Noorte programmi 2017. aasta tegevused
Õppeekskursioonide korraldamine maakonna ettevõtetesse
Ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine
Õpilasfirmade juhendajate ja õpilaste tugimine ja maakondliku võrgustiku väljaarendamine
Maakonna praktikavõrgustiku arendamine
Haridusprogramm Ettevõtlik kool rakendamine lasteaias
Tehnoloogiavaldkonna ja "tarkade lahenduste" alaste huviringide läbiviimine maakonna noortele juhendamisalased koolitused õpetajatele
Ideede laat 2017
Inspiratsioonilabor 2017
Ettevõtlusküla külastus
CADrina 2017
Ärimudeli koolitus 11.klasside õpilastele
Ettevõtlusõpet toetavad lauamängud

Noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi 2017. aasta tegevused

Ettevõtliku õppeasutuse baas-, standard- ja rakenduskoolitused alusharidusastmes. 2017. aastal saavad lasteaedadele suunatud EVK haridusprogrammi koolitused Rakvere Rohuaia lasteaed ning Veltsi lasteaed. Ettevõtlik kooli kohta saab rohkem infot siit või programmi kodulehelt.

Maakonna praktikavõrgustiku arendamine. Tegevuse eesmärgiks on tõhustada maakonna kutse- ja kõrgharidusasutuste ja nende praktikaettevõtete koostööd ning ühtlustada maakonna praktikasüsteemi. Läbi viiakse 2 kovisiooni maakonna praktikabaasides töötavatele praktikajuhendajatele. Sisse viiakse maakondlik parimate praktikajuhendajatega ettevõtete tunnustamissüsteem. Partenerid: Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, Rakvere Ametikool, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, maakonna ettevõtted.

Ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine. Eesmärgiks on välja kujundada haridusprogrammiga Ettevõtlik kool liitunud koolide võrgustik (haridusprogrammi koolitusi viiakse läbi ESF programmi Edu&Tegu toel) ja seeläbi tagada haridusprogrammi jätkusuutlikkus maakonnas. Aasta jooksul viiakse programmiga liitunud maakonna koolide õpetajatele läbi väljasõit EVK kvaliteedimärgi saavutanud haridusasutusse; inspiratsioonikoolitus; viiakse läbi maakondlik ettevõtliku kooli edulugude tunnustamine. Partnerid: maakonna haridusasutused, mis on liitunud Ettevõtliku kooli programmiga.

Õpilasfirmade juhendajate ja õpilaste tugimine ja võrgustiku väljaarendamine, nende toetamine ja tunnustamine. Eesmärgiks on toetada maakonna õpilasfirmasid ning nende juhendaid oma töös, kujundada välja võrgustik ja pikemas perspektiivis õpilasfirmasid toetav mentorklubi kaasates mentoritena maakondlikke tegevettevõtjaid. Aasta jooksul viiakse läbi õpilasfirmade juhendajate koolituse teine osa; õpilasfirmades tegutsevatele õpilastele ja juhendajatele viiakse läbi ühiskoolitused/seminarid; pannakse alus õpilasfirmade maakondliku laada traditsioonile. Partnerid: üldhariduskoolides töötavad majandus- ja ettevõtlusõpetajad/õpilasfirmade juhendajad, maakonna ettevõtjad.

Õppeekskursioonide korraldamine maakonna ettevõtetesse tutvumaks reaalsete töökohtade ja organisatsioonide/ettevõtete igapäevatööga. Eesmärgiks on lähendada õpitu ja praktika omavahel ning luua realistlik pilt tööturu olukorrast maakonnas, aidates nii kaasa noorte teadlike erialavalikute tegemisele. Aasta jooksul viivad maakonna koolid programmi toel läbi ekskursioone ettevõtetesse. Partnerid: üldhariduskoolid, karjääriõpetajad, majandus- ja ettevõtlusõpetajad.

