Noorte programm 2021
Ettevõtlusõppe rakendamist toetavad mängud ja õppeprogrammid
Ettevõtliku kooli/lasteaia maakondliku võrgustiku arendamine
Koolide ja ettevõtete koostöö
Tehnoloogiavaldkonna edendamine
Õpilasfirmade liikmete ja õpilasfirmade juhendajate toetusprogramm
Õpime koos 2021!
Inspiratsioonilabor 2021
Ettevõtlusküla külastuste toetus
Uudiskirjad

Noorte ettevõtlikkuse programm 2021  

Regionaalarengu Fondi logo

Noorte ettevõtlikkuse edendamise programmi eesmärgiks on tõsta maakonna haridusasutuste ettevõtlushariduse kvaliteeti ja noorte ettevõtlikkuspädevusi ning innovatsioonisuutlikkust tagades seeläbi noorte konkurentsivõime kasv tööjõuturul ning takistades väljavoolu maakonnast.

Noorte programmmi tegevused jaotuvad 2021. aastal kolme suuremasse rühma:

  • Noorte ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuste suurendamisele suunatud sündmused. Selliste sündmsute puhul on enamasti tegemist traditsiooniks kujunenud sündmustega eesmärgiga ärgitada noori ettevõtlikkusele või anda aimu ettevõtlusest ning motiveerida neid tulevikus sellega alustama.

2021. aastal korraldatakse maakonna noortele juba traditsiooniks kujunenud Õpime koos! ning 9. ja 10. klassidele suunatud noorte ettevõtluspäev Inspiratsioonilabor. Noorte programm toetab Kadrina Keskkooli sündmuse CADrina/CADroboticsi toimumist. Samuti jätkatakse koolide toetamist nende visiitidel Tartusse Ettevõtluskülla.

Loe kõigest lähemalt klõpsates vastavat alajaotust vasakul pool menüüs.

  • Õppeasutuste ettevõtlus- ja ettevõtlikkusõppe rakendamise aktiivsuse toetamine. Selle valdkonna alla koonduvad erinevad alategevused, mis aitavad kaasa koolidepoolsele tööle ettevõtlikkuse edendamisel noorte seas. 

Läbi teemapõhiste seminaride, koolituste ja õppevisiitide toetatakse haridusprogrammiga Ettevõtlik kool liitunud koolide ja lasteaedade maakondlikku võrgustikku. Aidatakse kaasa ettevõtlusõpet elavdavate lauamängude ja erinevatele vanuserühmadele mõeldud õppeprogrammide levitamisele maakonnas. 2021. aastal saab olulise rõhu ettevõtete ja koolide koostööle kaasaaitamine - Arenduskeskuse funktsiooniks on olla koolide ja ettevõtete vaheliseks toetavaks ja siduvaks organisatsiooniks ning erinevate koostöövõimaluste väljatöötajaks ja arendajaks ning koostööle aitajaks.

Kõigest lähemalt teemade ja valdkondade kaupa vasakpoolsest menüüst.

  • Õpilasfirmade liikmete ja juhendajate võrgustiku arendamine.  Jätkatakse juba 2017. aastal algatatud maakonna õpilasfirmasid ja -juhendaid toetava koolitusprogrammiga, et tagada maakonnas õpilasfirmade kasv ning õpilasfirmade metoodikat kasutuselevõtvate koolide leviku laienemine maakonnas.

Õpilasfirmade koolitustest saab lähemalt lugeda vasakpoolsest menüüst.

Ettevõtlusõppe rakendamist toetavad mängud ja õppeprogrammid

Lääne-Viru Arenduskeskuse noorte programm on 2019. aastal soetanud MTÜ Ettevõtlusküla poolt väljatöötatud ettevõtlusalased õppeprogrammid:

Tegemist on täpselt samasuguste mängudega, mida Ettevõtlusküla pakub rollimänguna Tartus, ainuke vahe on selles, et nö ettevõtlusküla või -linnak tuleb ajutiselt ja lihtsamate vahenditega oma koolis endal üles seada.

Õppeprogrammid/mängud aitavad elavadada nii ettevõtlus- ja majandustunde, aga on kasutatavad ka eraldiseisvatena nt projektipäevade või muude ainete raames, kuna programmid lõimivad väga mitmeid ainevaldkondi ja tõstavad vajalikke üldpädevusi. 

