Noorte programmi 2015-2016 aastate tegevused
Haridusprogrammi Ettevõtlik lasteaed rakendamine Tapa Pisipõnni lasteaias
Inspiratsioonilabor 2016
Ideede laat 2016
Ideede laager 2016
Ettevõtlusteatrite festival
Junior Achievementi koolitusprogramm Lääne-Virumaa õpetajatele
Koolitusprogrammi koostamine maakonna ettevõtete praktikajuhendajatele
Koolide õppevisiidid ettevõtetesse
Ärimudeli koolitus 11.klasside õpilastele
CADrina 2016

Noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi 2015-2016 tegevused

Koostöös maakondlike partneritega viiakse PATEE-kava noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmis perioodil 2015-2016 ellu järgmised tegevused:

-          Ettevõtliku õppeasutuse baas-, standardi- ja rakenduskoolitus (Koolituste läbiviimisest Tapa lasteaias Pisipõnn, saad lugeda siit. Haridusprogrammi Ettevõtlik kool kohta üldisemalt loe siit või programmi kodulehelt)

-          Õppeekskursioonide korraldamine maakonna ettevõtetesse tutvumaks reaalsete töökohtade ja organisatsioonide/ettevõtete igapäevatööga. 

-          Edulugude konkursi tegevuste kohapealne korraldamine maakonna lasteaedadele(Ettevõtliku kooli edulugude kohta saad rohkem teavet siit)

-          Õpilasfirmade juhendajate koolitamine eesmärgiga tõsta maakonna õpilasfirmade juhendajate teadmisi õpilasfirmade juhendamisel, suurendada vajalikku väljaõppe saanud õpetajate arvu ning soodustada õpilasfirmade arvu kasvu maakonnas (Rohkem infot õpilasfirmade üleüldise toimimise ja reeglite kohta leiad Junior Achievement Eesti kodulehelt)

-          Ekspertide kaasamine praktikaettevõtete vajaduste kaardistamiseks ja maakondliku praktikajuhendajate koolitusprogrammi koostamiseks eesmärgiga parendada praktikasüsteemi maakonnas läbi ettevõtetes töötavate praktikajuhendajate juhendamisalase kompetentsi ja teadmiste tõstmise. Koolitusprogrammi ja selle koostamiseks vajaliku kaardistustöö valmimise kohta loe siit.

-          Maakonna erinevate ettevõtlikkusalaste projektide ja sündmuste toetamine(Inspiratsioonilabor, CADrina, Ettevõtlusteater, Ideede laat, Ideede laager).

-          Tehnoloogiliste lahenduste tehnikaringide ettevalmistamine ja läbiviimine, juhendajate koolitamine eesmärgiga tõsta noorte huvi tehnoloogia valdkonna vastu ning siduda noorte ettevõtlikkust maakonna kompetentsikeskusega.

Noorte ettevõtlikkuse programmi 2016. aasta tegevuste eelarve on 63 305 EUR. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt elluviidav noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi (PATEE-kava) tegevuste planeerimise aluseks on on olnud maakonna erinevate sidusrühmade esindajate tihe koostöö maakonna kitsaskohtade kaardistamise ja neile probleemkohtadele tulemuslike lahenduste väljapakkumise näol. Programmi raames elluviidud tegevuste eesmärgiks on suurendada Lääne-Virumaa noorte ettevõtlikkust ja suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi.

SA Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt läbiviidava PATEE kava noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi partneriteks on Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (kaasrahastaja, omafinantseeringu tagaja), kohalikud omavalitsused ja üldhariduskoolid, Lääne-Viru Maavalitsus, SA Virumaa Kompetentsikeskus, TLÜ Rakvere Kolledž, MTÜ Paik, Rakvere Ametikool, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Rajaleidja.  

2016.aastal algatab Lääne-Viru Arenduskeskus koostöös partneritega programmi järgmise perioodi tegevuste planeerimise.

