Noorte programm 2018 tegevused
Haridusprogrammi Ettevõtlik kool koolitused lasteaedadele
Õpime koos 2018!
Inspiratsioonilabor 2018
CADrina 2018
Ettevõtlusküla külastused
Ärimudeli koolitus maakonna 11.klasside õpilastele
Ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine
Õpilasfirmade liikmete ja juhendajate tugivõrgustiku arendamine
Õppevisiidid ettevõtetesse
Ettevõtlusõpet toetavad lauamängud
Tehnoloogiavaldkonna arendamine

Noorte ettevõtlikkus suurendamise programmi 2018.aasta tegevused

- Haridusprogrammi Ettevõtlik kool koolitused lasteaedadele 

2018.aastal jätkatakse maakonna lasteaedade liitmist haridusprogrammiga Ettevõtlik kool. Käesoleval aastal on programmiga võimalik liituda vähemalt kahel maakonna lasteaial. Lasteaedades viiakse läbi baas-, rakendus- ja standardkoolitus ning lasteaiad võtavad eesmärgiks Ettevõtliku kooli ideid ja praktikaid oma töös rakendada. Lasteaiad viivad ühe rakendamisele järgneva õppeaasta lõpus läbi enesehindamise Ettevõtliku kooli standardit järgides. Ettevõtliku kooli kohta on võimalik rohkem lugeda siit või siit.

- Noorte ettevõtlikkusteadlikkust toetavad väikeprojektid ja üritused

Noorte ettevõtlikkusteadlikkuse tõstmiseks viiakse maakonnas koostöös partneritega läbi erinevaid ettevõtlus- ja ettevõtlikkusalaseid sündmusi ja väikeprojekte. Tegemist on peamiselt juba traditsiooniks saanud ettevõtluspädevusi kasvatavate üritustega: Ideede laat, Inspiratsioonilabor, Ärimudeli koolitus maakonna 11.klassidele, It- ja nutifestival CADrina, MTÜ Ettevõtlusküla külastused Tartus. 

- Ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine

Maakondlik arenduskeskus pakub programmi Edu &Tegu toel Ettevõtliku kooli programmiga liitunud koolidele ja lasteaedadele lisatuge võimaldades võrgustikku kuuluvatel haridusasutustel saada erinevaid ettevõtlikku õpetat toetavaid koolitusi, osaleda valdkondlikel seminaridel ja õppida üksteise kogemustest ja pakkuda ka üksteisele tuge. Sellisel moel tagatakse Ettevõtliku kooli programmi jätkusuutlikkus maakonnas. 2018. aastal on kavas korraldada maakonna ettevõtlikele koolidele kaks koolitust, üks seminar ja väljasõidud lasteaedade ja koolide õpetajatele teiste maakondade ettevõtlikkesse ja juba standardi saavutanud koolidesse.

- Õpilasfirmade juhendajate ja õpilaste tugimine ja võrgustiku arendamine

Õpilasfirmade liikmete ja juhendajate võrgustikutöö eesmärgiks on toetada maakonna õpilasfirmasid nende töös ning tõsta maakonnas teadlikkus õpilasfirmade metoodika kui ühe ettevõtlusõppe vormi osas. Õpilasfirmade liikmetele viiakse läbi valdkondlikke seminare/koolitusi ning detsembris korraldatakse õpilasfirmadele maakondlik laat.

- Õppevisiitide toetamine ettevõtetesse

2018.aastal jätkatakse õppevisiitide toetamisega ettevõtetesse. Eesmärgiks on luua realistlik pilt tööturu olukorrast maakonnas ja lähendada õpitu ja praktiline omavahel. Õppevisiite korraldavad koolid ise, bussitransport kompenseeritakse noorte ettevõtlikkuse programmi toel.

- Ettevõtlusaktiivsust tõstvate ja majandusõpet toetavate lauamängude vahendamine koolidele

Noorte ettevõtlikkuse programmi toel soetatud ettevõtlus- ja majandusmängude laenutuse elavdamiseks viiakse 2018.aastal läbi koolitused "Kompetentside seljakoti" ja "Cashflow" mängude osas nii õpetajatele, noortekeskuste töötajatele ja kui ka õpilastele. Mänge on koolidel võimalik laenutada õpitu kinnistamiseks ja tundide elavdamiseks.