Tehnoloogiavaldkonna ja „tarkade lahenduste“ alaste huviringide läbiviimine maakonna noortele ja juhendamisalased koolitused õpetajatele. Tegevuse eesmärgiks on suurendada noorte huvi reaalteaduste, inseneeria- ja tehnoloogiavaldkonna vastu läbi tehnikaala populariseerimise. Juhendamisalaste koolituse läbi soovitakse saavutada maakonna haridustöötajate hulgas piisav kompetents ja võimekus tehnoloogiaalaste huviringide läbiviimiseks koolides ja lasteaedades. Teise osana viiakse läbi robootika- ja tehnoloogiaalsed piloothuviringid alusharidusastmes ning üldhariduskooli II ja III astmes. Partnerid: SA Virumaa Kompetentsikesus, MTÜ Dragonite, üldhariduskoolid, kohalikud omavalitsused.

Maakondlike ettevõtlusaktiivsust suurendavate väikeprojektide korraldamine ja toetamine. Aasta jooksul korraldatakse partneritega koostöös erinevaid ettevõtlikkusele suunatud üritusi ja/või toetatakse erinevaid maakondlikke traditsioonideks kujunenud väikeprojekte. Toetatakse koolinoorte äriideede konkurssi Bright Minds maakondlikku koolitusprogrammi (konkursi  ja koolituste kohta loe rohkem teavet siit); Kadrina Keskkooli projekti CADrina; viiakse läbi Ärimudeli koolitus maakonna 11.klasside õpilastele; võimaldatakse koolidel külastada MTÜ Ettevõtlusküla; korraldatakse koostöös partneritega traditsioonilised üritused Ideede laat ja Inspiratsioonilabor. Partnerid: Lääne-Viru Maavalitsus, SA Virumaa Kompetensikeskus, SA Innove Rajaleidja, üldhariduskoolid.

Ettevõtlusõpet toetavate mängude soetamine ja levitamine erinevatele vanuseastmetele. Eesmärgiks on mitmekesistada teoreetilist majandusõpet ja võimaldada noortel ettevõtlusalaseid teadmisi paremini omandada ning võimaldada õpetajatel erinevaid ainetunde omavahel lõimida. Soetatakse erinevad ettevõtlusalased mängud (Cashflow, Ideemäng Da Vinci jne), võimaldatakse koolidel mänge kasutada oma tundide elavadamiseks ning seeläbi teoreerilist õpitut kinnistada. Partnerid: üldhariduskoolide majandus- ja ettevõtlusõpetajad, huvijuhid.

Noorte ettevõtlikkuse programmi 2017. aasta tegevuste eelarve on 52 866 EUR. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalaengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Lisateave noorte ettevõtlikkuse programmi kohta programmijuhilt - Anu Oja, anu@arenduskeskus.ee, tel: 588 11639

Õppeekskursioonide korraldamine maakonna ettevõtetesse

Noorte ettevõtlikkuse programmi raames ja toel on maakonna üldhariduskoolidel võimalik viia oma õpilasi tutvuma ettevõtete ja organisatsiooonide tööga nii maakonnas kui ka väljaspool.

Kooli ülesandeks on valmistada ette õppevisiit - leida huvi pakkuv ettevõte, leppida kokku külastuse sisu ja aeg, valmistada ette õpilased visiidiks ettevõttesse ja uurida välja bussihind. Transport ettevõttesse ja tagasi tasutakse Arenduskeskuse poolt. 

Õppeekskursiooni läbiviimiseks ja transpordikulu hüvitamiseks palume koolidel esitada taotlus koos motiveeringuga siin. Oluline on välja tuua, kuidas õppeekskursiooniks valmistutakse ja kuidas hiljem nähtut ja kogetut analüüsitakse, et õppevisiit oleks eesmärgipärane ning seostuks õppetööga.

Häid materjale õppeekskursioonide ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja hilisemaks analüüsiks on võimalik leida näiteks siit. Häid meetodeid ja ideid õppevisiidiks nii õpetajale kui ka ettevõttele pakub Take Tech käsiraamat ja seda erinevate vanuseastmete kaupa.

2017. aastaks on õppevisiitideks mõeldud toetusvõimalused lõppenud. Uued võimalused avanevad 2018. aastal. Rohkem teavet Arenduskeskuse kodulehel.