Lisateave: Anu Oja, noorte ettevõtlikkuse programmi juht, e-post: nep@arenduskeskus.ee, tel: 5881 1639

Ettevõtliku hoiaku kujundamine inimeses ja tema ettevõtlikkusele suunamine algab juba lasteaiast. Seetõttu ei puuduta haridusprogramm Ettevõtlik kool mitte ainult üldhariduskoole ja kooliõpilasi, vaid lasteaedade jaoks kohandatud ettevõtlikkusõppe programmist on võimalik osa saada ka lasteaedadel ja nende kasvandikel. Koolituse käigus uusi ettevõtlikkust arendavaid ideid ja mõtteid saanud lasteaiaõpetajad suudavad oma igapäevatöös rakendada erinevaid meetodeid ning seeläbi panna tugev alus ettevõtliku lapse arengusse juba väga varajasest noorusest.

2016. aastal on PATEE-kava noorte ettevõtlikkuse programmi raames võimalik ulatuslik Ettevõtliku kooli programm  (baas-, rakendus- ja standardkoolitus) läbida Tapa Pisipõnni lasteaia personalil.

17.veebruaril toimus Ettevõtliku kooli baaskoolitus Tapa lasteaias Pisipõnn. Koolitusest võtsid osa kõik lasteaias töötavad alushariduse pedagoogid ja tugispetsialistid. Tagasiside baaskoolituse kohta oli väga positiivne ning õpetajad naasesid oma kasvandike juurde uute ja värskete mõtetega.

17. veebruaril toimunud baaskoolituse viis läbi EVK programmi koolitaja Kristi Goldberg (IVEK). 

08. juunil toimus Tapa Pisipõnni lasteaiaõpetajatele praktilisemat laadi rakenduskoolitus, mis andis õpetajatele uusi ideid ja mõtteid, kuidas oma igapäevastesse õppekavalistesse tegevustesse haakida tulemuslikult ettevõtlikusalaseid võtteid. Koolitajal Kristi Goldbergil (IVEK) aitasid koolitust läbi viia tegevõpetajad Voka lasteaiast.

Haridusprogrammi kolmas koolitusmoodul, kvaliteedisüsteemialane standardkoolitus on mõeldud programmi rakendamist jälgima ja süsteemi parendama hakkavale lasteaias moodustatavale juhtrühmale.

SA Lääne-Viru Arenduskeskus korraldas 9.märtsil koostöös Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, SA Virumaa Kompetentsikeskuse, Rakvere Linnavalitsuse ja Lääne-Virumaa Rajaleidja keskusega noorte ettevõtlikkuse edendamisele suunatud Inspiratsioonilabori.

Nn Targa Maja saali Rakveres kogunes 9.märtsi hommikul 100 maakonna noort kõigist Lääne-Viru koolidest, et kuulata inspireerivaid ettevõtjaid ja ettevõtlikke kõnelejaid ja nuputada töötoas kogenud mentorite toel  päris oma äriplaani kallal. Äriplaani teemad olid seotud maakonna ning asukohast tulenevalt nn nutikate lahendusega ning nende kasutuselevõtu võimalustega. 

Inspireerijatena astusid noorte ette päeva esimeses pooles digiportaali Geenius algataja Henrik Roonemaa, puidust kikilipsude idee teostaja ja ettevõtja Marje Kallaste (Wooden Lifestyle OÜ) ja ETV saate "Rakett 69" 2015.aasta võitja Karl Reinkubjas. Kõnelejad ärgitasid noori unistama suurelt, end arendama ning lõppkokkuvõttes oma ideed lihtsalt teoks tegema. 

Päeva teine pool võimaldas noortel osa saada lühiloengust, kus ettevõtlikkuse edendaja ja inkubatsiooni asjatundja Ken Veski andis noortele praktilisi oskusi ja teadmisi äriplaani koostamise osas. Pärast seda oli aeg jaguneda erinevatesse töötubadesse ja töötada maakonna ettevõtjatest mentorite käe all (Hannes Võrno ja Aivo Timm Grillers OÜ-st; Peeter Ossip ja Meelis Pärjasaar Wiseman Interactive OÜ-st;  Rasmus Lindmaa SA Virumaa Kompetentsikeskusest, Marje Kallaste Wooden Lifestyle OÜ-st ja Ele Sööl kodanikuühendus OTT Rakverest). Parimad viis meeskonda said oma töötoas välja mõeldud äriideed ka ette kanda. 

Päeva juhtis Rakvere Teatri näitleja Margus Grosnõi. 

