Noorte programmi tegevused 2020
Projektõppenädala tööriist koolidele
Õpime koos 2020!
Noorte ettevõtluspäev: Inspiratsioonilabor
Ettevõtlusküla külastuste toetus
CADrina 2020
Ettevõtliku kooli/lasteaia maakondliku võrgustiku arendamine
Ettevõtlusalased õppeprogrammid
Ettevõtlusõppealased lauamängud
Koolide ja ettevõtete koostöö
Õpilasfirmade liikmete ja õpilasfirmade juhendajate toetusprogramm
Uudiskirjad

Regionaalarengu Fondi logo

Noorte ettevõtlikkuse programm 2020 

Noorte ettevõtlikkuse edendamise programmi eesmärgiks on tõsta maakonna haridusasutuste ettevõtlushariduse kvaliteeti ja noorte ettevõtlikkuspädevusi ning innovatsioonisuutlikkust tagades seeläbi noorte konkurentsivõime kasv tööjõuturul ning takistades väljavoolu maakonnast.

Noorte programmmi tegevused jaotuvad 2020. aastal kolme suuremasse rühma:

  • Noorte ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuste suurendamisele suunatud sündmused. Selliste sündmsute puhul on enamasti tegemist traditsiooniks kujunenud sündmustega eesmärgiga ärgitada noori ettevõtlikkusele või anda aimu ettevõtlusest ning motiveerida neid tulevikus sellega alustama. 2020. aastal korraldatakse maakonna noortele juba traditsiooniks kujunenud Õpime koos! ning 9. ja 10. klassidele suunatud noorte ettevõtluspäev Inspiratsioonilabor. Noorte programm toetab Kadrina Keskkooli sündmuse CADrina/CADroboticsi toimumist. Samuti toetatakse koole nende visiitidel Tartusse Ettevõtluskülla.
  • Õppeasutuste ettevõtlus- ja ettevõtlikkusõppe rakendamise aktiivsuse toetamine. Selle valdkonna alla koonduvad erinevad alategevused, mis aitavad kaasa koolidepoolsele tööle ettevõtlikkuse edendamisel noorte seas. Toetatakse haridusprogrammiga Ettevõtlik kool liitunud koolide ja lasteaedade maakondlikku võrgustikku läbi teemapõhiste seminaride, koolituste ja õppevisiitide korraldamise. Aidatakse kaasa ettevõtlusõpet elavdavate lauamängude ja erinevatele vanuserühmadele mõeldud õppeprogrammide levitamisele maakonnas. Oluline rõhk on ettevõtete ja koolide koostööle kaasaaitamisel - Arenduskeskuse funktsiooniks on olla koolide ja ettevõtete vaheliseks toetavaks ja siduvaks organisatsiooniks ning erinevate koostöövõimaluste väljatöötajaks ja arendajaks ning koostööle aitajaks.
  • Õpilasfirmade liikmete ja juhendajate võrgustiku arendamine.  Jätkatakse jua 2017. aastal algatatud maakonna õpilasfirmasid ja -juhendaid toetava koolitusprogrammiga. 

SA Lääne-Virumaa Arenduskeskus koostöös Järvamaa ja Pärnumaa Arenduskeskustega pakuvad maakonna koolide välja projektõppenädala idee/tööriista II ja III kooliastmele.

Projektõppenädala väljatöötamisse kaasati spetsialistid – visuaaliseerimise praktik ja haridusinnovaator Kati Orav ning noorsootöötaja-koolitaja Marika Valter. Arenduskeskuste eesmärgiks on abistada koole ja õpetajaid kooliaastat kokkuvõtval perioodil, suunates  e-õppe perioodil hästi hakkama saanud õpilased iseseisvasse, kuid mõtestatud tegevusse, millega noor tegeleb täiesti ise ning kooli või õpetaja roll jääb sealjuures minimaalseks.