Lähem teave tegevuse kohta noorte ettevõtlikkuse programmi juhilt e-posti aadressil anu@arenduskeskus.ee või telefonil 588 11639

Ettevõtliku kooli maakondliku võrgustiku loomise ja arendamise eesmärgiks on toetada haridusprogrammiga Ettevõtlik kool liitunud koole, luua neile võimalus omavahel kogemuste ja parimate praktikate jagamiseks ettevõtliku õppe rakendamisel.

Esimene kokkusaamine võrgustikuga 2016/17 õppeaastal liitunud koolidega toimus 31.märtsil Rakveres, mil koolitaja Harald Lepisk viis läbi "Koolijuhtide ja õpilasesinduste arengupäeva". Kogunesid Uhtna Põhikooli, Rakvere Põhikooli, Vajangu kooli, Tamsalu Gümnaasiumi, Rakvere Gümnaasiumi ja Haljala kooli juhtkondade ja õpilasesinduste liikmed.

Üheskoos avastati, mis toimub igas koolis hästi ja mida teistel koolidel oleks sellest õppida. Seejärel unistati, milline arengukeskkond oleks koolitusel osalenute arvates unistuste kool. Üheskoos kujundati oma koolide tarbeks unistusteni jõudmise teekond ning sätiti esimesed sammud unistusteni jõudmiseks.

1. novembril 2017 toimus maakondliku ettevõtliku kooli võrgustikuga liitunud koolide õppereis Pärnumaale. Külastati Pärnu-Jaagupi kooli ja Rääma Põhikooli, kus tutvuti kahe põhikooli meetoditega ettevõtliku õppe rakendamisel koolitöös. Õpetajatel oli võimalus külastada tunde, teha ise rühmatööd ja uurida õpetajate ja koolide juhtkondade käest Ettevõtliku kooli võlu- ja valukohti ja panna tallele uusi ideid ja mõtteid oma koolis õppetöö elavdamiseks ja arendamiseks. Päeva lõpuks külastati ka Pärnu Koidula Gümnaasiumi, et tutvuda riigigümnaasiumi võimaluste ja praktikatega. Samuti andis Pärnu linna esindaja Virve Laube ülevaate Pärnu linnast kui õpikeskkonnast. 

Õppevisiidil osalesid Väike-Maarja Gümnaasiumi, Rakvere Põhikooli, Rakvere Gümnaasiumi, Tamsalu Gümnaasiumi, Rakke kooli ja Haljala kooli juhtkondade liikmed ja õpetajad. Pilte Rääma Põhikoolis toimunud nutitunnist on võimalik vaadata siit.

Lähem teave arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse programmi juhilt (Anu Oja, anu@arenduskeskus.ee, telefon: 5881 1639):

17.detsembril toimus Põhjakeskuses esimene Lääne-Viru õpilasfirmade laat.

Esimsel maakondlikul õpilasfirmade laadal osales 11 õpilas-, mini- ja miniminifirmat Tapalt, Rakverest, Kundast, Kadrinast, Simunast, Väike-Maarjast ja Tamsalust. Koha peal viidi läbi ka võistlus, mille käigus hindas žürii firmasid kategooriates "Parim toode/teenus", "Parim müüja" ja "Parim väljapanek". 

Võitjad jagunesid järgmiselt:

"Parim toode" - ÕF Lacos (Tamsalu Gümnaasium)

"Parim müüja" - ÕF Puuka (Rakvere Reaalgümnaasium)

"Parim väljapanek" - ÕF Kotshok (Tapa Gümnaasium)

Õpilasfirmade laadast ilmus maakonnalehes Virumaa Teataja artikkel, mida on võimalik lugeda siit.

Virumaa Teatajas ilmunud fotogaleriid on võimalik uudistada siit.

Veel pilte laadast ja toodetest on võimalik näha siit.

Laada korraldamisega sooviti algatada iga-aastase maakondliku õpilasfirmade laada traditsiooni. Auhinnafondi panustasid Luminor, Aqva Hotel ja Spa OÜ, Põhjakeskus, Sushi Tiger OÜ ja Päts OÜ.