Virumaa Teataja kajastas noorte ettevõtlikkusele suunatud päeva siin. (Artikkel on tasuline).

7. aprillil 2016 toimus Rakvere Ametikoolis juba traditsiooniks kujunenud Ideede laat, seekord oli tegemist juba viiendat korda toimuva suure üle-Virumaalise noorteüritusega. 

Aastatega on Ideede laat kasvanud ülisuureks - osalejaks registreeris end tänavu 1300 last. Erinevates valdkondades viidi läbi ligi 50 töötuba eri vanuses noortele ning sel aastal ka esmakordselt õpetajatele. 

SA Lääne-Viru Arenduskeskus viis läbi maakonna ettevõtluse kohta käiva töötoa, kus noortel oli veebimängu Kahoot! abil oma teadmisi testida nii maakondlike faktide osas kui ka maakonnas tegutsevate ettevõtete logode tundmises. Arenduskeskuse töötoast käis läbi ca 100 eri vanuses noort.

Rohkem teavet ja fotosid Ideede laada kohta on võimalik lugeda ürituse kodulehelt ideedelaat.weebly.com.

Ideede laada korraldamise eestvedaja on Lääne-Viru Maavalitsus koos paljude partneritega maakonnast ja väljaspoolt. SA Lääne-Viru Arenduskeskus oli üks maakondlikest partneritest. 

Koolinoortele suunatud suvine põnev tegevuslaager toimus teistkordselt, leides sel korral aset 17.-19. augustini Vainupeal.

Laagri tegevused kätkesid endas palju põnevat - erinevaid seiklusmänge, põnevaid töötubasid ja palju muud huvitavat.

Jäädvustuste ja meenutustega Ideede laagrist 2016. aastal on võimalik tutvuda Ideede laagri Facebooki lehel

Ideede laagri peakorraldajaks oli Lääne-Viru Maavalitsus koostöös paljude maakondlike partneritega. Laagrit võib pidada populaarse koolinoorte kevadsündmuse Ideede laatjätkuürituseks, kaasates noori vanuses 10-16 eluaastat.

Lääne-Viru noorte ettevõtlikkuse suurendamise programm toetas ka 2016.aastal Ettevõtlusteatrite festivali läbiviimist.

Lähemalt festivalist ja selle tingimustest ning tulemustest saab lugeda MTÜ Ettevõtlusteatri kodulehelt.

oostöös Junior Achievement Eestiga viiakse Lääne-Virumaal läbi ettevõtlusõppeprogrammide „Õpilasfirma“ ja „Minifirma“ juhendajate koolitus 14.september 2016. Koolitus toimub Rakveres, Targa Maja Kompetentsikeskuses (Lai tn 20). Koolituse teine päev toimub 6. jaanuaril Tallinnas.

Koolituse viib läbi JA Eesti.

Tegemist on koolitusega, mis on suunatud Lääne-Virumaa gümnaasiumides ja põhikooli kolmandas astmes ning kutsehariduses töötavatele õpetajatele ja samas vanuses noortega töötavatele noorsootöötajatele.  

Koolituse eesmärgiks on valmistada ette ettevõtlusõppe programmide „Õpilasfirma” ja „Minifirma” juhendajaid ning anda õpetajatele seeläbi võimalus täita riiklikku õppekavakirjeldatud ainekavaga valikaine „Ettevõtlusõpe” ja ettevõtliku inimese kasvatamise osas. Koolituse laiemaks eesmärgiks on edendada õpilasfirmade tekke kasvu Lääne-Virumaal.

Koolitusel käsitletakse:

o  „Õpilasfirma”(gümnaasiumi ja kutsehariduse õpilastele) ja „Minifirma” (7. – 9. kl õpilastele) programmide  ideoloogiat ja õpetamise põhimõtteid;

o  õpilas- ja minifirma loomise, tegutsemise ja lõpetamise metoodikat koolis majandus- ja ettevõtlusõppe osana.

Koolitajateks on Epp Vodja, Elbe Metsatalu, Riin Saar (JA Eesti).

14. septembril Rakvere Targas Majas läbiviidud koolitusel osales  17 õpetajat erinevatest maakonna koolidest. Koolituse teine osa toimub jaanuaris 2017 Tallinnas.