Mänge on võimalik laenutada tasuta. Selleks, et mängude liikumisest oleks ülevaade ning kõigil oleks võimalik oma kasutusaega planeerida, saab vaadata allpool toodud kalendritesse, ja valida ning kinnitada just oma koolile/klassile/rühmale sobiv aeg. 

Arenduskeskust on võimalik kutsuda ka lisajõuna appi õppeprogramme kooli läbi viima/juhendama. Eriti mõistlik on mängu läbimängimine teha oma kooli õpetajatele, et õppeprogrammi tutvustada ning tõsta oma õppeasutusesisest valmisolekut mängu õpilastele läbi viia. Lisateavet noorte programmi juhilt.

Lisaks Ettevõtlusküla mobiilsetele õppeprogrammidele on Arenduskeskuselt võimalik laenutada ka mitmeid teisi ettevõtlusõpet toetavaid ja elavdavaid lauamänge erinevatele vanuserühmadele (nt Cashflow, Catan, da Vinci jne). Põhjalikumalt on mängude kohta võimalik lugeda siit. (vali "Ettevõtlusõpet toetavad lauamängud"). 

Mängude laenutamine on tasuta! Mängu laenutamiseks võta ühendust noorte ettevõtlikkuse programmi juhiga.

 

Ettevõtliku kooli võrgustik

Ettevõtliku kooliga on Lääne-Virumaal liitunud 13 kooli ja 7 lasteaeda. Tekkinud on võrgustik, millele pakub tuge maakondlik noorte programm. 

Võrgustiku toetamine hõlmab endas haridusprogrammiga liitunud koolidele ja lasteaedadele asjakohaseid seminare, koolitusi ning õppevisiite, mis aitavad õppeasutustel ettevõtlikku õpet oma organisatsioonides tõhusamalt ja tulemuslikult rakendada. Teavet toimuvate koolituste ja õppevisiitide kohta saadetakse võrgustikku kuuluvatele õppeasutustele. 

2021/22 õppeaasta algab Rahatarkuse mentorklubiga õpetajatele. 

Mentorklubide formaat. Mentorklubid toimuvad ühekorraga üle Eesti. Ühe maakonna õpetajad kogunevad füüsiliselt ühte ruumi. Ekraani vahendusel annab üks mentor kõigile gruppidele korraga edasi kogu teema sisu. Pärast peamentori teematutvustust aitavad kohapealsed mentorid (igas klubis üks inimene, kes samuti teemat tunneb) vastata õpetajate küsimustele ning juhendada neid meeskondades välja töötama ülesandeid, mida vastavalt oma õpetatavatele ainetele ja vanuseastmetele saaks kahe mentorklubi vahelisel ajal õpilaste peal testida.

Mentoriteks on Eesti äriinglite võrgustiku EstBAN liikmed, programmi MyFinancier juht, finantssektori töötajad ja teised end üles andnud entusiastid/praktikud, kes teemadega pikalt tegelenud.

Mentorklubide eesmärk on õpetajate ja koolijuhtide rahatarkusealaste teadmiste värskendamine, edasiarendamine ja kinnistamine, et nad tunneksid end neis teemades enesekindlamalt ja oskasid neid ka õpilastele edasi anda.  

Mentorklubi lõpetanud õpetajad on rahatarkuse teema käsitlemisel enesekindlad, nende enda rahaharjumused on paranenud ning nad leiavad õppekavast ja lastest lähtudes häid lõiminguvõimalusi kinnistamaks lastele nii rahatarkuse teadmisi kui ka muude õppeainete ja -pädevustealaseid teadmisi.

Soovi korral saavad mentorklubi lõpetanud õpetajad panustada hiljem järgmiste õpetajate mentorklubide toimumisse, näiteks kohapealsete mentoritena või jagades kogemuslugusid.

---------------------------

Siit saad lugeda 2020/21 õppeaastal toimunud sündmuste kohta. Ettevõtliku kooli ja edulugude konkursi kohta saab lisaks lugeda SIIT.