- Tehnoloogiavaldkonna arendamine

Noorte ettevõtlikkuse programm toetab maakonnas tehnoloogiaalase huvikooli väljaarendamist huviringide juhendajate pädevuste tõstmise läbi. Toimuvad pädevuskoolitused lasteaia huviringide läbiviijatele, et valmistada ette juhendajaid ringide läbiviimiseks lasteaedades ja ka II astmes (1.-3.klass). Korraldatakse teema/infopäevi, et teadvustada ja pöörata tähelepanu tehnoloogia- ja inseneeriavadlkonna olulisusele ja integreeritusele haridusvaldkonnaga. Samuti viiakse aineõpetajatele läbi koolitusprogramm, mille tulemusena on õpetajad võimelised lõimima oma tundidesse robootikaülseandeid vastavalt läbitavatele teemadele. Luuakse praktilised õpiülesanded ja õpilood, mis on seotud konkreetsete ainekavadega.

Noorte ettevõtlikkuse programmi 2018.aasta tegevuste eelarve on 57 632,95 EUR. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Lisateave noorte ettevõtlikkuse programmi kohta programmijuhilt: Anu Oja, e-post: anu@arenduskeskus.ee, tel: 588 11639

Haridusprogrammi Ettevõtlik kool koolitused lasteaedadele

2018. aastal liituvad maakonna lasteaedadest haridusprogrammiga Ettevõtlik kool Vasta lasteaed, Aseri lasteaed ja Kunda lasteaed. Lasteaedade personal läbib Ettevõtliku kooli baas-, rakendus- ja standardkoolitused ning asub programmi oma töös rakendama.

12.juunil leidis Aseri koolis aset Ettevõtliku kooli standardi koolitus, millest võtsid osa kolme lasteaia alushariduse pedagoogid ja juhtkonnad. Koolituse käigus õpiti selgeks haridusprogrammi Ettevõtlik kool asteaiad kaardistasid oma hetkeolukorra 

24.augustil toimus Kunda lasteaias Kelluke Ettevõtliku kooli baas- ja rakenduskoolitus kolmele Viru-Nigula valla lasteaiale. Lasteaiad võtavad oma enesehindamise aluseks 2018/19 õppeaasta. 

Ettevõtliku kooli kohta on võimalik lisainfot lugeda siit.

Õpime koos 2018

6. aprillil 2018 toimus esmakordselt 5.-9. klasside õpilastele suunatud suursündmus ÕPIME KOOS!

Tegemist on uues formaadis pingist-välja-koolipäevaga, kus noortel on võimalus omandada uusi oskusi ja teadmisi oma ala praktikute ja spetsialistide käe all. Sündmus kasvas välja iga-aastasest traditsioonilisest populaarsest Ideede laadast. Kuna aga iga traditsioon vajab muutusi ja arengut, et ajas püsima jääda, siis muutus ka õpipäeva formaat.

Õpime koos 2018 pakkus sel kevadel 20-le maakonna koolile võimalust osaleda 64 erinevas töötoas, mis toimusid erinevates Rakvere linnas asuvates ettevõtetes ja asutustes kohapeal. Selline teistmoodi pingist-välja koolipäev võimaldas õppijaks olla mitte ainult õpilasel, vaid kindlasti said uusi kogemusi noortelt ka töötubade juhendajad ise. Seetõttu oligi uue maakondliku õpisündmuse nimeks Õpime koos!

Töötubade korraldajatest partnereid oli koosõppimise päeval umbes 40 ja seda väga erinevatest valdkondadest. 

Rohkem teavet ürituse ja toimunud töötubade kohta saab kodulehelt: opimekoos2018.weebly.com

Virumaa Teataja kajastused: Virumaa Teataja 17.märts 2018 Ideede laadast kasvas välja koosõppimine.

Virumaa Teataja 13.04.2018 Valimisteta volikokku: õpipäeval võib.

Õpipäeva korraldas SA Lääne-Viru Ettevõtlus ja Arenduskeskus koostöös Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuse, Rakvere Põhikooli ja Europe Directi Lääne-Virumaa esindusega.

Inspiratsioonilabor 2018

Traditsiooniks kujunenud noorte ettevõtluspäev e. Inspiratsioonilabor maakonna 9. ja 10. klasside õpilastele toimus Ettevõtlusnädala raames 2.oktoobril.

