valime sealt taimed, mis on õhku puhastavate omadustega. 5aastased lapsed hoolitsesid selle eest, et igale lasteaia lõpetajale oleks kingituseks üks toataim. Selleks oli vaja taimi paljundada, istutada ja kasta.

 • Rakvere Rohuaia lasteaed - Lillepood

Rakvere Rohuaia Lasteaia Kuukiirte rühma 3-4aastased lapsed sisustasid endale ise lillepoe, kus usinad müüjad pakkisid just selliseid lillekimpe, mida ostjad parasjagu soovisid. Idee teostamist alustati sellest, et käidi õppekäigul lillepoes. Õpetaja pöördus lapsevanemate ja kolleegide poole ning palus kõigil kodus tolmu koguvad kunstlilled Kuukiirtele lillepoe mänguks laenutada. Lisaks tehti üheskoos paberist lilli, et valik ikka värvikirevam tuleks. Ühistööna valmis suur seinamaal, mis kaunistas lillepoe seina. Valmisid ka lett ja poeriiulid. Edasi algas mäng, mis arenes juba edasi ise, tulenevalt laste loovusest, ideedest ja küsimustest, mis vajasid vastust...

 • Tapa lasteaed Pisipõnn - Härra ja proua tuvi - tingimusteta armastus

Üks isa meisterdas koos lastega aastal 2016 rühmas linnukeste toidumaja. Sädistajad
olid nosimas talviti lasteaia aknalauale paigutatud majakeses. Lapsed tõid kodust
söögipoolist.. 2018 a. varakevadel hakkas aknalaual käima tuvi. Kui väiksed linnukesed sõid toidumajas, siis tuvi viisakalt kükitas kõrval. Pärast üksiolemise viivul pistis pea majakesse ja nokkis teri. Suvel korjame majakese, sest linnud ju toituvad ise. Tuvi krabistas ikka aknalaual. Lapsed nimetasid ta härra Tuviks. Sügis jõudis kätte. Tuvi oli tagasi. Rõõm oli suur, sest ilmselgelt mäletasid lapsed oma tuvi. Terve talve käis ta väikelindudega koos meil külas. Ikka nii, et tema ootas, kui linnukesed sõid ja siis maiustas ise. Kevade saabudes tõi härra Tuvi ka proua kaasa. Sellest sai ütlemata ilus hoolimise lugu, mis kestab kirjutamise hetkeni.

 • Triinu lasteaed - Väikesed leiutajad

Enne kevadise peo saabumist, arutasid Lotte rühma õpetajad lastega, kuidas pidu vahvamaks muuta. Kuna tegemist on siiski Lotte rühmaga, tuli lastel kohe hea mõte: “Hakkame leiutama!“  Nii sündiski idee, et lapsed mõtlevad välja leiutisi, teostavad koos vanematega ning tutvustavad neid teistele kevadpeol. Laste fantaasia ja oli üllatav ja leiutis saabus igast valdkonnast. Oli mahlamasin, seebimullimasin, unistuste kaleidoskoop, kommiloto, laualamp autoosadest ja muud põnevat. Leiutisi ja nende tööpõhimõtteid tuli seejärel teistele tutvustada. Kõigepealt harjutati tutvustamist oma rühmas, siis kevadpeol saalitäiele rahvale ja hiljem ka teistele rühmadele.