Ettevõtliku kooli standardi ja sisehindamise praktilised seminarid toimuvad 11.02, 18.02 ja 26.02. Seminarid toimuvad Zoom-keskkonnas. 

Ettevõtlike koolide õpetajatele toimus 2021. aasta esimeses pooles ka arenguprogramm, mis koosnes viiest erinevast koolitusmoodulist:

11.03.2021 kl 13.00 – 15.45 Kuidas organiseerida mõtestatud ja eesmärgipärast e-õpet? Koolitajad: Erik Reinhold ja Sander Kiviloo. Diana Veskimägi

23.03.2021 kl 13.00 – 16.00 Haridusasutuse turundamine sotsiaalmeedias. Koolitaja: Brit Mesipuu

06.04.2021 kl 13.00 – 16.00 Haridusasutuste suhtlus meediaga. Koolitaja:Kadrin Karner

22.04.2021 kl 13.00 – 16.15 Ajajuhtimise koolitus. Koolitaja: Kristjan Otsmann

06.05.2021 kl 13.00 – 16.00 Enesejuhtimise koolitus. Koolitaja: Kaido Pajumaa

Ettevõtliku kooli hõbe- või kuldstandardi taotlemise üheks eelduseks on ka toimiv õpetajavahetus. Selleks pakub 2021. aastal maakondlik noorte programm koolidele ja lasteaedadele ka tuge õpetajavahetuse korraldamisel. Selleks on asjast huvitatud koolidel ja lasteaedadel vajalik leida õpetajat vastu võtma nõustuv kool Eestis ning toetuse saamiseks tuleb võtta ühendust Arenduskeskuse noorte programmi juhiga.

Koolide ja ettevõtete koostöö

Koolide ja ettevõtete  vahelise koostöö arendamine on saanud Eestis viimaste aastate jooksul palju tähelepanu. Koostöö on oluline, et koolides õpetatav oleks võimalikult elulähedane ning õpilased oskaksid seostada teooriat praktikaga. Koostöö ettevõtetega aitab muuta tavapärast õpet praktilisemaks ning  näidata noortele milliseid võimalusi nende kodukoht pakub ning kuidas sellesse kõige panustada. Erinevate heade näidetega koolide ja ettevõtete koostööst saab tutvuda SIIN ja SIIN

Ka Lääne-Virumaal saab alates 2020. aastast alates koolide ja ettevõtete koostööle kaasaaitamine noorteprogrammis olulise rõhu ja selle valdkonnaga soovitakse 2021.aastal süvendatumalt tegeleda.

Algust on tehtud ettevõtete andmebaasiga, kus õpetajatel on võimalik oma koostööhuvist ja -soovist lähtuvalt filtreerida välja need ettevõtted, kes antud valdkonnas on valmis koostööd tegema. Andmebaas on piiratud ligipääsuga ning ligipääsu saamiseks tuleb ühendust võtta noorteprogrammi juhiga (anu@arenduskeskus.ee). 

Plaanis on alustada Noorte ärikooliga,mis pakuba võimalusi noortel kohtuda (eelkõige maakonna) ettevõtjatega. Ärikooli idee on sündinud õpetajate kaardistatud vajadusest - koolides on piisavalt noori, kes on ettevõtlusest huvitatud, kuid kes ei jõua kunagi õpilasfirma tegemiseni. Ärikooli raames läbitakse erinevaid teemasid (ettevõtlusega alustamine, turundus, personalitöö jne). Ärikooli formaat on võimalikult praktiline, st teadmiste edastamine ei jää vaid loengupõhiseks, vaid kaasatud ettevõtjad annavad noortele oma valdkonna spetsiifikast lähtuvalt lahendamiseks ka praktilisi ülesandeid. 