Projektõppenädala käigus on noortel võimalik iseseisvalt tegutseda ja toimetada saades juhtnööre selleks loodud veebilehelt. Igal päeval avaneb veebilehel noortele uus ülesanne, kuhu on integreeritud juhendavad filmid/videotervitused, tööülesannetele häälestamine, õppevideod ning üldisemad tegutsemisjuhised. Terve nädal on üles ehitatud kasvavalt, ühe eesmärgini jõudmise nimel ning noortel tuleb iga päev väikese meeskonnana üles laadida konkreetse päeva ülesande tulem nt Padlet’i keskkonda või mõnda muusse sobivasse keskkonda.

Maakonna koolidel/klassidel, kes soovivad projektõppe nädala tööriista kasutusele võtta, tuleks võtta ühendus programmi juhiga (kontaktandmed paremal).

Projektõppe nädala lühitutvustus:

Projekt: Kogukonna kitsaskohad ja üks väljakutse lahenduseni
Projekti raamistik on üldpädevuste kujundamine õppijas
Projekti kestvus: 1 nädal koolile sobival ajal vahemikus 18.05-05.06.2020
Sihtrühm: II ja III kooliaste
Projektis osalemiseks vajalik: tahe, loov mõtlemine, pealehakkamine, paberid, kirjutamis- ja joonistamisvahendid, internetiühendusega arvuti või muu nutiseade.

Õpiväljundid:

Eesti keel

oskab koostada mõttekaarti;
kasutab asjakohaseid suulise ja kirjaliku suhtlemise tavasid ja võimalusi;
tunneb kirjutamiseks ja esitlemiseks valmistumise etappe;
oskab kasutada omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades.
Inimeseõpetus

demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad kaasa suhete loomisele ja säilitamisele: üksteise aitamine, jagamine, koostöö, teineteise eest hoolitsemine.

Ühiskonnaõpetus

tunneb riske, oskab vältida ohtusid;
analüüsib kodanikuühiskonnas tegutsemise võimalusi ja probleeme ning pakub lahendusi.

Kunst

visandab, kavandab ja maketeerib loovülesandeid lahendades, otsib ja arendab erinevaid lahendusvariante ning isikupäraseid teostusvõimalusi.

Käsitöö ja kodundus

leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendusi;
organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada tööülesandeid;
suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;
kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust.

Tehnoloogiaõpetus

märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi;

Informaatika

leiab internetist teda huvitavaid kogukondi ja liitub nendega; vajaduse korral algatab ise uue virtuaalse kogukonna ning loob sellele veebipõhise koostöökeskkonna;
kasutab etteantud veebipõhist keskkonda sihipäraselt ja turvaliselt; liitub keskkonnaga, ning lisab materjale;
reflekteerib oma õpikogemust ajaveebi kasutades.

Kehaline kasvatus

mõistab ohutus- ja hügieeninõuete täitmise vajalikkust ning järgib neid tegevuse käigus, teab, kuidas vältida ohuolukordi liikudes ja liigeldes;
oskab sportida/liikuda koos kaaslastega, jagada omavahel ülesandeid.

Täpsem info anu@arenduskeskus.ee

Õpime koos 2020! 

Õpime koos 2020! toimus 2020. aastal kolmandat korda. Kevadel edasilükkunud sündmus toimus 1.oktoobril. Kokku pakkus ca 600 noorele töötube umbes 30 erinevat asutust ja ettevõtet üle kogu Rakvere linna. Sündmuse veebileht annab ülevaate töötubadest.

Mitmed ettevõtjad ja asutused kajastasid sündmust oma sotsiaalmeedia kontodel:

Loovuskeskus

Belle Stuudio

Rakvere Lillestuudio

Rakvere Ametikool

Aqva Spordikeskus

Lääne-Viru Keskraamatukogu

 

Noorte ettevõtluspäev: Inspiratsioonilabor

Inspiratsioonilabor on 9. ja 10. klassi noortele suunatud ettevõtluspäev, mille eesmärgiks on tõsta noorte ettevõtluspädevusi ja üldist huvi ettevõtluse vastu. Sündmus toimub 2020. aastal juba kuuendat korda ja seda traditsiooniliselt üle-eestilise Ettevõtlusnädala raames, 6. oktoobril. 