16.novembril toimus Lääne-Viru maakonna 2017/18 õppeaastal asutatud õpilasfirmade liikmetele müügioskuste tõstmisele suunatud koolitusseminar, mille viis läbi koolitaja Marek Mekk (Sebra koolitused). Müügioskuste koolituse eesmärgiks oli valmistada õpilasfirmade liikmeid ette esimesteks suuremateks müügikatsumusteks, mis ootavad ees seoses läheneva jõululaatade perioodiga. 

Müügitarkust omandasid 2017/2018 õppeaasta õpilas- ja minifirmad:

ÕF Puuka Rakvere Reaalgümnaasium (juhendaja Diana Tandru)

ÕF Amore Väike-Marja Gümnaasium (juhendaja Anneli Kütt)

MF Motivatsioonilaks (juhendaja Raimo Maasik)

ÕF Helks Tapa Gümnaasium (juhendaja Külvi Kivisild)

ÕF Popket Tapa Gümnaasium (juhendaja Külvi Kivisild)

ÕF PatchEst Tapa Gümnaasium (juhendaja Külvi Kivisild)

ÕF Kotshok Tapa Gümnaasium (juhendaja Külvi Kivisild)

ÕF Lacos Tamsalu Gümnaasium (juhendaja Anu Oja)

mini-minifirmad Küünlavalgus, KHIH ja Krõllid Simuna koolist (juhendaja Siiri Kanarbik)

Õpilas- ja minifirmade tooteid on võimalik osta 17. detsembril Rakvere Põhjakeskuses, mil toimub maakondlik õpilasfirmade minilaat.

26. aprillil toimus ettevõtlike noorte Idee Starter - esimene maakondlik õpilasfirmade praeguste ja potentsiaalsete tulevaste liikmete ning nende juhendajate kokkusaamine. Koolitaja Harald Lepisk (www.inspiratsioon.ee) viis läbi ispireeriva päeva, kus noortel oli võimalik tutvuda selle aasta õpilasfirmade tegevustega ning leida inspiratsiooni ja indu uute põnevate ideede teostamiseks järgmisel õppeaastal.

Idee Starterist võtsid osa Rakvere Reaalgümnaasiumi, Väike-Maarja Gümnaasiumi, Tamsalu Gümnaasiumi, Tapa Gümnaasiumi, Kunda Ühisgümnaasiumi ja Kadrina Keskkooli õpilased.

Oma kogemustest õpilasfirmades tegutsemisest rääkisid:

ÕF Krõbedik ja ÕF Natür Rakvere Reaalgümnaasiumist (juhendaja Diana Tandru);

ÕF Kummitus kummutis ja ÕF Puitmälu Tapa Gümnaasiumist (juhendaja Külvi Kivisild);

ÕF Sesh Kunda ja põhikooli astme ettevõte Lipsuke Kunda Ühisgümnaasiumist (juhendaja Evely Press);

- Bright Mindsi äriideede konkursil osalenud ja publiku preemia pälvinud võistkond LacosTamsalu Gümnaasiumist.

Päeva jooksul oli noortel võimalus osaleda inspireerivates rühmatöödes ja mängudes, mille eesmärgiks oli ergutada loovust ning mõtelda uute ideede ja toodete peale, millega uuel aastal oma õpilasfirmale alus panna. 

Õpilasfirmade liikmetele suunatud tegevustega jätkatakse järgmisel õppeaastal. Sügisel plaanitakse läbi viia müügikoolitus, mis aitab sügiseks tekkivate õpilasfirmade liikmetel lähenevatel jõulu- ja koolilaatadel paremini toime tulla. 

Uute tekkivate õpilasfirmade toetamiseks, info- ja kogemuste vahetamiseks on Facebookis loodud suletud grupp Lääne-Virumaa õpilasfirmade võrgustik, millega huvilistel on võimalik liituda.

2016/17 aastal tegutsenud õpilasfirmade toodanguga on võimalik tutvuda ja neid omale soetada 13.mail Põhjakeskuses. Tegemist on vahetult enne emadepäeva toimuva maakonna kutse- ja kõrgkoolide messiga, kus ka õpilasfirmadel on võimalik oma toodangut ja tegemisi näidata. 