Sündmus tõi taaskord kokku maakonna 100 noort, kellel avanes võimalus kuulata päris ettevõtjate lugusid. Oma teest ettevõtluseni rääkisid Kristel Kruustük (Testlio OÜ), Teet Torim (Boost Yourself OÜ) ja Marko Torm (MTÜ Eesti Maraton).

Pärast inspireerijatelt saadud innustust said noored lühikoolituse onepager'i ja pitchimise alal, mille viis läbi Ken Veski (Garage 48 võitja 2016.aastal). Seejärel suundusidki noored praktilistesse töötubadesse, oma äriideid välja mõtlema ja läbi mõtestama. Noori toetasid sealjuures maakonna ettevõtjad Rasmus Lindmaa (dealie OÜ), Triin Toming (Metallituba OÜ), Nele Rogenbaum (Arkna Mõis), Hannes Võrno (Grillers OÜ) ja Ken Veski.

Päeva juhtis Marko Reikop.

Pilte noorte ettevõtluspäevast Inspiratsioonilabor vaata siit.

CADrina 2018

2018. aastal toimus IT- ja nutifestival CADrina 23. novembril.

Lähem informatsioon sündmuse kodulehelt

Lääne-Viru maakondlik noorte ettevõtlikkuse programm toetab sündmuse lasteaia ja põhikooli noorema astme  robootika - CADrobotics osa. 

Ettevõtlusküla külastused

2018. aastal on maakonna koolidel võimalik noorte ettevõtlikkuse programmi toel külastada Ettevõtlusküla Tartus. Noorte programm kompenseerib Ettevõtlusküla rollimängu osaliselt, ülejäänu osas tuleb rollimängust huvitatud klassil/õpilastel tegutseda ettevõtlikult ning leida vajaminevad rahalised vahendid.

2018. aastal said Ettevõtlusküla rollimängudest osa maakonna 3 kooli õpilased:

Kunda Ühisgümnaasiumi

Rakvere Reaalgümnaasium

Vasta kool

Ärimudeli koolitus maakonna 11.klassidele

5.oktoobril 2018. aastal toimus traditsiooniks kujunenud Ärimudeli koolitus maakonna gümnaasiumide 11.klassidele. Ka sel aastal viidi Ärimudeli koolitus läbi üle-Eestilisel Ettevõtlusnädalal. 

Koolituse alapealkirjaks on "Kuidas jõuda heast ideest ärimudelini?". Noori juhendas sel korral Juko-Mart Kõlar.

Koolitusele kogunes 31 noort maakonna seitsmest erinevast gümnaasiumist. 

Ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine

Maakondlik arenduskeskus pakub maakonnas haridusprogrammiga Ettevõtlik kool liitunud haridusasutustele lisatuge erinevate koolituste, seminaride ja õppevisiitide läbi. See aitab kaasa haridusprogrammi jätkusuutlikkusele maakonnas.

20.veebruaril toimus maakonna ettevõtlike koolide võrgustikku kuuluvatele koolidele Visualiseerimisekoolitus/Graafiline lihtsustamine. Koolitaja Kati Orav (Creativity Catcher). 

Graafiline lihtsustamine või visualiseerimise oskus annab võimaluse oma ideid ja mõtteid lihtsate piltide ja skeemide ning seoste abil struktureerida. Visuaalne keel ja suure pildi nägemine aitab luua meeskondades selgust, jagada arusaamist ning käivitada inimesed tegutsema ühise eesmärgi nimel. Just seetõttu on koolitus vajalik ettevõtliku kooli võrgustikku kuuluvate koolide pere liikmetele, et tõhusalt ja mõjusalt anda edasi oma ideid, juhtida koosolekuid ja kaasata teisi.

Koolitusele olid oodatud nii õpilastega igapäevaselt tegelevalt spetsialistid (nt huvijuhid), õpilasesinduste liikmed ja ka õpetajad. Koolitusel osales 18 inimest 10 võrgustiku koolist. Tagasisides anti koolitusele väga positiivne hinnang, mille kohaselt soovivad osalejad koolitusel omandatut edaspidi oma töös kasutada ning ka kolleegidele /kaasõpilastele edasi anda.