Selleaastane Inspiratsioonilabor kandis alapealkirja "Survival to Thrival" ja oli veidi mõjutatud kevadisest eriolukorrast. Kuidas ettevõtjana tulla toime ennenägematute olukordadega, kuidas kohaneda ja ellu jääda, aga mitte ainult - kuidas selle kõige juures edu saavutada? 

Oma lugusid jagasid:

Rahakratt

Liisi Tarvo (Vrapikohvik OÜ)

Timo Porval (LAVII)

Noored said päeva jooksul õpitu-kogetu ka ise praktilise tegevuse käigus, kogenud ettevõtjatest mentorite juhendamisel läbi teha.

Päeva viis läbi Timo Porval  Päeva jäädvustas Joonmeedia.

Kuuendal Inspiratsioonilaboril osales ca 85 noort üle maakonna.

Ettevõtlusküla visiitide toetus

Ka sel aastal on koolidel võimalik küsida toetust Tartus, Ettevõtluskülas toimuva rollimängu osaliseks toetuseks. Noorte programm toetab mängu 200 EUR-ga. Toetuse saamise eelduseks on, et kool või klass kogub ülejäänud vajaliku rahalise summa (või osalise summa) mingi ettevõtliku tegevuse toel (nt koolilaada, -kohviku, -tuluõhtu korraldamise, mõne teenuse pakkumise toel kogukonnas vms). 

Toetuse saamiseks tuleb soovijatel kirjutada motivatsiooniavaldus, kus kirjeldatakse muuhulgas, milliseid ettevõtlikke tegevusi planeeritakse finantside kogumiseks ellu viia. Motivatsioonitaotluseni jõuab SIIT.

CADrina on Kadrina Keskkooli ja Kadrina kogukonna poolt korraldatav iga-aastane võistlusürituste sari, mille eesmärgiks on näidata insenerigraafikat põnevast küljest ning tutvustada Kadrina Keskkooli õppekava ja selle fookust tulevastele gümnaasiumiõpilastele.

Lääne-Viru noorteprogramm toetab CADrina väikest õde CADroboticsit, mis on suunatud lasteaia- ja põhikooli I astme õpilastele.

Lisainfot CADrina kohta SIIN.

Ettevõtliku kooliga on Lääne-Virumaal liitunud 13 kooli ja 7 lasteaeda. Tekkinud on võrgustik, millele pakub tuge maakondlik noorte programm. 

Võrgustiku toetamine hõlmab endas haridusprogrammiga liitunud koolidele ja lasteaedadele asjakohaseid seminare, koolitusi ning õppevisiite, mis aitavad õppeasutustel ettevõtlikku õpet oma organisatsioonides tõhusamalt ja tulemuslikult rakendada. Teavet toimuvate koolituste ja õppevisiitide kohta saadetakse võrgustikku kuuluvatele õppeasutustele. 2020. aastal toimub maakonna võrgustiku õppeasutustele kokku 5 seminari ja/või visiiti.

Ettevõtliku kooli hõbe- või kuldstandardi taotlemise üheks eelduseks on ka toimiv õpetajavahetus. Selleks pakub 2020. aastal maakondlik noorte programm koolidele ja lasteaedadele ka tuge õpetajavahetuse korraldamisel. Selleks on asjast huvitatud koolidel ja lasteaedadel vajalik leida õpetajat vastu võtma nõustuv kool Eestis ning toetuse saamiseks tuleb võtta ühendust Arenduskeskuse noorte programmi juhiga.

20.02.2020 - koolitus ettevõtlike koolide võrgustikule "Ajust ja õppimisest". Koolitaja Tauri Tallermaa. 