Maakonna praktikavõrgustiku arendamisega soovitakse ühtlustada maakonna kutse- ja kõrgkoolide praktikasüsteemi, siduda omavahel paremini koolid ja praktikaasutustest ettevõtted ja organisatsioonid. Seda selleks, et maakonna ettevõtjatel oleks võimaluse leida tulevikus maakonna noorte hulgast kompetentseid töötajaid ja et maakonna noored tunneksid kodukohaga suuremat sidet ning väheneks tööalane väljaränne.

Nende eesmärkide nimel on koostöös maakonna kutse- ja kõrgharidusasutustega töötatud alates 2016. aasta algusest - kaardistatud on praktikajuhendajate koolitusvajadused ja ootused ning vastavalt sellele sisendile välja töötatud ja läbi viidud koolitusprogramm, millest said osa ca 20 praktikajuhendajat 15st ettevõttest/organisatsioonist. Rohkem koolitusprogrammi ja 2016.aasta tegevuste kohta on võimalik lugeda siit.

Nii koolitusvajaduste kaardistusest kui ka koolitusprogrammi tagasisidest tuli muuhulgas välja, et praktikajuhendajad tunnevad lisaks vajakajäävatele juhendamisalastele pädevustele puudust ka maakondliku võrgustiku olemasolust, mis annaks võimaluse ühiseid probleeme arutada ning üksteiselt selle käigus õppida. 

Maakonna praktikajuhendajatele korraldatakse kaks praktilise iseloomuga seminari.

18.10.2017 toimus koolitaja Uku Visnapuu juhtimisel kogemuskoolitus, mille käigus oli maakonna ettevõtetes ja organisatsioonides töötavatel praktikajuhendajatel võimalik kovisiooni käigus õppida üksteise kogemustest.

29.11.2017 toimus kogemuskoolituse teine seminaripäev Aqva hotelli seminariruumis Rooma II. Lisaks päeva ühes pooles toimuvale kovisioonile, esinesid ettekannetega ka Kai Realo (Circle K Eesti AS tegevjuht) ettekandega "Töö lõpp on lähedal? ehk Uue põlvkonna juhtimine ja juhendamine" ning Helle Noorväli "Praktika tulemuslikkus" (Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektor).

2017. aastal liituvad maakonna lasteaedadest haridusprogrammiga Ettevõtlik kool Rakvere Rohuaia lastead ning Veltsi lasteaed. Lasteaedade personal läbib Ettevõtliku kooli baas-, rakendus- ja standardkoolitused ning asub programmi oma töös rakendama.

10.veebruaril toimus Rakvere Rohuaia lasteaias Ettevõtliku kooli baaskoolitus, millest võtsid osa kahe lasteaia alushariduse pedagoogid ja tugispetsialistid.

31.märtsil läbisid Veltsi ja Rakvere Rohuaia lasteaia õpetajad praktilist laadi rakenduskoolituse, mille käigus omandati nippe ja ideid, kuidas ettevõtlikku õpet oma igapäevatöösse põimida.

30.mail läbisid lasteaedade juhtkonnad ja enesehindamismeeskonnad ka ettevõtliku kooli standardi koolituse.

Tegevuse eesmärgiks on suurendada huvi tehnoloogia- ja inseneeriavaldkonna vastus maakonnas ning tõsta juhendamisalast kompetentsi maakonna koolide õpetajate seas.

Noortele suunatud koolitused:

2017. aastal viiakse läbi piloothuviringid alusharidusastmes (jaanuar - märts 2017),  üldhariduskoolide II astme õpilastele (jaanuar-märts 2017) ja III astme õpilastele (september - detsember 2017).

Õpetajatele suunatud koolitused:

20.oktoobril toimus robootikaalane juhendamiskoolitus/praktiline seminar alushariduse õpetajatele Rakvere Rohuaia lasteaias. Tulenevalt suurest huvist koolituse vastu, toimus samasugune koolituspäev ka 27.novembril. 