27.märtsil toimus Ettevõtliku kooli programmiga liitunud maakonna koolide õpetajatele haridusprogrammi standardist lähtuva enesehindamise koostamise praktiline seminar, mida juhendas kuldstandardit omava Kiviõli Keskkooli õpetaja ja EVK programmi koolipoolne koordinaator Tiina Kilumets. 

28.augustil toimus koolide õpetajatele koolitusvisiit Tartusse, Ettevõtluskülasse, kus lisaks seal läbiviidavale koolitusele oli õpetajatel võimalik läbi mängida ka praktiline ettevõtlusmäng. Koolituse õppekava ja lähem sisu avaneb siit.

25.oktoobril toimus võrgustikuga liitunud lasteaedadele õppevisiit Ida-Virumaa taseme saanud lasteadadesse. Tutvusime Kirju-Mirju lasteaiaga Kohtla-Järvel (hõbetase) ja Naksitrallide lasteaiaga Vokal (hõbetase). Tagasiside kohaselt hindasid õppevisiidil osalenud õpetajad visiidi käigus kogetut väga, said mitmeid uusi ideid, mida oma töös rakendada. Tagasisides rõhutati ka maakondliku võrgustiku olulisust ja erinevate ideekoolituste, praktikumide ja külaskäike teistesse lasteaedadesse õppe ja kogemuste saamise eesmärgil.

13. novembril  külastasid võrgustikuga liitunud koolid Järvamaad, kus tutvuti  Järva-Jaani Gümnaasiumi, Väätsa ja Peetri koolide tegemistega ettevõtlikkuse vallas. Tagasiside kohaselt said õpetajad visiidilt taas mitmeid uusi ja põnevaid nippe ja ideid ning julgust ka ise nähtut oma töös ja koolis rakendada.

Õpilasfirmade juhendajate ja õpilaste tugimine ja maakondliku võrgustiku väljaarendamine

Õpilasfirmade liikmete tegevuse ja nende juhendajate töö toetamiseks korraldatakse tegutsevatele õpilasfirmadele asjakohaseid koolitusi ja seminare - nt müük, turundus, raamatupidamine jne. Lisaks korraldatakse detsembris maakonnas õpilasfirmade laat, mis pakub noortele ettevõtjatele võimaluse saada vajalikke müügikogemusi enne suurt üle-eestilist õpilasfirmade laata veebruaris Tallinnas. Samuti aitab laat tõsta avalikkuse tähelepanu selle ettevõtlusõppe metoodika vastu. Eesmärk on välja töötada toimuv ja jätkusuutlik õpilasfirmade tugisüsteem maakonnas, et kasvatada ettevõtlusalast teadlikkust ja innustada uusi noori  asutama õpilasfirmasid.

25. jaanuaril toimus raamatupidamisalane praktiline seminar, millest lisaks tegutsevatele õpilasfirmade liikmetele võtsid osa ka järgmise aasta potentsiaalsed õpilasfirmade asutajad. Üheskoos käidi läbi raamatupidamisalane näidisülesanne ja seminaripäeva lõpuks mängiti läbi ka õpilasfirma sulgemine ja likvideerimine. 

10.veebruaril 2018 toimus Tallinnas suur üle-Eestiline õpilasfirmade laat, kus osales 260 õpilas- ja minifirmat nii Eestist kui piiri tagant. Teiste hulgas osalesid laadal ka Lääne-Virumaa õpilasfirmad. Laadal toimunud innovatsioonivõistlusel leidis kolme parima seas äramärkimist Tamsalu Gümnaasiumi söejäätist valmistav ÕF Lacos. Palju õnne!

Õpilasfirmade laada kohta on võimalik rohkem lugeda siit ja pilte vaadata siit ja siit.

 

20.aprillil olid 2017/18 õppeaastal maakonnas toimetanud õpilasfirmade liikmed ja uued, järgmise õppeaasta potentsiaalseid ÕF-liikmed oodatud ühisele suurele õppepäevale "Mina? Ettevõtja?" Rakvere Targa Maja suures saalis. Päeva eesmärgiks oli motiveerida ja inspireerida noori ettevõtlusõppega alustama. Üheskoos avastati läbi praktiliste tegevuste, kuidas ettevõtlikku eluhoiakut kujundada, mida maailm vajab ja kuidas end tulevikuks paremini ette valmistada, kuidas mõelda suurelt ja olla ise muutus. Oma "lugu rääkisid  õpilasfirmade liikmed Tapalt, Rakverest, Tamsalust, Kadrinast ja Väike-Maarjast, jagades oma kogemusi ja  õppetunde oma mööduva õpilasfirma aastast. Koolituspäeva viis läbi MTÜ Ettevõtlusküla.