10.06.2020 - koolitus ettevõtlike koolide võrgustikule "“Kas ja kuidas sügisel edasi?” ehk kuidas koroonaajast normaalsesse aega värskemalt ja tugevamalt naasta?". Koolitaja Kaido Pajumaa

24.08.2020 - praktiline koolitus ettevõtlike lasteaedade võrgustikule "Õppevahend Kriidik lasteaias". MTÜ Pesapuu.

Kevadel valmis koolidele distantsõppe lõpus õpetajate koormuse vähendamiseks ka projektõppe veebitööriist. Loe tööriista kohta lähemalt klõpsates vasakule jäävas tulbas "Projektõppenädala tööriist koolidele".

 

Rohkem maakonna ettevõtlikke koolide ja lasteaedade kohta saab lugeda siit.

 

Lääne-Viru Arenduskeskuse noorte programm on 2019. aastal soetanud MTÜ Ettevõtlusküla poolt väljatöötatud ettevõtlusalased õppeprogrammid:

Tegemist on täpselt samasuguste mängudega, mida Ettevõtlusküla pakub rollimänguna Tartus, ainuke vahe on selles, et nö ettevõtlusküla või -linnak tuleb ajutiselt ja lihtsamate vahenditega oma koolis endal üles seada.

Õppeprogrammid/mängud aitavad elavadada nii ettevõtlus- ja majandustunde, aga on kasutatavad ka eraldiseisvatena nt projektipäevade või muude ainete raames, kuna programmid lõimivad väga mitmeid ainevaldkondi ja tõstavad vajalikke üldpädevusi. 

Mänge on võimalik laenutada tasuta. Selleks, et mängude liikumisest oleks ülevaade ning kõigil oleks võimalik oma kasutusaega planeerida, saab vaadata allpool toodud kalendritesse, ja valida ning kinnitada just oma koolile/klassile/rühmale sobiv aeg. 

Arenduskeskust on võimalik kutsuda ka lisajõuna appi õppeprogramme kooli läbi viima/juhendama. Eriti mõistlik on mängu läbimängimine teha oma kooli õpetajatele, et õppeprogrammi tutvustada ning tõsta oma õppeasutusesisest valmisolekut mängu õpilastele läbi viia. Lisateavet noorte programmi juhilt.

 

Arenduskeskuselt on võimalik laenutada erinevaid ettevõtlus- ja majandusõpet või ettevõtlikkusõpet elavdavaid lauamänge. Põhjalikumalt on mängude kohta võimalik lugeda siit.

Mängude laenutamine on tasuta. Mängu laenutamiseks võta ühendust noorte ettevõtlikkuse programmi juhiga.

Koolide ja ettevõtete  vahelise koostöö arendamine on saanud Eestis viimaste aastate jooksul palju tähelepanu. Koostöö on oluliine, et koolides õpetatav oleks võimalikult elulähedane ning õpilased oskaksid seostada teooriat praktikaga. Koostöö ettevõtetega aitab muuta tavapärast õpet praktilisemaks ning  näidata noortele milliseid võimalusi nende kodukoht pakub ning kuidas sellesse kõige panustada. Erinevate heade näidetega koolide ja ettevõtete koostööst saab tutvuda siin.

Ka Lääne-Virumaal saab alates 2020. aastast alates koolide ja ettevõtete koostööle kaasaaitamine noorteprogrammis olulise rõhu. Ettevõtete ja koolide abiga püüatakse välja selgitada võimalikud koostöövõimalused ja neid noorte programmi abil ka ellu viia.