PATEE noorte ettevõtlikkuse tugiprogrammiga soovitakse muuhulgas tugevdada ka maakonnas olemasolevat praktikasüsteemi, et tagada maakonna ettevõtjatele võimalus leida tulevikus maakonna noorte hulgast kompetentseid töötajad ning siduda noori rohkem kodumaakonnaga ning takistada tööalast väljarännet. Praktikasüsteeemi parendamise eesmärgil soovitakse välja selgitada maakonna ettevõtete ja praktikabaaside hulgas olemasolevate ja potentsiaalsete praktikajuhendajate koolitusvajadused ja –huvid ning vastavalt neile vajadustele koostada ja läbi viia vastav koolitusprogramm, mis seoks omavahel paremini koolid ja praktikaasutused.

Selle eesmärgiga on SA Lääne-Viru Arenduskeskuse koordineerimisel ja maakonna kutse- ja kõrgharidusasutuste koostöös läbi viidud kaardistus koolide olemasolevate ja potentsiaalsete praktikabaaside seas selgitamaks praktikajuhendajate ootusi ja vajadusi praktikantide vastuvõtul ja nendega töötamisel. Kaardistusega saab tutvuda siin.

  1. ja 4. mail 2016 viidi läbi fookusgrupi intervjuud kõigi koolide poolt väljavalitud praktikabaasides töötavate juhendajate seas. Intervjuude põhjal valmiskaardistustöö, mis saab olema sisendiks maakondliku praktikajuhendajate jaoks koostatavale koolitusprogrammile, et siduda paremini omavahel koolid ja praktikaasutused. Samuti luuakse programmi toel eeldused maakonna praktikasüsteemi ühtlustamiseks ja laotakse alus edaspidise arendustöö edendamiseks nimetatud valdkonnas ka tulevikus.

Vastavalt kaardistustööst saadud sisendile on valminud praktikajuhendajatele suunatud koolitusprogramm, mille eesmärgiks on luua maakonna ettevõtetes ja asutustes praktikante vastuvõtvate lähijuhendajate seas eeldused õppepraktika tulemuslikuks juhendamiseks kaasaegsete ja praktiliste oskuste omandamise kaudu.

Pilootkoolitusprogrammi teemad ja ajakava:

26.10. - Ajaplaneerimine (koolitaja: Kaisa Linnamägi, TLÜ karjäärinõustaja). Delikaatsete isikuandmete käsitlemine (koolitaja: Eero Johannes, TÜ õigusteaduskond)

04.11. - Täiskasvanud õppija eripärad ja juhendamine praktikal (koolitaja: Kadri Koha, MA, andragoog/koolitaja)

07.12. - Suhtlemisoskused (koolitaja: Pille Murrik, MD, TLÜ Rakvere Kolledži lektor)

 

Töösse on olnud kaasatud kõik maakonna kõrg- ja kutseharidusasutused – Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, Lääne-Viru Rakenduslik Kõrgkool, Rakvere Ametikool ja Väike-Maarja Õppekeskus. 

PATEE-kava raames ja toel on maakonna üldhariduskoolidel võimalik oma õpilasi viia tutvuma ettevõtete ja organisatsioonide tööga nii meie maakonnas kui mujal.

Ekskursioonid võimaldavad noortel tutvuda ettevõtete igapäevaeluga ning reaalse tööturu olukorraga. 

Koolidel tuleb ühendust võtta SA Lääne-Viru Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse programmi juhiga (nep@arenduskeskus.ee, tel: 5881 1639) ja teatada oma huvist, leida huvipakkuvad ettevõtted, selgitada välja ekskursiooniks vajalik transpordikulu. Ekskursiooni läbi viies tuleb jälgida teavitusnõudeid ning esitada Arenduskeskusele ekskursiooni kohta aruanne.

SA Lääne-Viru Arenduskeskus korraldas koostöös Estonian Business School’iga maakonna gümnaasiumide õpilastele suunatud ärimudeli koolitust. Tegemist on juba traditsiooniks kujunenud koolitusega, millele kaasatakse maakonna gümnaasiumide 11.klasse õpilasi.

Sel aastal toimus koolitus ettevõtlusnädala raames, 7. oktoobril Rakveres.