Pilte koolitusest saab näha SIITMaakonnaleht Virumaa Teataja kajastas toimunut SIINNädalaleht Kuulutaja avaldas sündmuse järgselt artikli SIIN

 

10.mail kogunesid Rakvere Rohuaia lasteaeda Ideede arendamise õpituppa aga omakorda need 20.aprillil koolituspäeval osalenutest, kellel kindlad sihid ja plaanid järgmisel aastal õpilasfirma teekond ette võtta. Koos koolitaja Harald Lepiskiga arendasid Kadrina Keskkooli, Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere Reaalgümnaasiumi noored ettevõtjad oma järgmise aasta ideed ning koolituspäeva lõpuks pitchiti oma toodete või teenuste ideid ka mentoritele/ettevõtjatele.

Sügisel on oodata maakonnas õpilafirmade tuntavat kasvu ja põnevaid uusi õpilasfirmade tooteid.

Rohkem pilte 10.mai õpitoa üritusest võib näha SIIT.

Lisaks õpilasfirmade tugimisele maakonnas, tegeleb noorte ettevõtlikkuse programm ka õpilasfirmade juhendajate toetamise ja võrgustamisega. Koostöös Arenduskeskusega on maakonna ettevõtlus- ja majandusõpetajatele toimunud järgmised õppereisid:

6.märtsil 2018 - õppreis Tartusse. Külastati Hugo Treffneri Gümnaasiumi, kus oma õpilasfirma loomisest ja tegevusest rääkis ÕF Festera, 2018. aastal Euroopa õpilasfirmade võistluse võitnud õpilasettevõte. Samuti külastati Aparaaditehast, tutvuti selle maja tööde ja toimetamistega. Kohtuti ka Tartu Ärinõuandlas töötava noorte ettevõtlikkuse programmi juhi, Janeli Virnasega. Päeva lõpuks said õpetajad läbi mängida Ettevõtlusküla rollimängu.

23. august - õppreis Ida-Virumaale. Külastati Sillamäe gümnaasiumi ja tutvuti Sillamäe sadamaga.  

 

2018/19 õppeaastal alustas koolituste tugiprogramm uutele õpilasfirmadele taas!

12.novembril toimus maakonna õpilasfirmadele praktiline Turunduskoolitus, mida viis läbi Pamela Maran (Kuldnööbike OÜ).

20.novembril said kõik huvilised osa müügikoolitusest, mida viis läbi Marek Mekk (MTÜ Sebra koolitused).

22. detsembril leidis Põhjakeskuses aset Lääne-Viru õpilasfirmade maakondlik jõululaat, millest võttis osa 15 õpilasettevõtet. Laadal kõndis lisaks ostlejatele laudade vahel ringi ka žürii, kes valis oma lemmiku toote, parima väljapaneku ja parima müüja. Laata korraldatakse maakonnas teist aastat järjest.  

Virumaa Teatajas ilmunud uudis (Vaata, mida teevad meie õpilasfirmad ja kes valiti parimaiks 22.12.2018) koos galeriiga on nähtav SIIN.

Pikem artikkel (Õpilasfirmad astusid rahva ette, 28.12.2018) maakonnalehes laadast ja võistlusest on loetav SIIN.

 

2018/19. õppeaasta õpilasfirmad ja nende tooted maakonna koolide kaupa:

Rakvere Reaalgümnaasium:

 • ÕF Jabloko - müüb õunamahla ja pastoriseeritud mahla
 • ÕF V-Maius - šokolaadiglasuuriga vegan-kaerahelbebatoonid ja kaerahelbepallid
 • ÕF "Või"mas - käsitöövõi

Rakvere Gümnaasium

 • ÕF Mytime - isikliku tähendusega raamatud/märkmikud

Väike-Maarja Gümnaasium

 • ÕF Murve - riidest sangadega kotid, mille peal kaunistuseks joonistatud kalambuurid ning illustratsioonid
 • MF Küge - käsitööküpsised