23. oktoobril toimus Rakvere Reaalgümnaasiumis robootikaalane juhendamiskoolitus/praktiline seminar põhikooli II ja III astme õpetajatele. 

Koolituste ettevalmistamise ja läbiviimise käigus valmisid ka juhendid ja õppematerjalid õpetajatele, mille abil on neil võimalik hakata koolides/lasteaedades huviringe läbi viima. Materjale on võimalik näha ja alla laadida siit.

6. aprillil toimus juba kuuendat korda maakondlik koolinoortele suunatud üritus Ideede laat. Sel aastal oli tähelepanu keskmes puit ja kõik, mis sellest saab. Laata külastas ca 1200 osalejat ja tegemisi jätkus 35 töötoas ning mitmetes info- ja teavituslaudades. Töötubade läbiviijate seas oli nii igal aastal panustavaid partnereid kui ka täiesti uusi tegijaid. Rõõmsat elevust ja põnevust lisas sel aastal kindlasti ka ürituse lõpus läbiviidud loosimine, kuhu olid kingituse ja kinkekaartidega panustanud väga paljud maakonna ettevõtted ja asutused.

Ideede laada korraldustiimi kuulusid lisaks SA Lääne-Viru Arenduskeskusele veel SA Innove Lääne-Viru Rajaleidja keskus, Rakvere Ametikool, Lääne-Viru Maavalitsus, Europe Direct ja mitmed maakonna koolid. 

Lisaks allpool olevale galeriile on lisaks võimalik pildimeenutusi Ideede laadast võimalik näha ja alla laadida ka siit

3. oktoobril toimus Inspiratsioonilabor 2017, mis oli käesoleva aasta noorte ettevõtlikkusele suunatud üle-Eestilise ettevõtlusnädala üks keskseid sündmusi Lääne-Virumaal. Inspiratsioonilabori eesmärgiks on tõsta noorte ettevõtlusalaseid teadmisi ning pädevusi ning samas motiveerida neid nii ettevõtlikkusele kui ettevõtlusega alustamisele. Kokku oli Rakvere Tarka majja (Laada 20) päevast osa võtma registreerunud 107 noort maakonna kõigist 9. ja 10. klassidest.

Päeva esimeses pooles inspireerisid noori ettevõtlusmaailmas juba edu saavutanud inimesed - ettevõtja Gert Kristan Rungi (GKR Trading OÜ), investor Kristi Saare ja 2016.aasta õpilasfirmade Eesti võistluse võitnud ÕF Spoony üks liikmetest Juhan Kokla, kes tänaseks juhib Spoony OÜ nimelist ettevõtet. 

Noored said start-up asutaja Jüri Bogatkini käe all õpetust onepager'i koostamise ja pitchingu osas, pärast mida suunduti ettevõtjatest mentorite käe all töötubadesse juba oma idee kallal tööle. Noori juhendasid Nele Rogenbaum, Rasmus Lindmaa, Henri Hang, Jüri Bogatkin ja Juhan Kokla.

Päeva viis läbi Rakvere Teatri näitleja Margus Grosnõi.

Päeva kohta on võimalik näha fotogaleriit SIIT.

10.novembril külastasid Väike-Maarja Gümnaasiumi neljandad klassid Ettevõtlusküla Tartus, kus neil oli võimalik mängida koolitusmängu "Ettevõtlik pere". Koolitusmängu käigus õpiti nägema ja looma seoseid kodanike, majanduse ja ühiskonna toimimisest.

Galerii külaskäigust asub siin.

CADrina 2017 toimus 24.novembril 2017

Noorte ettevõtlikkuse programm toetas CADrobotics'it - CADrina uut algatust, mis mõeldud noorimale sihtrühmale.

Teavet sündmuse kohta CADrina kodulehel. 

6. oktoobril 2017 toimus maakonna gümnaasiumide 11.klasside õpilastele ärimudeli koolitus alapealkirjaga "Ettevõtluse kiirkursus". Koolituspäeva läbiviijaks oli Mehis Pärn (MTÜ Ettevõtlusküla).