Lisaks koostöökohtade väljatöötamisele rahastatakse noorte programmist ka edaspidi koolide õppevisiite ettevõtetesse. Endiselt tuleb koolidel selleks esitada motivatsiooniavaldus, kus tuleb välja tuua, mis eesmärkidel ettevõttesse minnakse, millised on ettevalmistavad tegevused ja kuidas nähtut-kogetut õpilastega hilisemas järgus analüüsitakse. Motivatsiooniavalduse saab täita siin

Häid meetodeid ja ideid õppereisideks nii õpetajale kui ka ettevõttele pakub Take Tech käsiraamat ja seda erinevate vanuseastmete kaupa: Käsiraamat koolidele, Käsiraamat-ettevõtetele. Kasulikke materjale õppevisiidi ettevalmistamiseks ja hilisemaks analüüsiks ja kokkuvõtteks leiab ka siit. Töölehtede võimalikke näiteid võib alla laadida siit: teenindusettevõtte töölehttootmisettevõtte tööleht. NB! Tegemist on näidismaterjalidega, mis ei ole kasutamiseks kohustuslikud, kuid mis võivad toetada külastuse ettevalmistamist, läbiviimist ja hilisemat analüüsi.

Õppevisiidil tuleb bussisõidul kasutada ERF logoga värvilist A3 plakatit. Selle saab laenata Arenduskeskusest või ise välja printida (võtke ühendust kõrval toodud kontaktandmetel). Samuti tuleb koguda osalevate noorte allkirjad logodega varustatud nimekirjalehtedele. Need saadab õpetajatele noorte ettevõtlikkuse programmi juht (vt allpool).

Õppevisiite saab korraldada 2021.aasta jooksul - jaanuarist kuni detsembrini.

Õpilasfirmade liikmete ja juhendajate toetusprogramm

Lääne-Viru Arenduskeskus jätkab juba 2017. aastal alguse saanud õpilasfirmade liikmete ja juhendajate tööd toetava programmi läbiviimist.

2021/22 õppeaastal ootame taas maakonna õpilasfirmade liikmeid osalema läbi õppeaasta kesvastas toetavas koolitusprogrammis.

Programmi ajakava:
12. 10.21 – Idee- ja tootearenduskoolitus. Koolitaja: Harald Lepisk
03.11.21 – Turunduskoolitus. Koolitaja: Pamela Maran
24.11.21 – Müügikoolitus. Koolitaja: Enel Kärbo
4.-5.12.21 – Toimus praktiline müügikoolitus ja traditsiooniliselt maakonna õpilasfirmade laat. Koolitaja: Enel Kärbo
24.01.22 – Raamatupidamiskoolitus. Koolitaja: Evely Press

Lisaks veel on plaanis meediakoolitus, toote/teenuse esitlus, kevad laat koos võistlusega ja lõpuüritus.

2021 sügisel valmisid õpilasfirmade liikmetele ja juhendajatel oma ala spetsialistide ja ekspertide poolt loodud erinevaid koolitusvideoid, mis aitavad teil oma õpilasettevõttega käesoleva aasta jooksul veel paremini ja tõhusamalt toimetada. Filme on võimalik kasutada tunnis õppematerjalina või anda õpilastele süüvimiseks lisamaterjalidena või iseseisva tööna. Filmid on lühikesed, jäädes maksimaalselt poole tunni sisse, et vaatamine ja kuulamine ei muutuks igavaks.
Filme saab vaadata siit: https://www.arenduskeskus.ee/sygis21/
 
Õpilasfirmade metoodika leviku laiendamiseks ja õpilasfirmade arvu suurendamiseks alustatakse 2021.aasta sügisel ka alustavate ÕF/MF juhendajate mentorprogrammiga. Tegemist on algatusega, mille taga seisavad pea kõikide MAK-võrgustike noorte ettevõtlikkuse edendamise programmid ja koordinaatorid. 
Esimene kohtumine leidis aset 22.09.21 Tartus. Teine kohtumine toimub 18.01.22 Pärnus.
-----------------

Lääne-Virumaa 2021/22 õppeaastal tegutsenud õpilasfirmadega saab tutvuda allpool tabelis, aga ka JA õpilasfirmade registreerimise süsteemis siin.

-----------------

2020/21 õppeaastal asutatud õpilasfirmade toetusega jätkatakse kuni hooaja lõpuni:

02.02.2021 ja 08.02.2021 Õpilasfirmade raamatupidamiskoolitus.

31.03 ja 08.04.  Pitchimiskoolitus veebis.

Lääne-Virumaa 2020/21 õppeaastal tegutsenud õpilasfirmadega saab tutvuda allpool tabelis, aga ka JA õpilasfirmade regstreerimise süsteemis SIIN.