Tapa Gümnaasium

 • ÕF BomBom - vannipommid
 • ÕG KRED - disainitud T-särgid ja sokid
 • ÕF StressEst - stressipallid
 • ÕF Zäk - mee- ja savibaasil looduslikud näomaskid
 • ÕF Amblyn - võtmehoidja
 • ÕF Staxee - mobiiliaksessuaaride ja muude toodete vahendus

Tamsalu Gümnaasium

 • ÕF Tark Paber - valemiplakt
 • ÕF Framed - pildiraamid

 Haljala kool

 • MF Klapp Clap - unemaskid

Simuna kool

 • MMF CakePops - koogikommid tervislikust toorainest
 • MMF Krõllid - kommid + kadaka, kase või elupuust võtmehoidjad
 • MMF AIESS - helendavad öökullid

 Porkuni kool 

 • Konna Kohvik - kohviku pidamine koolis

Õppevisiidid ettevõtetesse

2018. aastal kasutasid õppevisiitide korraldamise toetust maakonna 7 kooli 9 erineval korral. 

Tutvuti maakonna ettevõtete ja asutustega - Päts OÜ, SA Rakvere Teater, AS Silberauto, Eswire OÜ,  AS OG Elektra, Trendsetter Europe OÜ, Kunda Nordic Tsement, Kunda Sadam, Nordkalk, OÜ Ebavere Graanul, SA Virumaa Muuseumid.

Õppevisiidi korraldamise lahutamatuks osaks on koolide poolt läbi viidud eelnev ettevalmistus õppevisiidile sõiduks ning hilisem analüüs nähtust ja kogetust. 

Taotlusi õppevisiitideks võtame vastu jooksvalt sõitudele, mis korraldakse kuni 31.detsember 2018.

Noorte ettevõtlikkuse programmi raames ja toel on maakonna üldhariduskoolidel võimalik viia oma õpilasi tutvuma ettevõtete ja organisatsioonide tööga maakonnas. 

Kooli ülesandeks on valmistada ette õppevisiit - leida huvi pakkuv ettevõte, leppida kokku külastuse sisu ja aeg, valmistada ette õpilased visiidiks ettevõttesse ja uurida välja bussihind. Transport ettevõttesse ja tagasi tasutakse Arenduskeskuse poolt.

Õppeekskursiooni läbiviimiseks ja transpordikulu hüvitamiseks palume koolidel esitada taotlus koos motiveeringuga siin. Oluline on välja tuua, kuidas õppeekskursiooniks valmistutakse ja kuidas hiljem nähtut ja kogetut analüüsitakse, et õppevisiit oleks eesmärgipärane ning seostuks õppetööga.

Häid materjale õppeekskursioonide ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja hilisemaks analüüsiks on võimalik leida näiteks siit. Häid meetodeid ja ideid õppevisiidiks nii õpetajale kui ka ettevõttele pakub Take Tech käsiraamat ja seda erinevate vanuseastmete kaupa. 

Õppevisiidil tuleb bussisõidul kasutada ERF logoga värvilist A3 plakatit. Selle saab laenata Arenduskeskusest või ise välja printida (võtke ühendust allpool toodud kontaktandmetel). Samuti tuleb koguda osalevate noorte allkirjad logodega varustatud nimekirjalehtedele. Need saadab õpetajatele noorte ettevõtlikkuse programmi juht (vt allpool).

Õppevisiite saab korraldada 2018.aasta jooksul - jaanuarist kuni detsembrini.

Ettevõtlusõpet toetavad lauamängud

Koolidel või noortekeskustel on Arenduskeskuselt võimalik laenutada ettevõtlusaktiivsust tõstvaid lauamänge, et elavadada ainetunde ning kinnistada teooriat läbi praktika. Olemasolevate mängude kohta saab lugeda lisa siit.

Selleks, et tõsta lauamängude laenutusaktiivsust korraldati 2018. aastal õpetajatele, noortekeskuste töötajatele ja noortele kahe lauamängu (Cashflow ja Kompetentside seljakott) osas koolitused.