Maakonna 40 noorel oli võimalus pidada omavahel läbi üks tõsine ärilahing. Lisaks mängiti oma meeskonnas väljamõeldud idee pinnal läbi äriplaan Osterwalderi ärimudeli pinnal.

PATEE noorteprogrammi raames soetatakse ettevõtlusõpet toetavad lauamängud.

Arenduskeskusest on võimalik majandustundide elavadamiseks ja finantshariduse toetamiseks laenutada teema- ja eakohaseid lauamänge. Lauamängud ja nende juhendid on eestikeelsed. Mängude laenutus on tasuta.

Huvi korral võtke ühendust noorte ettevõtlikkuse programmi juhiga: anu@arenduskeskus.ee, telefon: 5881 1639

Laenutada on võimalik järgmisi mänge:

Tootmistehas

Soovituslik vanus: 8+.

Mängijate arv: 2-6 mängijat

Ligikaudne mänguaeg: 45 minutit

"Rikkaks võib saada mitmel moel - nii ise tootes kui ka teiste tegemistesse investeerides. Kumb on aga otstarbekam - kas jääda lootma iseenda nutikusele või rõhuda pigem teiste osavusele... selles küsimuses aitab selgusele jõuda lauamäng "Tootmistehas". 2-6 mängijat. Raha. Aktsiad. Tootmine. Kõik on sinu enda kätes!"

"Tootmistehas" on majandusteemaline lauamäng 2-6 osalejale, kus kõigil mängijail on lihtne ja ühesugune eesmärk: lõpetada mäng konkurentidest rikkamana. Erinevalt paljudest sarnastest mängudest ei sõltu edu aga juhusest (ei mingeid täringuid) ega ka pähetuubitud tarkusest. Edukas mängija hoiab hoopis silma peal teistel mängijatel ning vastavalt sellele otsustab, kas investeerida, müüa või hoopis oma ettevõtet arendada.

Mängu ja mängureegleid tutvustav video.

 

Keskturg

Soovituslik vanus: 8+.

Mängijate arv: 3-5 mängijat

Ligikaudne mänguaeg: 45 minutit

Turul on alanud uus päev. Müüjad sätivad kaupu letile ja valmistuvad nõudlikke kliente teenindama. Teistest rohkem tulu saavad muidugi need kaubitsejad, kelle hinnad on kõige soodsamad. Konkurents turul on aga karm - vahel tuleb klientide ligimeelitamiseks kasutada ka riukalikke võtteid ja eriti tähtis on oma leti äärde saada paksu rahakotiga turistid.

Ülevaade mängust ja reeglitest on nähtav siin!

 

Hotellimagnaat 

Soovituslik vanus: 8+.

Mängijate arv: 2-4 mängijat

Ligikaudne mänguaeg: 60 minutit

Selles lauamängus on mängijatest saanud hotelliärikad, kes tahavad teenida võimalikult palju raha ja lasta põhja oma vastaseid. Võitmiseks on vaja muuta oma hotell maailma parimaks. Kuid eduka hotelli loomiseks läheb vaja maad, hoonet ja sissepääsu (lihtne, kas pole?). Neid kõiki asju on vaja eraldi osta - loomulikult raha eest - ja raha tuleb siin mängus nagu Monopoly’s. Kui vaid päriselu oleks sama lihtne!

Mängureegleid tutvustav ingliskeelne video on vaadatav siin!

 

Catan

Soovituslik vanus: 10+.

Mängijate arv: 3-4 mängijat

Ligikaudne mänguaeg: 75 minutit

„Katani asustajad” on kogu maailmas tuntud kogupere-strateegiamäng, kus 3-4 mängijat asuvad asustama Catani saart, kogudes ressursse ja ehitades nende abil uusi teid, külasid ja linnu.

 

PowerGrid

Soovituslik vanus: 12+.