Koostöö raames alustatakse ka Noorte ärikooliga, mis pakuba võimalusi noortel kohtuda (eelkõige maakonna) ettevõtjatega. Ärikooli idee on sündinud õpetajate kaardistatud vajadusest - koolides on piisavalt noori, kes on ettevõtlusest huvitatud, kuid kes ei jõua kunagi õpilasfirma tegemiseni. Ärikooli raames läbitakse erinevaid teemasid (ettevõtlusega alustamine, turundus, personalitöö jne). Ärikooli formaat on võimalikult praktiline, st teadmiste edastamine ei jää vaid loengupõhiseks, vaid kaasatud ettevõtjad annavad noortele oma valdkonna spetsiifikast lähtuvalt lahendamiseks ka praktilisi ülesandeid. Esimene Noorte ärikooli sündmus leiab aset 24.novembril.

Lisaks koostöökohtade väljatöötamisele rahastatakse noorte programmist ka edaspidi koolide õppevisiite ettevõtetesse. Endiselt tuleb koolidel selleks esitada motivatsiooniavaldus, kus tuleb välja tuua, mis eesmärkidel ettevõttesse minnakse, millised on ettevalmistavad tegevused ja kuidas nähtut-kogetut õpilastega hilisemas järgus analüüsitakse. Motivatsiooniavalduse saab täita siin

Häid meetodeid ja ideid õppereisideks nii õpetajale kui ka ettevõttele pakub Take Tech käsiraamat ja seda erinevate vanuseastmete kaupa: Käsiraamat koolidele, Käsiraamat-ettevõtetele. Kasulikke materjale õppevisiidi ettevalmistamiseks ja hilisemaks analüüsiks ja kokkuvõtteks leiab ka siit. Töölehtede võimalikke näiteid võib alla laadida siit: teenindusettevõtte tööleht, tootmisettevõtte tööleht. NB! Tegemist on näidismaterjalidega, mis ei ole kasutamiseks kohustuslikud, kuid mis võivad toetada külastuse ettevalmistamist, läbiviimist ja hilisemat analüüsi.

Õppevisiidil tuleb bussisõidul kasutada ERF logoga värvilist A3 plakatit. Selle saab laenata Arenduskeskusest või ise välja printida (võtke ühendust kõrval toodud kontaktandmetel). Samuti tuleb koguda osalevate noorte allkirjad logodega varustatud nimekirjalehtedele. Need saadab õpetajatele noorte ettevõtlikkuse programmi juht (vt allpool).

Õppevisiite saab korraldada 2020.aasta jooksul - jaanuarist kuni detsembrini.

Jätkub õpilasfirmade programm, mis pakub koolitusalast tuge õpilasfirmade liikmetele. 2019/20. õppeaasta koolitused jätkuvad 2020. aastal järgmiselt:

30. jaanuar - Avaliku esinemise koolitus. 

04. veebruar - Raamatupidamiskoolitus

8. ja 9. veebruar - üle-eestiline õpilasfirmade laat Tallinnas.

2020/21 õppeaasta õpilasfirmade koolitusprogramm sai avastardi Ettevõtlusnädalal, 5.oktoobril, mil uutele õpilasfirmadele toimus ideede ja toodete arendusseminar Idee Starter (koolitaja Harald Lepisk).

3. novembril toimus turunduskoolitus (koolitaja: Pamela Maran) 

27. november viis koolitaja Marek Mekk läbi Zoomis müügikoolituse.

Detsembri esimesel nädalavahetusel oli kõigil maakonna õpilasfirmadel võimalus müüa oma tooteid Rakvere Põhjakeskuses.

 

Noorte programm toetab ka õpilasfirmade juhendajaid (ja ka karjääri- ja majandusõpetajaid) nende töös korraldades ühiseid koolitus, seminare ja õppevisiite ettevõtetesse. 

7. jaanuaril 2020. aastal külastasid maakonna majandusõpetajad ja õpilasfirmade juhendajad Väike-Maarja ettevõtteid (Baltic Log Cabins ja Kaarli Talukaup OÜ).

Anu Oja
NOORTE ETTEVÕTLIKKUSE
PROGRAMMI JUHT
Tel: +372 58811639
anu@arenduskeskus.ee
Skype anu.oja