Kompetentside seljakoti koolitus toimus 5.juunil 2018. Koolitajaks oli Maarika Valter (Edela-Eesti Arenduskeskus), kes on partnerina olnud kaastegev Erasmus+ projekti käigus kompetentside edendamise mängu väljatöötamisel. Praktilisest päevast võtsid osa maakonna noortekeskuste töötajad ja huvijuhid. Tagasiside kohaselt olid osalejad valmis seljakoti mänge oma töös kasutusele võtma laenutades neid siis kas Arenduskeskuselt või laadides vajalikud materjalid vastava mängu kodulehelt alla.

Investeerimise- ja rahamängu Cashflow koolitus toimus 19.novembril 2018 Sushi Tigeri III korrusel. Koolitusest võtsid osa kahe kooli ettevõtlusõpetajad ja gümnaasiumiõpilased. Praktilise seminari järgselt tõusis mängude laenutusaktiivsus koheselt.

Tehnoloogiavaldkonna arendamine

Maakondlik noorte ettevõtlikkuse programm toetab maakonnas tehnoloogiavaldkonna-alase huvikooli väljaarendamist. 2018. aasta alguseks on MTÜ Dragonite juhtimisel loodud tehnikavaldkonna huvikool Tehnoloogiakool, mille eesmärgiks on edendada ja populariseerida teadushuviharidust Lääne-Virumaal. 

1.veebruaril külastati  koos Rakvere linnavalitsuse ja linna koolide juhtkondadega Pärnu linna ja Pernova huvikooli, et tutvuda Pärnu linna praktikaga formaalse ja mitteformaalse õppe ühildamisest ("Pärnu linn kui õpikeskkond") ja mõtiskleda Rakvere linna sellekohaste võimaluste üle.

2017. aasta sügisel vabaühenduse Dragonite'i poolt läbiviidud lasteaiaõpetajate robootikavaldkonna baaskoolituste loogiliseks jätkuks sai uuel aastal huviringidega alustamine lasteaedade juures. 2018. aasta alguses viidi Rakvere linna lasteaedades (LA Kungla, LA Triin ja Rakvere Rohuaia LA) läbi robootika huviringe tutvustavad infopäevad, mis olid suunatud nii huvilistele lastele ning nende vanematele. 2018.aasta jaanuarist alustasidki kõigis kolmes Rakvere linna lasteaias robootika huviringid oma tööd, juhendajateks samade lasteaedade õpetajad. Õpetajad läbisid eelnevalt lisaks sügisel saadud baaskoolitusele ka põhjalikuma ettevalmistuse andva lühikoolituse MTÜ Dragonite juhendamisel. Väikeste robootikute tegemisi näiteks Kungla lasteaias saab piiluda SIIT

Lisaks lasteaedadele alustati ka robootika huviringiga 7.-10.-aastatele lastele Lääne-Viru Keskraamatukogu juures. Huviringide töö jätkub 2018/19 õppeaasta sügisel. 

Lasteaedade huviringide tööd ja tegemised võeti kokku kevadel, emadepäeva eel projektiga "Ema köögis". Projektide esitlused ja sõbralik meeskondade vaheline võistlus antud teemal toimus Rakvere Rohuaia lasteaias 5. mail. Pilte sündmusest on võimalik vaadata SIIT. Taolised sündmused aitavad teadustada ja pöörata tähelepanu tehnoloogia- ja inseneeriavaldkonna olulisusele ja integreeritusele haridusvaldkonnaga ning tekitada teadmist ja huvi valdkonna vastu.

2018. aastal oli küll plaanis viia maakonna õpetajatele läbi 24-tunnine koolitusprogramm eesmärgiga luua oskusteave, mille tulemusena oleksid õpetajad võimelised lõimima oma tundidesse robootikaülesandeid vastavalt läbitavatele teemadele. Kuna aga Tehnoloogiakool sai Klass+ voorust (ESF) rahastuse projektile "Digitehnoloogia ainetundides", mis keskendub samadele eesmärkidele (robootika- ja tehnoloogiavahendite lõimimine erinevatesse ainetundidesse) 9 maakonna koolis, siis ei toetata antud tegevusi enam maakondlikust noorte ettevõtlikkuse programmist, vaid tegemist on iseseisva projektiga. Projekt täidab siiski maakondliku noorte ettevõtlikkuse tugiprogrammi eesmärke.

Anu Oja
NOORTE ETTEVÕTLIKKUSE
PROGRAMMI JUHT
Tel: +372 58811639
anu@arenduskeskus.ee
Skype anu.oja