Rakvere Eragümnaasium2+3 köögisvalmistavad suupistevaagnaid  
Rakvere EragümnaasiumMaitsvad Pallidvalmistavad toorjuustu-pähkli ning kondenspiima-kakao šokolaadipalle
   
Rakvere EragümnaasiumNjämmvalmistavad steviaga tehtud tervislikke kooke
   
Porkuni KoolPäikese Kohvikkohviku pidamine
Rakvere GümnaasiumMaitsev Ampsvalmistavad kahte sorti käsitöö šokolaadiküpsiseid
   
Rakvere GümnaasiumMürakaru Müslivalmistavad valgurikkaid, taimseid müslibatoone
   
Rakvere GümnaasiumNüüd on kelladvalmistavad piduriketastest seinakellasid
Rakvere GümnaasiumPurgimaiusvalmistavad küpsiste tooraineid sisaldavaid purke
   
Rakvere ReaalgümnaasiumEestimaa Kalivalmistavad kolme erineva maitsega naturaalsetest toorainetest kodutehtud kalja
Rakvere ReaalgümnaasiumFlamantvalmistavad huuleläikeid ja poolvääriskividest käsitöö käevõrusid
Rakvere ReaalgümnaasiumHändivalmistavad erilõhnalisi käsitöö miniseepe
   
Rakvere ReaalgümnaasiumPARACUDAvalmistavad punutud käepaelu, vöösid, võtmehoidjaid, lukutõmmitsaid ja muud
   
Rakvere ReaalgümnaasiumPinata Paukvalmistavad pinjatasid
   
Tapa GümnaasiumMEKTALvalmistavad puidust kaks-ühes telefoni - ja võtmehoidjaid
   
Tapa GümnaasiumQueenSvalmistavad looduslikke keha- ja huulekoorijaid
Tapa GümnaasiumWÜRZENvalmistavad viite erinevat sorti maitsesoolasid
Väike-Maarja GümnaasiumK&E&Avalmistavad käsitöö ruumilõhnastajaid
   
Väike-Maarja GümnaasiumKäsitöö-eidedvalmistavad käsitöö ehteid, võtmehoidjaid ning tassialuseid
Väike-Maarja GümnaasiumMuhe smuutivalmistavad värskelt tehtud smuutisid
Väike-Maarja GümnaasiumSweetBeautyvalmistavad näomaske, huulekoorijaid ja pulgakooke

Õpime koos 2021!

Sel sügisel plaanis olnud Õpime koos!  lükkub edasi kevadesse 2022, mil loodetavasti on koroonaviirusest tingitud keerukam olukord leevenenud ning ettevõtjatel ja partneritel on hõlpsam noori oma asutustes võõrustada ja töötubasid pakkuda. 

Noorte ettevõtluspäev: Inspiratsioonilabor 2021

Inspiratsioonilabor on 9. ja 10. klassi noortele suunatud ettevõtluspäev, mille eesmärgiks on tõsta noorte ettevõtluspädevusi ja üldist huvi ettevõtluse vastu. Sündmus toimub 2020. aastal juba kuuendat korda ja seda traditsiooniliselt üle-eestilise Ettevõtlusnädala raames 5.oktoobril Aqva konverentsikeskuses.

Ettevõtlusküla külastuste toetus

Ka sel aastal on koolidel võimalik küsida toetust Tartus, Ettevõtluskülas toimuva rollimängu osaliseks toetuseks. Noorte programm toetab mängu 300 EUR-ga. Toetuse saamise eelduseks on, et kool või klass kogub ülejäänud vajaliku rahalise summa (või osalise summa) mingi ettevõtliku tegevuse toel (nt koolilaada, -kohviku, -tuluõhtu korraldamise, mõne teenuse pakkumise toel kogukonnas vms). 

Toetuse saamiseks tuleb soovijatel kirjutada motivatsiooniavaldus, kus kirjeldatakse muuhulgas, milliseid ettevõtlikke tegevusi planeeritakse finantside kogumiseks ellu viia. Motivatsioonitaotluseni jõuab SIIT

Anu Oja
NOORTE ETTEVÕTLIKKUSE
PROGRAMMI JUHT
Tel: +372 58811639
anu@arenduskeskus.ee
Skype anu.oja