Mängijate arv: 2-6 mängijat

Ligikaudne mänguaeg: 2 tundi

Lauamängus Power Grid on iga mängija eesmärgiks varustada elektriga võimalikult palju linnasid, ning seda kiiremini ja odavamalt kui teised. Võimsam elektrijaam maksab jällegi rohkem raha, samuti nagu ka uute ühenduste loomine - ja nagu ka päris elus tuleb iga elektrijaama tööks vajalikud toorained omale varuks osta. Seega paistavad selle mängu käigus tehtavad otsused igati päevakohased - kas jääda kindlaks rohelisele energiale, anda käsi tuumajaamale või hoopis rõhuda õliküttele ja jäätmejaamadele?

Power Grid on juba pikemat aega olnud kindlalt maailma lauamängude edetabeli esiotsas ning pole veel niipea näha, et midagi teda sealt kangutada suudaks.

 

Idee- ja ettevõtlusmäng da Vinci

Soovituslik vanus: alates põhikooli lõpuklassidest

Mängijate arv: 3-6 mängijat

Ligikaudne mänguaeg: 1-2 tundi (vastavalt mängijatevahelisele kokkuleppele)

Ettevõtluse daVinci on loodud ettevõtluse õpetamiseks koolis ja/või ise õppimiseks. Sobib nii kooliõpilastele (eelkõige siiski alates põhikooli lõpust) kui täiskasvanutele.

Mäng on maksimaalselt praktilise suunitlusega – rõhk on suurepärase äriidee genereerimisel ja elluviimiseks vajalike sammude läbimõtlemisel, mitte pika äriplaani kirjutamisel.

Lühike versioon (3-4 sessiooni, a´ 45 minutit) – äriidee genereerimiseks s.t. probleemi sõnastamine (töövihiku sammud: 2.3, 2.9, 2.10, 3.3) ja äriidee loomine (3.7 ja 4.3);

Pikk versioon (saad õppeprogrammi pikkust ise reguleerida vastavalt sellele kuidas töövihiku 50 ülesannet klassi- ja kodutööde vahel jagad) – lisaks äriidee loomisele ka idee elluviimise planeerimine s.t. kõik eelpool kirjeldatud sammud.

Kiirjuhend videona mängust SIIN 

Cashflow

Soovituslik vanus: 14+.

Mängijate arv: 2-6 mängijat

Ligikaudne mänguaeg: 60-180 minutit

"CASHFLOW" lauamängu alustad oravarattas ühega paljudest elukutsetest. Arenda oma investeerimisstrateegiat kasutades kinnisvara, ettevõtlust, väärtpabereid ja väärismetalle. Sinu ülesanne on vabaneda 8st 5ni tööst ning lahkuda oravarattast kiirteele.

Osta kokku kinnisvara, kauple aktsiatega, valmistu turu muutusteks ja jõua enne oma sõpru kiirteele kus tegelik suur raha liigub! Arenda ja testi strateegiaid varade kogumiseks ja kohustuste vähendamiseks ning pane raha enda eest tööle! Õpi kohanema turu muutustega, saa hakkama halbade üürnike tekitatud kahjuga ning võta riske.

Sa ei õpi ainult seda kuidas toimivad varad ja kohustused, vaid ka seda kuidas Sina ise investorina käitud.

Kompetentside seljakott

Soovituslik vanus: 13+

Tegemist on Erasmus+ rahvusvahelise projekti toel välja töötatud meetodiga, mille eesmärgiks on mängijal aidata paremini mõista ja arendad oma 8 võtmepädevust elukestvas õppes: suhtlus emakeeles; suhtlus võõrkeeles; matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest; infotehnoloogiline võtmepädevus; õppimisoskus; isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja kodanikupädevus; algatusvõime ja ettevõtlikkus; kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendusoskus. Väljaarendatud meetod sisaldab endas 9 mängu, millest igaüks neist arendab just ühte konkreetset võtmepädevust, sisaldades erinevaid mitteformaalse õppe elemente - simulatsioone, arutelusid, individuaalseid kui ka rühmatöid jms.

Meetodi ja mängude kohta on võimalik rohkem lugeda siit.

Eestikeelne juhend on alla laetav siit.

Anu Oja
NOORTE ETTEVÕTLIKKUSE
PROGRAMMI JUHT
Tel: +372 58811639
anu@arenduskeskus.ee
Skype anu.oja