Koolituse viis läbi Ester Eomois, EBSi juhtimise õppejõud, ärivaldkonna konsultant ja koolitaja. Koolitus ise kandis täpsemat pealkirja „Ärimudelid ja nende planeerimine – kuidas äriideest jõuda äriplaanini? Edutegurid“.

Koolitusel tegid noored lisaks loengule tutvust Osterwalderi mudeliga ning said rühmatööna oma äriideed ka mudeli abil läbi mõtestada ning teistele ette kanda.

Tagasisidet arvestades oli noorte arvates tegemist väga vajaliku ja inspireeriva koolitusega ning mitmel juhul kurdeti, et aega jäi põneva teema jaoks napiks.

Koolitusel osales 40 noort üle kogu maakonna - osalemisvõimalust pakuti kõigile maakonna gümnaasiumitele proportsionaalselt vastavalt 11.klasside õpilaste arvudele koolides. 

CADrina on projekteerimistarkvara kasutamise võistlus, mis toimub igal aastal Kadrina Keskkoolis.
Juba 2005 aastal alustati Kadrina Keskkoolis koostöös Aru Grupp AS-ga valikainega “Ärijuhtimine ja tehnoloogia alused” õpetamist. Tänaseks on välja arendatud reaal-tehniline õppesuund. Selle õppesuuna raames saavad gümnaasiumi õpilased põhjaliku ettevalmistuse programmjoonestamises, samuti baasteadmised erinevatest inseneri– ja ettevõtlusvaldkonda puudutavatest distsipliinidest. Selleks et koolitustaset tipptasemel hoida, laiemalt propageerida insenergraafika oskusi ja tehnilist haridust Eesti noorte hulgas, kutsuti ellu võistlus CADrina. Üritus on planeeritud iga-aastasena. Võistlusel saavad osaleda õpilased ja üliõpilased nii Eesti kui ka välisriikide koolidest.


Võistluse eesmärgiks on näidata insenerigraafikat põnevast aspektist ja tutvustada Kadrina Keskkooli ning õppekava insenertehnilist fookust tulevastele gümnaasiumiõpilastele. Ürituse keskmes on pealtvaatajate silme all projekteeritavad reaalsed inseneriprojektid (rulapark, sild vms) kasutades AutoCAD projekteerimistarkvara.

2016. aastal toetas maakondlik PATEE noorte ettevõtlikkuse suurendamise programm CADrina finaalvõistlust, mis toimus Kadrina Keskkoolis 25. novembril. 

Rohkem nii selle aasta võistluse kui ka CADrina kohta üldisemalt on võimalik lugeda siit.

Tehnoloogiliste lahenduste tehnikaringide ettevalmistamine ja läbiviimine; juhendajate koolitamine

SA Virumaa Kompetentsikeskus on partneriks SA Lääne-Viru Arenduskeskusele maakonna noortele suunatud tehnoloogia- ja inseneeriavaldkonna pilootringide läbiviimisel maakondliku noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi raames. Koostöö eesmärgiks on tõsta noorte huvi reaalteaduste, tehnoloogia- ja inseneerivaldkonna vastu ning suurendada seeläbi noore innovatsioonvõimekust ning ettevõtlikkust.

Sellel eesmärgil viiakse läbi  järgmised etapid:

  1. Koolitus-infopäev huviringi juhendajatele 3 erineva haridusastme lõikes (sihtrühm: maakonna õpetajad)
  2. Robootika huviringi I aste - alusharidusasutused (6 akad.tundi)
  3. Robootika huviringi II aste – üldhariduskoolide II aste (6 akad.tundi)
  4. Robootika huviringi III aste – üldhariduskoolide III aste (6 akad.tundi)
  5. Metoodiliste materjalide väljatöötamine

 

  1. aasta teises pooles alustati piloothuviringi läbiviimisega Sõmeru lasteaias Pääsusilm. Rohkem projekti käivitumise kohta saab lugedaVirumaa Teatajast(artikkel on tasuline).

Anu Oja
NOORTE ETTEVÕTLIKKUSE
PROGRAMMI JUHT
Tel: +372 58811639
anu@arenduskeskus.ee
Skype anu.oja